logo Helse Nord

Ofte stilte spørsmål om Min pasientjournal

Helse Nord gir pasienter digital tilgang til sin sykehusjournal via helsenorge.no. Alle pasienter over 16 år og foreldre til barn under 12 år, har tilgang. Her svarer vi på ofte stilte spørsmål fra helsepersonell om pasientjournalen.

​Pasienter får informasjon på www.helsenorge.no/pasientjournal​

Les mer om prosjektet Digitale pasienttjenester i nordAlle pasienter har rett til å se sin journal. I 2015 fikk pasienter i Helse Nord mulighet til å lese journalen digitalt ved å logge seg inn via helsenorge.no. Pasienter kan også henvende seg til sin lege eller sitt sykehus og be om å få utlevert journalen på papir eller CD. Tjenesten er gratis.

I dag er det bare personer som over16 år og foreldre til barn under 12 år som får digitalt innsyn i sin journal. For aldersgruppen 12-16 år er det ingen digital løsning, verken for foreldre eller ungdommen selv. Dette jobber Helse Nord med. Når behandler godkjenner et dokument vil det være digitalt tilgjengelig på helsenorge med mindre du nekter innsyn for pasienten eller foreldre til barn under 12 år. Manglende nekting kan få svært alvorlige konsekvenser for pasienten, f. eks. avbrutt behandling. Dette er særlig kritisk for de mest sårbare pasienter som lever under vold og trusler. Nasjonale helsemyndigheter åpner for utvidet bruk av nekting der barns beste går foran nasjonale lover. 

Du som behandler må vurdere om pasienten eller foreldre skal nektes innsyn i ett eller flere journaldokument, og i noen spesielle tilfeller hele pasientjournalen. Se mer informasjon under spørsmålet: Kan jeg nekte pasienten eller verger innsyn i journalen?

Ellers endrer ikke pasientens digitale tilgang til pasientjournal noe for deg som behandler. Pasienten har i dag allerede rett til innsyn i egen journal. Men du vil kanskje oppleve at pasienter du møter er mer informert om innholdet i sin pasientjournal enn de hittil har vært.

Etter tre år med tjenesten har ikke sykehusene meldt om mange henvendelser fra pasienter som følge av at de har fått digital tilgang til sin journal. 


 


Med dagens kommunikasjonssamfunn er pasientrollen i endring. Mange pasienter og pårørende har mye kunnskap om sykdom og behandling. 

For de pasientene som har lest og er godt informert om sin egen sykdom, kan digital tilgang til journal bety en bedre dialog mellom behandler og pasient. Pasientene kan være bedre forberedt til konsultasjonen og ha bede forståelse for egen helse, oppfølging og behandling. 

Behandler kan skrive inn mer informasjon som pasienten kan lese etter konsultasjonen. Du må kanskje bruke noe tid på å forklare innholdet i journalen hvis noe er uklart. Gjør gjerne pasienten oppmerksom på at informasjon ligger på helsenorge.no om han/hun ønsker det. 

Det er ikke meningen av «Pasientjournal» skal erstatte muntlig kommunikasjon med pasienten. Det anbefales at du informerer pasienten om hva du skriver i journalen.
 


Nei, men ingen tar skade av godt språk. Journalen er behandlers arbeidsverktøy for å kommunisere med andre behandlere. Journalen skal fortsatt holde samme medisinske kvalitet. Samtidig bør den skrives «som om pasienten leste over skulderen».
 


Ja. Pasienter som ønsker papirutskrift eller journal på CD skal fortsatt kunne få det. Noen journaldokumenter vil dessuten ikke være tilgjengelig digitalt og må derfor sendes ut manuelt.

Pasientjournal er et tilbud til dem som ønsker digital tilgang til sin journal. Pasienter som ber om utskrift av sin journal, bør informeres om at de kan få journalen digitalt via helsenorge.no. Det er viktig å understreke at dette er et frivillig tilbud.
 


Hovedregelen er at alle journaldokumenter er åpne for pasienten. Skal noe nektes innsyn i, må det være hjemlet i lov (pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1).

Det finnes funksjonalitet i pasientjournalsystemet DIPS som gir behandler anledning til å nekte pasienten innsyn i ett eller flere dokument, eller i spesielle tilfeller hele journalen Det finnes tilsvarende funksjon for å åpne dokumenter som pasienten er nektet innsyn i. Dette lærer du i e-læringskurset «Pasienttilgang til journalen», som du finner i Helse Nords e-læringsportal Campus.


Skal være gode grunner for å nekte
Som hovedregel skal alle journaldokumenter være tilgjengelig for pasienten, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1, jf. helsepersonelloven § 41. Det skal være gode grunner til å nekte innsyn, og dette kan være dersom:

  • «det er klart utilrådelig av hensyn til personer som står vedkommende nær»
  • «påtrengende nødvendig for å hindre fare for pasientens liv eller alvorlig helseskade»
Hvis pasienter skal nektes innsyn av hensyn til nærstående person, må det være en reell fare for konsekvenser av et visst omfang. I en stortingsproposisjon (Ot.prp. nr. 12 (1998-99) s. 93) nevnes opplysninger som bare kan stamme fra pårørende, og som kan gi grunn til frykt for represalier fra pasienten overfor de som har gitt opplysningene. Det samme må gjelde ved fare for vedvarende trakassering eller terrorisering av de(n) nærstående (kilde: Aslak Syse, Kommentar til pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1, Gyldendals rettsdata).

Dersom du er i tvil om det er forsvarlig at pasienten eller foreldre får innsyn i journaldokumentet, er det bedre å nekte innsyn inntil du har mer informasjon. Se også svar på spørsmål nedenfor om barns journal.

Les mer i brev fra Helsedirektoratet:


Les mer i notat som omhandler:  

I 2019 vil Helse Nord vise internt rekvirerte patologisvar og røntgenbeskrivelser i «Pasientjournal». Disse dokumentene vil ha en automatisk utsettelse for visning på ti virkedager. Dette gjøres for at rekvirent skal ha mulighet til å kontakte pasienten om resultatet før hun/han leser det på helsenorge.

Det kan tenkes situasjoner der behandler ønsker å snakke med pasienten før hun/han leser sin journal på nettet (f.eks. om alvorlig diagnose/behandling), men hvor pasienten får innsyn før legen rekker å kontakte ham/henne. Dette kan også skje i tilfeller der legen ønsker å sjekke forhold utenfor sykehuset (f.eks. mistanke om vold i nære relasjoner) før pasienten (eller forelder/foresatt) gis innsyn. I slike tilfeller anbefaler vi å vente med godkjenning av dokumentet før pasienten er kontaktet, eller nekte innsyn med begrunnelse. 

Vi anbefaler e-læringskurset i Helse Nords e-læringsportal, Campus: Pasienttilgang til journalen. (NB! Krever innlogging). Dette temaet bør også tas opp i avdelingsmøter o.l.

Les mer i brev fra Helsedirektoratet:
Les også mer i notat som omhandler: Når barneverntjenesten har overtatt omsorgen, skal det blant annet sørges for at barnet får nødvendig helsehjelp. For å kunne ivareta dette ansvaret har barnevernet rett til innsyn i journalen, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1, jf. § 3-4.

Barnevernet vil ikke få elektronisk tilgang til barnets journal, men må be om innsyn ved å henvende seg til behandlingsstedet. Fosterforeldres behov for digital tilgang til barnets journal utredes av nasjonale myndigheter.
 


Barnekonvensjonen og barns beste går foran norsk lov. Det betyr at behandler kan nekte foreldre innsyn etter pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. Barn under 12 år er ikke særskilt omtalt i pasient- og brukerrettighetsloven, men følgende fremgår i rundskriv IS-8/2015 fra Helsedirektoratet, s. 98:

«For barn under 12 år vil foreldrene som hovedregel ha rett på innsyn i journalen. Helse- og omsorgsdepartementet har imidlertid lagt til grunn at også i de tilfeller barnet er under 12 år kan gode grunner tale for at foreldre ikke bør få innsyn i barnets journal. Selv om barn under 12 år ikke er uttrykkelig omtalt i pasient- og brukerrettighetsloven, taler hensyn bak bestemmelsen om rett til innsyn og informasjon for at barnets interesser bør tillegges vekt i vurderingen av om innsyn bør gis. Journalopplysninger vil kunne holdes tilbake dersom det er overveiende sannsynlig at for eksempel overgrep har forekommet, og det er en reell fare for at den ene eller begge foreldres innsyn i journalen vil føre til at barnet påføres ytterligere skade.»

 


Foreldre eller andre med foreldreansvaret vil ha innsynsrett i tråd med det generelle regelverket. Det er ikke særskilte regler for foreldre som er i konflikt. Også en forelder som ikke har foreldreansvar, har rett til å få opplysninger fra helsevesenet. I slike situasjoner må behandler være særlig oppmerksom på omtale av tredjeperson, og nekte innsyn etter pasient- og brukerrettighetslovens § 5-1 dersom det er nødvendig.
 


Det er lovpålagt å føre logg over hvem som har gjort oppslag i pasientjournaler, og dette gjøres automatisk i DIPS i dag. Denne loggen har pasienten også i dag rett til å få se.

Det er loggen fra DIPS som hentes ut og vises på helsenorge.no. Pasienten ser:

  • navn på den som har vært innlogget i DIPS og gjort oppslag
  • tidspunkt for oppslaget
  • begrunnelse for oppslaget
  • hvilke(t) dokument som er åpnet

Alle sykehusansatte som har gjort oppslag i hovedjournalsystemet på pasienten vises i loggen. Det vises også hvem (navn på vedkommende) som har åpnet journaldokumenter og hvilke dokumentet som er åpnet. Ved behov og dersom man antar at det kan bli spørsmål i ettertid, f.eks ved åpning av feil journal, bør fritekstfeltet benyttes. 

Se også e-læringskurset Hva ser pasienten i loggen på helsenorge.no (Campus, krever innlogging)


Sikkerheten i løsningen er et av de viktigste områdene for oss. Innlogging og tilgang gjøres gjennom den nasjonale helseportalen helsenorge.no. Innloggingen skjer via den nasjonale id-porten med det høyeste sikkerhetsnivået (BankID, Buypass eller Commfides e-ID). Forespørsler til journalsystemet kan kun sendes fra denne portalen via helsenettet etter godkjent pålogging. Alle andre forsøk på tilgang blir avvist.

Journalen vil kun vises når pasienten har logget seg inn. Systemet lager ingen kopi. Så lenge pasienten ikke logger inn, finnes det heller ingen elektronisk journal på internett.

Tjenesten er sikret både gjennom tekniske, organisatoriske og administrative tiltak. Løsningen er basert på en arkitektur med hovedfokus på informasjonssikkerhet, og har vært gjenstand for flere risikovurderinger og sikkerhetstester. Det har ikke vært kjente brudd på informasjonssikkerhet i de tre årene som Helse Nord har hatt tjenesten i drift.

Ikke direkte forbindelse

​Det er ikke direkte forbindelse fra helsenorge.no til journalsystemet, og forespørsel om tilgang til journal går gjennom flere sikkerhetsbarrierer. Henvendelser fra portalen går først til en maskin som står mellom helsenettet og Helse Nords sikre nettverk, der journalsystemet befinner seg. Deretter foretas videre spørringer i de interne systemene som til slutt ender med å hente ut data fra etterspurt journal.

Overføring av journaldata er sikret mot avlytting med ende-til-ende-kryptering. Det betyr at informasjonen er kryptert hele veien fra journalsystemet til den vises i nettleseren, og det er kun innlogget innbygger som kan se aktuelt innhold i journalen.


Slettes ved utlogging

​Den som er logget inn ber om å få sin pasientjournal fra sykehuset. Systemet viser da en liste over tilgjengelige journaldokumenter som brukeren kan se på, lagre eller skrive ut. Innbyggeren kan ikke endre noe i journalsystemet. Dataene vil bare være tilgjengelig for innbyggeren så lenge vedkommende er logget på helsenorge.no, og blir slettet på helsenorge.no når innbyggeren logger ut med mindre brukeren lagrer dokumentet i skyen på helsenorge («Dokumenter», tidligere «Personlig helsearkiv»).

Les mer om nettsikkerhet: https://helsenorge.no/nettsikkerhet

Les mer om sikkerhet og pålogging på helsenorge.no: https://helsenorge.no/innlogging-pa-helsenorge-no
​ 


Pasientene kan ikke endre journaldokumenter i sykehusets system. Hvis pasienten lagrer dokumentet lokalt, vil det være teknisk mulig å gjøre endringer for de som er spesielt interessert, men originalen finnes i sykehusets system.

Journalen er et juridisk dokument og forsøk på å redigere eller slette vil kunne bli vurdert som dokumentfalsk.

Ved en eventuell konfliktsituasjon vil journaldokumentene ved sykehuset være fasiten.​

Pasienten kan be om endringer (retting/sletting) av journaldokumenter. Det finnes et eget skjema for dette på helsenorge.no.


Nei. Innlogging og tilgang til journalen gis gjennom sikker pålogging via den nasjonale helseportalen helsenorge.no som har det høyeste sikkerhetsnivå (nivå 4). Den som er logget inn ber systemet om å få se sin pasientjournal fra sykehuset. Systemet viser en liste over tilgjengelige journaldokumenter som brukeren kan se på, lagre eller skrive ut.​Nei, i utgangspunktet ikke. Denne tjenesten er for pasienten. Det er fortsatt behandler som har ansvar for å følge opp behandling av pasienten. Dette er imidlertid en mulighet for at pasienten selv kan dele sin journal med andre behandlere dersom han/hun ønsker det.


Det er ikke alle helseregioner som tilbyr tjenesten «Pasientjournal». I dag er det bare Helse Nord og Helse Vest som har tjenesten. Helse Sørøst innfører tjenesten i 2019, men med begrensninger (færre typer dokumenter og ikke for barn). Be pasienten om å ta kontakt med behandlingsstedet og be om innsyn.Her er det nok individuelle forskjeller, og i noen tilfeller kan det være belastende for pasienten.

I de tilfeller der behandler vurderer at det er fare for pasientens liv og helse, kan behandler nekte pasienten innsyn i sin journal. I noen situasjoner vil det være fint å diskutere dette med pasienten. For eksempel vil det av og til ikke være hensiktsmessig at pasienten leser sin journal mens han/hun er under behandling.
Pasientjournalen på helsenorge.no

Pasienter i Helse Nord har tilgang til sin sykehusjournal på helsenorge.no
Les mer om Din pasientjournal
Logo
Sist oppdatert 04.10.2019