logo Helse Nord

Pakkeforløp kreft: første modul av ny pasientjournal innføres ved sykehusene i nord

Hvert år får over 30.000 mennesker i Norge en kreftdiagnose. Ny funksjonalitet i pasientjournalen DIPS Arena bidrar nå til langt enklere registering og oppfølging av denne pasientgruppen. Den nye funksjonaliteten har blitt godt mottatt av de vel 80 forløpskoordinatorene i helseregionen som følger opp kreftpasienter fra utredning til behandling.

Publisert 20.11.2017
Sist oppdatert 26.02.2018
En person som sitter ved et skrivebord med en datamaskin
En forløpskoordinator har ansvaret for å koordinere oppfølgingen av kreftpasienter, og er blant annet sykehusets kontaktperson mot pasient og fastlege. Én av oppgavene i denne oppfølgingen er å sørge for at pasienten kommer til utredning og behandling innenfor de normerte fristene. Da er det viktig å ha gode verktøy for å utføre jobben – og det er det DIPS Arena skal bidra til.

Tryggere for kreftpasienter

– For en kreftpasient betyr dette bedre kontroll i oppfølgingen, sier forløpskoordinator Connie Hoel, som jobber ved Gastrokirurgisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Hun bekrefter at den nye funksjonaliteten vil bidra til å gjøre registrering og oppfølging av kreftpasienter langt enklere:

– I dagens journalsystem DIPS Classic finnes det ikke tilrettelagt funksjonalitet for de ulike kreftpakkeforløpene, og det har gjort det veldig tungvint å registrere pakkeforløp, sier Connie. – Nå får vi bedre kontroll på selve forløpet og på fristene vi skal overholde, og sammenlignet med tidligere er selve registreringen unnagjort i en fei.

At det er en brukervennlig løsning er noe forløpskoordinatorene har tatt imot med begeistring. Med den nye funksjonaliteten får helsepersonell i nord dessuten bedre oversikt over pasienter som er aktive i et forløp – også de som ikke er forløpskoordinatorer. Annet helsepersonell som har behov for informasjon om pasientens pakkeforløp vil enkelt kunne få oversikt fra DIPS Classic.

Fra manuell inntasting av koder til automatikk

Frem til nå har man vært nødt til å lage seg egne rutiner i journalsystemet for å kunne tilfredsstille myndighetenes krav til oppfølging av denne pasientgruppen. Det utgjorde mange klikk for å følge opp kreftpasienter på en god måte. En såkalt klikktest utført av Helse Sør-Øst viser en forbedring fra nærmere 50 klikk i DIPS Classic til kun et titalls klikk i DIPS Arena på én og samme registrering («Sette koden Start pakkeforløp»).

– Det vil bli en helt annen hverdag for de som følger opp denne pasientgruppen gjennom behandlingsforløpet, sier Marianne Nøstvik, rådgiver ved Senter for klinisk støtte og dokumentasjon (SKDS) på Nordlandssykehuset. Forløpskoordinatorene trenger ikke lengre å forholde seg til en lang rekke koder som tidligere måtte tastes inn manuelt i journalsystemet – én kode for hvert ledd i pakkeforløpet som pasienten skal igjennom. Nå trenger man kun å registrere dato og så gjør journalsystemet kodingen automatisk.

– Kanskje ikke rart at en av forløpskoordinatorene omtalte dette som «skummelt enkelt» etter å ha vært på opplæring i bruk av den nye funksjonaliteten, sier Marianne, som likevel er spent på om alt fungerer som planlagt ved oppstart mandag. – Vi er uansett veldig klare til å ta dette i bruk, avslutter hun.

Merethe Appelbom og Anne Anderssen i Helse Nord FRESK

HELSE NORD FRESK: Merethe Appelbom og Anne-Pauline Anderssen er en del av det regionale prosjektet som har ansvaret for innføring av pakkeforløp kreft i DIPS Arena ved sykehusene i Nord-Norge. Terje Hellemo var ikke tilstede da bildet ble tatt.


Pakkeforløp kreft i DIPS Arena

DIPS ARENA: Pakkeforløp kreft er første modul av det nye journalsystemet som innføres ved sykehusene i Nord-Norge.

horizontal line


Fakta om DIPS Arena – ny pasientjournal i nord

  • DIPS Arena er en videreutvikling av dagens pasientjournal som brukes ved spesialisthelsetjenesten i nord.
  • Pakkeforløp kreft i DIPS Arena er funksjonalitet som tilfredsstiller kravene fra Helsedirektoratet til både koderegistrering og rapportering. Formålet med den nye løsningen er å forenkle kodingen av pakkeforløpene og samtidig gi grunnlag for prosesstøtte ved oppfølging av den aktuelle pasientgruppen.
  • Videreutviklingen av dagens journalsystem skal innføres trinnvis ved de 11 sykehusene i Nord-Norge. I en overgangsperiode må helsepersonell jobbe i to versjoner av journalsystemet – både i den nåværende versjonen DIPS Classic og i neste generasjon; DIPS Arena.
  • DIPS Arena skal bidra til å realisere målet om bedre kvalitet, bedre pasientsikkerhet, mer effektivitet og bedre ressursbruk gjennom bruk av moderne IKT - i tråd med regjeringens mål om «én innbygger - én journal».


Hva er et pakkeforløp?

  • Et pakkeforløp er enkelt forklart en plan som skal sikre at pasienten får en god, rask og forutsigbar utredning og oppstart av behandling. Dette for å unngå unødvendig ventetid ved mistanke om kreft.
  • Til sammen er det 28 pakkeforløp for ulike krefttyper.
  • I løpet av 2015 ble pakkeforløpene (med tilhørende diagnoseveiledere for fastlegene) innført i helsetjenesten.