logo Helse Nord

Helsepersonellkommisjonens rapport "Tid for handling"

Rapport til rett tid for Helse Nord

Helsepersonellkommisjonen har levert en grundig og viktig rapport. Den kommer på et tidspunkt med behov for omfattende omstilling av spesialisthelsetjenesten i nord, og rapporten er svært relevant for det videre arbeidet.

Publisert 15.05.2023
En gruppe personer i et møte
HR-direktør Anita Mentzoni-Einarsen legger frem høringssvaret fra Helse Nord.

Hovedbudskapet fra Helsepersonellkommisjonen er at vi ikke kan bemanne oss ut av utfordringene tjenesten står overfor, uavhengig av det fremtidige økonomiske handlingsrommet. Vi må omstille oss til løsninger som ikke forutsetter mer helsepersonell for å levere likeverdige helsetjenester framover. Kommisjonen foreslår en rekke ulike tiltak for å lykkes i dette.

Viktig grunnlag

Helsepersonellkommisjonens rapport gir et viktig grunnlag for Helse Nord RHFs strategiske planer, og da spesielt strategi for personell, utdanning og kompetanse, og regional utviklingsplan.

Rapporten er også relevant for det pågående omstillingsarbeidet. 

– Vi støtter i all hovedsak de forslagene som løftes fram i “Tid for handling”, sier HR-direktør i Helse Nord RHF, Anita Mentzoni-Einarsen.

Behov fram til 2040?

Hva er behovene for personell og kompetanse i helse- og omsorgstjenestene fram til 2040? Dette har vært hovedspørsmålet som Helsepersonellkommisjonen har søkt å gjøre helthetlige og kunnskapsbaserte vurderinger av. 

Helse Nord støtter kommisjonens beskrivelse av utfordringsbildet. Mangelen på helsepersonell gjelder i hele landet, men er mer kritisk i nord. Utfordringen vil bare øke i årene som kommer. Det haster derfor å gjennomføre nødvendig omstilling til mindre personellkrevende drift av helsetjenester i regionen, i tråd med Helsepersonellkommisjonens anbefalinger. 

Kommisjonen peker på seks tiltaksområder, som alle er sentrale for å lykkes med dette: 

  • organisering av helse- og omsorgstjenestene,
  • oppgavedeling,
  • arbeidsforhold og arbeidstid
  • utdanning og kompetanseutvikling,
  • prioritering og reduksjon av mindre viktige og til dels uønskede tjenester, og
  • digitalisering og teknologisk utvikling. 

Utredningen har vært på høring med svarfrist 2. mai 2023. Her finner du alle høringssvarene som er gitt til rapporten. 

I styresaken skriver konst. adm. direktør Marit Lind at hun vurderer at Helsepersonellkommisjonen treffer svært godt, både i sin beskrivelse av situasjonsbildet og i sine forslag til tiltak. ​​​