logo Helse Nord
En person og en baby

Samhandling mellom sykehus og kommune

Bedre samarbeid mellom kommuner og sykehus er til beste for pasienten. 

​Målet med samhandling er at pasientene skal oppleve å bli ivaretatt på en helhetlig måte. Det betyr at tjenestetilbudet skal være sammenhengende og koordinert mellom alle ledd i behandlingskjeden fra kommune til spesialisthelsetjenesten.​

Samhandling ved helseforetakene

Det finnes egne senter for samhandling ved alle helseforetakene i Helse Nord som skal legge til rette for utvikling av en pasientorientert helsetjeneste. 

​På helseforetakenes nettsider finner du samarbeidsavtaler, verktøy og informasjon som hjelper deg i samhandlingen.

Finnmarkssykehuset

Universitetssykehuset Nord-Norge

Nordlandssykehuset​

Helgelandssykehuset

​​

Samhandlingsbarometeret er et nettsted som skal gjøre kunnskap tilgjengelig for kommune- og spesialisthelsetjenesten, og styrke grunnlaget for samarbeid mellom tjenestenivåene. 

Nettstedet vil være under kontinuerlig utvikling og inneholde relevant informasjon om samarbeid og utviklingstrekk i helsetjenesten i blant annet Troms og Ofoten. Nasjonalt senter for e-helseforskning (tidligere: Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) er et nasjonalt forskningssenter. Senteret skal understøtte nasjonale behov for forskning og utredning innenfor e-helse, telemedisin og mobil helse, herunder følgeforskning og metodevurderinger av e-helsetiltak. Senteret er underlagt Helse Nord RHF.


Nasjonalt senter for e-helseforskning​​


Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennpraktiserende leger med små deltidsstillinger i sykehuset som skal bidra til å styrke samarbeidet mellom sykehuset, allmennpraktiserende leger (fastleger) og den kommunale pleie- og omsorgstjenesten til beste for pasientene.

PKO finnes i alle helseforetakene i Helse Nord. Arbeidsoppgavene er fleksible og mangfoldige, og omfatter blant annet utvikling og forbedring av pasientforløp, henvisnings- og epikrisekvalitet, elektronisk kommunikasjon, kurs og møteserier som styrker samarbeid og kompetanse, elektroniske nyhetsbrev og samarbeidsmøter med fagfolk og ledelse i sykehus og kommuner. 

Praksiskonsulentene bidrar med råd og innspill til lokale samhandlingsprosjekter og til Helse Nords overordnede samhandlingsarbeid.


Dette flytskjemaet viser hvordan PLO-meldinger skal benyttes når pasient har behov for kommunal oppfølging etter utskrivelse fra sjukehus. Skjemaet er regionalt og gjelder alle helseforetakene i Helse Nord.

Skjemaet kan du laste ned her.

Informasjonsfilm om hva PLO-meldinger er, og hvordan skal de brukes.

Sist oppdatert 10.03.2021