logo Helse Nord

Tryggere for gravide i Finnmark med ultralydbilder rett i journalen

Når Finnmarkssykehuset tar i bruk Helse Nords digitale mediearkiv overføres ultralydbildene rett inn i journalen. At det nå blir automatikk i at bildene som tas ved en undersøkelse lagres sentralt, gjør det slutt på manuelle prosesser og reduserer risiko for menneskelige feil til et minimum. – I tillegg blir det langt enklere å konsultere fagfolk med annen ekspertise eller som geografisk befinner seg et annet sted i helseregionen, sier jordmor Charlotte Mannsverk. Alt i alt gir det bedre trygghet for gravide og for det kommende barnet ved videre oppfølging.

Publisert 30.09.2020
Digitalt mediearkiv + assistert robotultralyd = SANT

​Lange reiseavstander i Nord-Norge var utgangspunktet for et pilotprosjekt som så dagens lys i 2018, der unik robotteknologi ble tatt i bruk ved undersøkelser med ultralyd på gravide kvinner i Alta. Robotultralyd fremsto raskt som et nyttig verktøy, med store fordeler for et helseforetak der mange pasienter bor langt fra nærmeste sykehus (mer om metoden i faktaboks nederst). Utfordringer knyttet til lagring av bildene i etterkant av undersøkelsen har imidlertid bidratt til å forsinke prosjektets fremdrift. Nå starter endelig innføringen av digitalt mediearkiv ved Finnmarkssykehuset og Klinikk Alta baner vei for omleggingen ved foretaket.

Fra lagring lokalt til regionalt – tar tid å innarbeide nye rutiner

– Frem til nå har ultralydbilder tatt ved sykehus i Nord-Norge i stor grad blitt lagret lokalt – dvs. i apparater der undersøkelsen foretas og i lokale systemer, sier Terje Hellemo. Han er prosjektleder for innføringen av et regionalt mediearkiv som blir felles for alle sykehusene i nord. I august tok prosjektet fatt på stor og viktig oppgave: de 11 sykehusene i regionen må koble opp lokale apparater. – Det tekniske har vi god kontroll på, sier Hellemo. – Det som er mest tidkrevende, er å etablere og innarbeide nye rutiner på alle berørte avdelinger, påpeker han. Det må til for å sikre at alt av digitale filer lagres i det regionale mediearkivet.

Digitalt mediearkiv innføres i Helse Nord

DIGITALT MEDIARKIV INNFØRES VED SYKEHUSENE I NORD-NORGE: Terje Hellemo (til venstre) leder det regionale prosjektet Digitalt mediearkiv. Rune Grov Eilertsen er prosjektets representant fra Forvaltningssenter Radiologi (FSR), og er sentral i innføringen ved Finnmarkssykehuset.

Ingen tilfeldighet at Klinikk Alta er først ut

Ved Finnmarkssykehuset er arbeidet med å koble opp alt av lokale ultralydapparater mot det digitale mediearkivet allerede godt i gang. At Klinikk Alta var først ut med å ta i bruk det nye digitale mediearkivet er imidlertid ingen tilfeldighet. Overlege Ingrid Petrikke Olsen ved Finnmarkssykehuset Hammerfest forklarer hvorfor:

– Fødestua i Alta og fødeavdelingen på sykehuset i Hammerfest samarbeider tett, og i 2018 tok vi i bruk robotultralyd som metode ved undersøkelser, forteller overlegen. Ifølge NRK var helseforetaket først ut i Nord-Europa med robotassistert ultralyd.

– Robotultralyd er et nytt og revolusjonerende verktøy som har bidratt til å gjøre oppfølgingen av gravide med lang reisevei til sykehuset langt enklere, bekrefter Olsen. Den siste brikken i arbeidet med å etablere robotultralyd ved Finnmarkssykehuset kom imidlertid ikke på plass før innføringen av digitalt mediearkiv i helseregionen var et faktum, påpeker overlegen.

Gravide slipper lang reisevei ved undersøkelser

– Fordelen med robotultralyd er at avstand elimineres slik at gravide i Alta-området i kan få gjennomført nødvendige undersøkelser, sier jordmor Charlotte Mannsverk ved Klinikk Alta. – I stedet for at den gravide reiser til Hammerfest, kan vi nå koble opp og gjøre ultralydundersøkelsen via robotarmen.

– Senest i går hadde vi en gravid kvinne inne til vekstkontroll av fosteret, forteller jordmoren. Vedkommende må inn på ultralydundersøkelse hver 3. uke, og jordmoren bekrefter at denne pasienten er svært fornøyd med å slippe fire timer i bil tur/retur Hammerfest hver gang hun må ta ultralyd. Også enkelte andre pasientgrupper som trenger rutinemessig kontroll kan med den nye teknologien slippe lang reisevei. Med digitalt mediearkiv på plass gjør det også noe med den videre oppfølgingen av pasienten.

Bedre dokumentasjon på gjennomførte undersøkelser

Som fagansvarlig for innføringen av robotultralyd ved Finnmarkssykehuset, så Ingrid Petrikke Olsen viktigheten av å få bedre kontroll på dokumentasjonen av undersøkelser som blir gjennomført ved oppfølgingen av gravide i Finnmark.

– Med hensyn til kvalitetssikring var det et absolutt krav at ultralydbildene skulle kunne lagres, påpeker hun. – Robotultralyd er fortsatt en ny metode, og vi har derfor vært nøye på at det må være mulig å gå tilbake til bildene i etterkant å evaluere oss selv.

I tillegg til at bildene fra robotultralydundersøkelsen lagres, skal også alle andre bilder som tas på gravide og på gynekologiske pasienter i Hammerfest lagres. Med digitalt mediearkiv kan man med andre ord kvalitetssikre ultralydundersøkelsen når bildene vi tar beslutningene utfra er lagret og tilgjengelig.

Ingrid Petrikke Olsen - Finnmarkssykehuset Hammerfest

LAGSPILL: Overlege Ingrid Petrikke Olsen ved Finnmarkssykehuset Hammerfest samarbeider tett med det regionale prosjektet om innføringen av digitalt mediearkiv. – Det viktigste i tida fremover er at sykehusene i Finnmark får på plass gode rutiner for å ta i bruk det regionale arkivet, sier hun (foto: Torgrim Halvari)

Slipper merarbeid for å få tatt nye bilder

– Fordelene med sentral lagring av ultralydbilder er flere, påpeker overlege Ingrid Petrikke Olsen. – Det blir langt tryggere for pasienten ettersom grunnlagsfilene fra undersøkelsene lagres rett i journalen, sier overlegen.

– Når den gravide også undersøkes et annet sted i helseregionen enn hos oss, blir bildene tilgjengelig for annet helsepersonell som følger opp den samme pasienten. På den måten kan man i noen tilfeller unngå at nye bilder må tas. Da slipper for eksempel gravide som bor et stykke unna ekspertisen på nytt å forflytte seg fra hjemmet sitt til klinikken i Alta eller til sykehuset for en ny undersøkelse.

Kombinasjonen robotundersøkelse og sentral lagring bidrar også til at overlegen i noen tilfeller kan slippe å forflytte seg fra sykehuset til de lokale enhetene. Med god hjelp fra jordmor tilstede sammen med pasienten på Klinikk Alta, kan en overlege ved sykehuset i Hammerfest både utføre undersøkelsen og se på bilder fra undersøkelsen på direkten. Det medfører bedre tids- og ressursbruk, og på den måten bidrar det også til at flere kan pasienter behandles. Overlegen presiserer imidlertid at robotultralyd er et supplement til gravide ved Klinikk Alta, i noen tilfeller er det nødvendig at kvinnen undersøkes i Hammerfest.

Tryggere for pasienten og bedre samarbeid mellom fagfolk når flere kan vurdere bildene

Mulighetene som ligger i det digitale mediearkivet gir også bedre trygghet for helsepersonell. Jordmor Charlotte Mannsverk har ansvaret for ultralydundersøkelser ved Klinikk Alta, og synes det er betryggende at bildene nå lagres sentralt:

– I tilfeller der jeg måtte være i tvil ved en ultralydundersøkelse, bidrar det digitale mediearkivet til at det er langt enklere å konsultere andre fagfolk eller å gå tilbake og se på bildene i etterkant, påpeker hun. – Det gir en ekstra trygghet å kunne få en second opinion fra andre fagfolk, som nå får enklere tilgang til å se på bildene som er lagret i mediearkivet, sier jordmoren.

Overlege Ingrid Petrikke Olsen støtter jordmoren i Alta på dette punktet. – Man unngår faglig isolasjon, mener hun. – Digitalt mediearkiv knytter fagfolk tettere sammen.

Gode på helsetjenester der avstand er et element

Det kan være utfordrende å implementere ny teknologi og nye arbeidsformer på tvers av fagmiljøer som geografisk er spredt. Likevel har overlegen stor tro på robotteknologien.

– I Finnmark er vi gode på helsetjenester der avstand er et element, og der vi i tillegg må ta hensyn til både vær og vind og til tider stengte veier på vinterstid, sier hun. Verktøy som forenkler samarbeid på tvers og som gir mulighet til å diskutere mellom fagfolk ønsker hun derfor velkommen.

– Det er vanskelig å si hva fremtida bringer, men dette er bare begynnelsen, mener overlegen. – Et godt samarbeid mellom klinikere og teknologi, det kan vi videreutvikle, avslutter hun.

skillelinje

FAKTA OM ROBOTULTRALYD OG DIGITALT MEDIEARKIV

Tilbudet om robotultralyd er et supplement til gravide som skal til ultralydundersøkelse ved Klinikk Alta – ikke alle typer undersøkelser kan utføres på denne måten.
Robotapparatet har en teknisk kobling som gjør at ultralydundersøkelsen utføres med direkte bildeoverføring mens den pågår. På denne måten kan en overlege – eksempelvis i Hammerfest eller i Tromsø – styre robotarmen under undersøkelsen, slik at man får tatt nøyaktig de ultralydbildene man har behov for. I tillegg kan overlegen se bildene direkte på sin skjerm på sykehuset i Hammerfest/Tromsø, mens undersøkelsen i Alta utføres med assistanse fra en jordmor som undersøker pasienten.

– Når undersøkelsen er ferdig, lagres ultralydbildene automatisk i pasientens journal, forklarer Terje Hellemo, prosjektleder for innføringen av digitalt mediearkiv ved sykehusene i Nord-Norge. – Det gir ekstra trygghet og da er bildene enkelt tilgjengelig for helsepersonell i hele regionen som har tjenestelig behov for å se bildene.

skillelinje