logo Helse Nord
En person som klatrer på en stein

Rusbehandling (TSB)

Helse Nord RHF har ansvaret for tverrfaglig spesialisert  rusbehandling (TSB) til befolkningen i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard. Behandlingstilbudet gis både av våre offentlige sykehus og av private institusjoner som vi har avtale med.  

Behandlingstilbudet omfatter:

 • Akuttbehandling og avrusing som krever tett medisinsk oppfølging
 • Vurdering, utredning og kartlegging av behandlingsbehov
 • Spesialisert behandling, døgnbasert, poliklinisk eller ambulant 
 • Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Poliklinikk og dagtilbud i offentlige helseforetak

Poliklinikk og dagtilbud tilbys av våre fire helseforetak. På nettsidene deres finner du informasjon om aktuelle behandlingstilbud. 

Finnmarkssykehuset

UNN

Nordlandssykehuset

Helgelandssykehuset​

​​​ 

Døgntilbud i offentlige helseforetak

Helse Nord har 95 døgnplasser i de offentlige helseforetakene på følgende steder:

Finnmarksklinikken
12 plasser

Postboks 173
9735 Karasjok
Telefon: 78 46 93 20 
Faks: 78 46 93 30


Russeksjon Tromsø

Avrusning 
10 plasser
 
Postboks 6124
9291 Tromsø
 Vaktrom 77 62 60 17
 
Rusbehandling Restart

12 plasser
 
Postboks 6124
9291 Tromsø
Tlf. 77 75 46 60
 

Rusbehandling ung (tidl. Færingen)
15 plasser

Postboks 6124
9291 Tromsø
Vaktrom 77 75 49 60

Russeksjon Narvik (tidl. Nordlandsklinikken)

Avrusning
8 plasser
Døgn
22 plasser

Buveien 75
8520 Ankenesstrand
76 96 56 20


Korttidsenhet rus
8 plasser

Mellomåsveien 108
8092 Bodø
Telefon: 75 50 16 00 Faks: 75 50 12 24Rusavdelingen
8 plasser, to av disse er avrusningsplasser
 
Søsterveien 7
8607 Mo i Rana
Telefon 75 12 52 70Døgntilbud i private rusinstitusjoner

​Helse Nord RHF har avtale med flere private rusinstitusjoner om tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 

 

Henvisning til rusbehandling

Vurdering av henvisninger er i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) en spesialistvurdering som for alle andre henvisninger til spesialisthelsetjenesten.
 
Vurderingsenheter innenfor TSB må i tillegg være tverrfaglig sammensatt slik at sosialfaglig, psykologfaglig og medisinskfaglig kompetanse er ivaretatt. Vurderingsinstansene har ansvar for å vurdere pasienter med hensyn til all behandling som tilbys innenfor TSB.

 

Henvisning til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)  kan komme fra


 • Sosialtjenesten/NAV
 • Barneverntjenesten
 • Fastlege/allmennpraktiserende lege
 • Privatpraktiserende legespesialist
 • Lege fra spesialisthelsetjenesten
 • Lege i fengselshelsetjenesten
 • Annet helsepersonell som har rett til å henvise til spesialisthelsetjenesten

SE OGSÅ: Prioriteringsveileder, tverrfaglig spes​ialisert rusbehandling (helsedirektoratet.no) 


Henvisningen skal sendes til en av Helse Nords vurderingsinstanser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det finnes vurderingsinstanser ved hvert av våre fire helseforetak. 

Nærhet til behandlingssted er viktig i forhold til pårørende og samhandling med andre relevante tjenesteytere (for eksempel kommune og NAV). Det er derfor ønskelig at henvisningen sendes til nærmeste vurderingsinstans. Pasienten har dog rett til å velge vurderingsinstans jamfør bestemmelser i pasient- og brukerrettighetsloven.

​​​

Behandling med opioidholdige legemidler (substitusjonsbehandling) av opioidavhengighet (avhengighet av heroin, morfin m.fl.) har vist seg å redusere pasientens forbruk av opioider, redusere dødeligheten og bedre livskvaliteten.​

LAR er tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) der substitusjonsbehandling inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsforløp. Behandlingen i LAR organiseres som et trepartsamarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, sosialtjenesten i kommunen og primærhelsetjenesten, med pasienten i midten.​

Søknader om legemiddelassistert rehabilitering (LAR) skal også sendes til de respektive vurderingsinstansene i helseforetakene.  (Se oversikt over)

Les mer om LAR på helsenorge.no


Vurderingsinstansen ved Psykiatrisk Senter Mo i Rana ivaretar en regional funksjon for koordinering av alle henvendelser fra øvrige helseregioner om bruk av Helse Nords avtaleplasser. 

Pasienter fra alle regioner skal prioriteres likt, dog slik at leverandøren ved kapasitetsproblemer prioriterer rettighetspasienter fra avtaleregionen foran pasienter fra andre regioner. Pasienter fra andre helseregioner skal ikke settes på venteliste dersom dette medfører fristbrudd for konkrete pasienter fra Helse Nord. 

Kontaktinformasjon:
Helgelandssykehuset HF: 
Psykiatrisk Senter Rana, Felles vurderingsteam rus
Postboks 601, 
8607 Mo i Rana 
Telefon 75 12 52 70


Ved forespørsel om plassering etter helse- og omsorgstjenesteloven §10-2 (Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke) og 10-3 (Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige) tas det kontakt vurderingsinstansen ved Psykisk helse- og rusklinikken på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)  på telefon 77 75  45 60/91 69 33 85.

Tilbud til pårørende innen psykisk helse og rus

​​Det finnes en rekke pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner med høy kompetanse i å støtte og veilede pårørende. Tilbudene er gratis og du trenger ikke henvisning.
Les mer om tilbud til pårørende på helsenorge.no
En person som sitter ved et skrivebord

Fagråd RUS/TSB

Fagråd for rus og TSB skal være rådgivende for fagdirektør i Helse Nord RHF i spørsmål av faglig art.

Fagråd RUS/TSB

Sist oppdatert 26.01.2023