logo Helse Nord

Pasientens prøvesvar

Pasienter og helsepersonell skal få rask, sikker og digital tilgang til prøvesvar. Det vil gi innbyggerne enklere tilgang til egne prøvesvar fra både laboratorium og røntgen. I tillegg kan det bidra til raskere diagnostisering og bedre kvalitet på helsetjenestene.

Flere og flere offentlige tjenester tilbys digitalt. Pasienter rapporterer at de er tilfredse med å kunne lese journaldokumenter digitalt, og nå er tilgang til prøvesvar en av de mest etterspurte tjenestene.

Som en del av et nasjonalt prosjekt jobber Helse Nord nå med å etablere tjenesten «pasientens prøvesvar», som vil gi pasienter og helsepersonell digital tilgang til prøvesvar fra laboratorium og røntgen. 

Kan få svarene raskere

I dag kan pasienter få tilgang til sine prøvesvar fra helse- og omsorgstjenesten ved legebesøk, på telefon, per post eller via digitale løsninger og applikasjoner fra private og/eller regionale helseaktører. Med Pasientens prøvesvar som en nasjonal løsning, vil innbyggere få tilgang til alle sine prøvesvar fra offentlig og privat helse- og omsorgstjeneste i Helsenorge.

I utgangspunktet skal prøvesvarene være tilgjengelig så raskt som mulig, men det er mulig å nekte og utsette visning for pasienten.

Pasienten skal også kunne legge inn sperring, slik at bestemt helsepersonell ikke har tilgang til vedkommendes prøvesvar. 

Mange fordeler

Det er mange fordeler med å innføre pasientens prøvesvar som en tjeneste i Helsenorge:

  • Færre uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten hvor årsaken er manglende tilgang til prøvesvar
  • Bedre personvern og informasjonssikkerhet ved at det etableres en felles personvernstjeneste hvor innbygger kan sette egne reservasjoner for alle nasjonale helseregistre
  • Spart tid for helsepersonell ved at de kan lese prøvesvar i Pasientens prøvesvar i stedet for å bestille nye undersøkelser, og ved å slippe å ettersende manglende kopier av svarrapporten
  • Bedre innbyggeropplevelse og økt tillit til helse- og omsorgstjenesten ved at de møter helsepersonell med god oversikt over alle prøvesvar, og ved at pasienter slipper å gjenta informasjon som allerede finnes
  • Forbedret behandlingskvalitet ved at informasjonsgrunnlaget for beslutninger om behandling blir bedre, og at beslutninger i visse tilfeller kan treffes på et tidligere tidspunkt.
  • Bedre styringsinformasjon, grunnlag for erfaringsdeling og kvalitetsforbedring i kommunal helse- og omsorgstjeneste, forskning, innovasjon og sekundærbruk generelt
  • Unngåtte kostnader til unødvendige undersøkelser
  • Tid spart for både innbygger og helsetjeneste når innbygger selv kan hente frem prøvesvar på Helsenorge.no
  • Pasient blir mer aktiv i egen helsehjelp

Pasientens prøvesvar innføres i Helse Nord i 2024.

Sist oppdatert 27.02.2024