logo Helse Nord

Lyser ut midler til innovasjon

Innovasjon er nødvendig for utvikling og forbedring av helsetjenesten. For første gang i historien lyser nå Helse Nord ut midler til innovasjonsprosjekter. Søknadsfristen er utsatt til 21. mai klokken 16.00. 

Publisert 03.04.2017
Sist oppdatert 08.03.2018

Oppdatering 15. mai: Søknadsfrist for utlysningen av innovasjonsmidler utsettes til søndag 21. mai, kl. 1600 på grunn av virusangrep. 

Vi minner samtidig om:
  
 • Maks søkebeløp tjenesteinnovasjon: inntil kr. 500 000 pr. prosjekt pr. år (inntil to år)
 • Maks søkebeløp produktinnovasjon: inntil kr. 200 000 pr. prosjekt (maks ett år)
 • Det kan søkes om inntil 50 % av prosjektets totalbudsjett (skal synliggjøres i budsjettmodulen i eSøknad)
 • Egenfinansieringen skal dokumenteres med bekreftelse fra ansvarlig leder (ved vedlegg) 
 • Søknader om produktinnovasjon: DOFI registrert i foretak. Dette skal dokumenteres ved vedlegg. 

Med innovasjon i Helse Nord menes nye eller vesentlig forbedrede produkter, tjenester eller prosesser som tas i bruk og som gir økt verdiskaping og/eller samfunnsnytte. 

– Innovasjon er mer omfattende enn generelt forbedrings- og utviklingsarbeid. Det må være noe som både er nytt, nyttig og som kan nyttiggjøres av flere helseforetak, sier Kristina Lindstrøm, rådgiver i kvalitets- og forskningsavdelingen til Helse Nord RHF. 

Innovasjonsaktiviteten skal økes

Innovasjon har til nå ikke vært lyst ut som egne midler i Helse Nord, men vært integrert som delområde i prosjektsøknader om forskningsmidler.

– Det går klart fram av forsknings og innovasjonsstrategien til Helse Nord at innovasjonsaktiviteten skal økes, understreker Lindstrøm. 

Det er altså som et ledd i dette arbeidet at Helse Nord nå lyser ut midler til innovasjonsprosjekter i regionen. Det kan søkes om midler til prosjekter innen både tjenesteinnovasjon og produktinnovasjon.

2,6 millioner

2017 er oppstartsåret for utlysning av midler til innovasjonsprosjekter i Helse Nord, og det er satt av ca. 2 600 000 til fordeling i den åpne konkurransen om midler. 

Slik søker du om innovasjonsmidler fra Helse Nord


Prosjekter innen denne kategorien skal frembringe nye løsninger som er av strategisk betydning for Helse Nord og må fortrinnsvis være innenfor ett eller flere av følgende tema:

 • Bedre pasientsikkerhet/reduksjon av pasientskade
 • Reduksjon i ventetider og økt kapasitetsutnyttelse
 • Økt arbeidsbesparelse og effektivisering
 • Økt bruk av selvbetjeningsteknologi 
Beløp

 • Det kan søkes om inntil 500 000 pr prosjekt pr år
 • Det kan søkes om støtte for en prosjektperiode på inntil 2 år
 • Det kan søkes om inntil 50 % av prosjektets totalbudsjett


 

 

Produktinnovasjon er innovasjonsprosjekter som springer ut fra forskningsaktiviteter. 

Formålet er å styrke forskningsprosjekter mot et potensielt kommersialiseringsløp. Det legges ingen tematisk prioritering til grunn for denne kategorien.

Beløp

 • Det kan søkes om inntil 200 000 pr prosjekt
 • Det kan søkes om inntil 50 % av prosjektets totalbudsjett. 

 


Søker må være ansatt i minst 20 % stilling ved et helseforetak i Helse Nord eller ved en privat institusjon i regionen med søknadsadgang. 

Søknaden må fremmes gjennom institusjonen som har søknadsadgang. 
Søker har ansvaret for at søknaden er fullstendig, dvs. at søknadsskjema er korrekt utfylt og at riktige vedlegg er lastet opp. 

Dersom søknaden ikke oppfyller oppsatte vilkår eller er ufullstendig, kan søknaden bli avvist på formelt grunnlag.


Søknadsfrist er søndag 21. mai 2017 kl.16.00. 

Søknaden sendes inn elektronisk via et nettbasert søkesystem som heter e-søknad. Vær obs på at systemet stenges automatisk og det vil ikke være anledning å levere inn søknader etter fristen.

Hva skal søknaden inneholde?

Søker har ansvaret for at søknaden er fullstendig i henhold til retningslinjene for utlysning. Last bare opp materiale som er etterspurt.

Innsending av tilleggsinformasjon etter søknadsfrist tillates ikke, bortsett fra i de tilfeller der dette etterspørres spesifikt fra Helse Nord RHF. 

Benytt elektronisk søknaddskjema (lenke over). 

I tillegg skal det utformes en prosjektbeskrivelse etter følgende mal:

 

 

Budsjett / finansieringsplan

Oppgi kostnadene i prosjektet med spesifisering av personalrelaterte kostander, kjøp av tjenester/utstyr og driftskostnader. Oppgi deretter egeninnsats i kroner (timeantall x timesats), annen finansiering og omsøkt beløp fra Helse Nord RHF. 

Totalsummen for kostnadene skal være lik totalsummen i budsjettet/finansieringsplanen.

Godkjenning av budsjett

Det forutsettes at søknaden er godkjent av budsjettansvarlig ved søkers enhet/klinikk/avdeling i søkerinstitusjonen. 

Det må foreligge formell dokumentasjon ved søknaden som forpliktelse for finansiering og garanti for totalbudsjettet.

Last ned hele innovasjonsutlysningen som pdf


Eventuelle spørsmål om utlysningen kan rettes til:

Kristina Lindstrøm
rådgiver Helse Nord RHF
Telefon: 934 83 077 

Petter R. Øien
forskningsleder Nordlandssykehuset
Telefon: 75 57 08 17

For brukerstøtte i søknadsprosessen/spørsmål om e-søknad:

Vidar Anderssen
Rådgiver Universitetssykehuset Nord-Norge
Telefon: 77 75 58 86 / 92 43 03 43Vurdering av søknader


 • Fagsjefene Finnmarkssykehuset, Uiversitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Sykehusapotek Nord
 • Leder kvalitetsnettverk Helse Nord RHF
 • Ekstern representant 
 • Representant brukerutvalg 
 • Representant fra Technology Transfer Office (TTO)
  • For søknader innen produktinnovasjon innhentes faglig vurdering fra TTO. Dette for å vurdere potensialet for realisering.
 • IKT-sjefen i Helse Nord RHF
  • For prosjekter som berøres av retningslinjer for IKT innhentes faglig synspunkt fra IKT-sjefen i Helse Nord RHF. (Dette for å få avklart om prosjektet er gjennomførbart og evt. hvilken arkitektur, teknologi eller plattform som må brukes innvirker ikke på rangering av søknadene.

Helse Nord følger habilitetsreglene i Forvaltningsloven (§ 6).


Helse Nord RHF har fire hovedkriterier i vurderingen av søknader om innovasjonsmidler som vektlegges i lik grad. Hvert kriterium har underpunkter som også vektlegges i lik grad. Kriteriene er felles for begge søknadskategoriene.

 1. Innovasjonsområdet, kvalitet, originalitet og dets potensial. 
 2. Nytteverdi for helsetjenesten
 3. Gjennomførbarhet
  • Muligheter for å etterspørre/-sende forbedringsforslag ved søknader ved særskilte gode søknader hva gjelder de to første kriteriene
 4. Organisering og samarbeid
  • Mulighet for å etterspørre/-sende forbedringsforslag ved særskilte gode søknader hva gjelder de to første kriteriene


Karakterskalaen for hvert av kriteriene ovenfor går fra 0 til 5. Hver søknad gis en totalkarakter med en desimal. 

Det settes en samlet karakter for søknaden. Søknadene må ha karakter 3.0 eller bedre for å kunne innstilles.

Endelig tildeling publiseres på Helse Nord RHFs nettsider og søkerne vil samtidig bli tilskrevet med informasjon om søknadens utfall.
Oppstart av prosjektet må skje innen tre måneder etter tildeling. 

Retningslinjer for håndtering av klager

Prosjektleder har anledning til å påklage saksbehandlingsfeil i forbindelse med behandling av søknaden. Utøvelse av faglig skjønn ved vurdering av søknaden kan derimot ikke påklages. 

 • Rene forskningsaktiviteter
 • Doktorgradsprosjekter
 • Kliniske studier og sammenlikningsstudier definert som pasientrettede forskningsstudier

Unntak: 

 • Tidligfase studier som involverer pasienter for verifisering 
 • Etablering av gjennomførbarhet og/eller proof-of-concept/first-in-man