logo Helse Nord
Blantyre Malawi

Helse Nords tuberkuloseprosjekt i Malawi

Siden 2011 har Helse Nord RHF finansiert et tuberkuloseprosjekt i Malawi. 

Malawi er et land med mange utfordringer innen helse. Den forventede levealderen er i overkant av 50 år og det er en kritisk mangel på helsepersonell.

Helse Nord RHF startet i 2011 opp et tuberkuloseprosjekt i Malawi. Prosjektet har fått navnet Helse Nord Tuberculosis Initiative og er så langt planlagt videreført til 2024.

Den overordnede visjonen til prosjektet er å støtte et tverrfaglig samarbeid innen tuberkulose- og HIV-forskning ved College of Medicine ved Universitetet i Malawai. Det medisinske fakultet ble etablert i 1991 og ligger i den største byen Blantyre som har i underkant av 900 000 innbyggere.

Målet er å bygge lokal forskningskapasitet som er bærekraftig, av ypperste kvalitet, og som bidrar direkte til lokal og internasjonal tuberkulosekontrollpolitikk og praksis.

College of medicine, Blantyre, Malawi

Collefe of Medicine ligger i byen Blantyre i Malawi (foto: David Davies)

Tuberkulose (TB) er en alvorlig sykdom forårsaket av tuberkulosebakterien. Lungetuberkulose er smittsomt. Tuberkulose er den smittsomme sykdom som på verdensbasis tar flest liv (flere enn HIV/AIDS og flere enn malaria).

I 2015 var det ca. 10,4 millioner nye tuberkulosetilfeller i verden, og ca. 1,4 millioner mennesker døde av tuberkulose samme år. I tillegg døde ca. 0,4 millioner HIV-smittede av tuberkulose, men HIV/AIDS oppgis da som dødsårsak. En som er HIV-smittet, har betydelig økt sjanse for å bli syk av tuberkulose. Forekomsten av HIV-assosiert TB er høy i Malawi. Det er høy dødelighet ved denne tilstanden, særlig blant barn og unge.  

Noen av resultatene til Helse Nords tuberkuloseprosjekt i Malawi

Ved starten av HNTI ble det satt i gang omfattende studier ved aktiv oppsøkende virksomhet til befolkningen i tettbefolkede områder i Blantyre for å påvise tuberkulose og også tilby selv-testing for å påvise mulig HIV-smitte.
Ved påvist sykdom blir behandling startet. Resultater fra studiene gir grunnlag for organisering av diagnostikk og behandling. Det etableres gode rutiner som gjennomføres regelmessig.  

God diagnostikk er sentralt for å drive god forskning som kan generere ny kunnskap, og den er viktig for å optimalisere behandlingen til pasientene. 

Tidlig prøvesvar, og derved tidlig start av behandling, kan bidra til mindre smittespredning.
smittespredning og etter hvert til redusert forekomst av tuberkulose.

Ved College of Medicine var det et laboratorium med enkelt utstyr for diagnostikk av tuberkulose.

Gjennom Helse Nords prosjekt er det kjøpt inn nytt utstyr til dette laboratoriet. Til dyrkning av tuberkulosebakterier i kultur brukes flytende medier og automatisk avlesning av prøvene. En del genteknologiske tester utføres også, blant annet for å tidlig kunne påvise resistente tuberkulose-bakterier. 

Det er også gjennomført omfattende opplæring av laboratoriepersonell

Mange internasjonale organisasjoner og forskere samarbeider godt om tuberkulosestudier i Malawi. De benytter og betaler for undersøkelser av prøver ved laboratoriet ved College of Medicine.

Queen Elisabeth Hospital (QEH) like ved College of Medicine har mange pasienter som utredes for tuberkulose. Helse Nords prosjekt har har kunnet gi et gratis tilbud om diagnostikk til pasienter ved dette sykehuset. Dette er spesielt viktig for barn og unge pasienter, der diagnosen tuberkulose kan være vanskelig å bekrefte. Det har bidratt til bedre diagnostikk og behandling for disse pasientgruppene, og dette verdsettes høyt.

Queen Elisabeth Hospital har 1300 senger med rundt 95 000 innleggelser årlig og behandler i tillegg 560 000 polikliniske pasienter.Et viktig mål med prosjektet har vært  å øke kompetansen lokalt. I tillegg til opplæring av laboratoriepersonell er det gjennomført utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Det er også etablert faste universitetskurs på ulike nivåer, og de gjennomføres regelmessig ved College of Medicine.
 
Helse Nord har blant annet bidratt med finansiering av omlag ti bachelor- og mastergrader, mest innen mikrobiologi og epidemiologi. Kandidatene gjennomfører med gode resultater. Fire kandidater har gjennomført en doktorgrad (PhD) eller er i ferd med å avslutte den. 

Det som skal bli den andre spesialisten i klinisk mikrobiologi fra Malawi, studerer nå i Sør-Afrika, og vil være ferdig utdannet i 2018. Hennes utdanning er fullt finansiert av Helse Nord Tucerculosis Initiative.Helse Nord Tuberculosis Initiative samarbeider med forskergrupper som har ulik kompetanse og innfallsvinkler – fra de mest avanserte molekylærbiologiske studier til sosialantropologiske studier av sosiale faktorers betydning for vilje til testing for å påvise tuberkulosesmitte og HIV-smitte, til studier av kostnader som hinder for at pasienter kommer til behandling. 

Det er godt samarbeid med det nasjonale tuberkuloseprogrammet i Malawi (NTP), samt med andre nasjonale samarbeidspartnere som blant annet WHO.


Helse Nord RHF har totalt bevilget ca. 16 mill. norske kroner til Helse Nord Tubeculosis iniitiatiev. I Malawi har det vært flere alvorlige korrupsjonssaker. For å sikre best mulig at midlene kommer fram dit de skal, overføres midlene til prosjektet direkte til College of Medicine.

Regnskapene ved College of Medicine revideres årlig av KPMG og regnskapene har vært uten anmerkninger.
Adm. dir. Lars Vorland har besøkt tuberkuloseprosjektet flere ganger. Her fra et besøk i 2016.

Malawi

Malawi er i all hovedsak fredelig, trygt og relativt politisk stabilt. Utviklingen i landet går sakte framover, men landet er fremdeles avhengig av bistand.

Befolkningsveksten er blant de høyeste i verden. Folketallet forventes å øke fra dagens 18 millioner til et sted mellom 40 og 50 millioner innen 2050. Hele 46 prosent av Malawis befolkning er under 15 år.
Andre utfordringer for Malawi er:

  • sårbarhet for klimaendringer
  • dårlig infrastruktur inkludert mangel på strøm
  • begrenset evne og vilje til gjennomføring av nødvendige reformer
Mangelen på helsepersonell er alvorlig i Malawi, hele 45 prosent av stillingene i sektoren er ubesatt.
 
Malawi har hatt en positiv utvikling på helse de siste årene.

80 prosent av midlene i helsesektoren kommer fra bistand. De gode resultatene innen helse kan derfor i stor grad tilskrives internasjonal bistand fra blant annet Norge. Denne bistandsavhengigheten gjør imidlertid sektoren sårbar.

Mødre- og barnedødeligheten er betydelig redusert. Det er hovedsakelig fordi 90 prosent av malawiske kvinner nå føder på institusjon med kvalifisert helsepersonell tilstede.

Forbedret tilgang på prevensjon har gjort at kvinner i økende grad kan bestemme hvor mange barn de ønsker å bære frem. Malawi har nå en av de laveste fertilitetsratene i regionen med 4,4 barn per kvinne.

8,8 prosent av malawis menn og kvinner mellom 15 og 49 år er nå smittet med hiv. Dette er en nedgang fra 2010. Da var utbredelsen av hiv i denne aldersgruppen på 10,6 prosent. Hiv/aids er fortsatt den hyppigste dødsårsaken i Malawi.

Graviditeter blant tenåringsjenter øker. Hele 29 prosent av malawiske jenter mellom 15 og 19 år har startet med å få barn. I tillegg til negative helsemessige konsekvenser fører dette til at mange jenter må avbryte skolegangen.
Kilde: NoradSist oppdatert 19.02.2020