logo Helse Nord

Med visjon om pasientens beste

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) har lagt ny strategi for perioden 2020-2035. Målet er å bidra til bedre og mer likeverdige helsetjenester i Norge. 

Publisert 22.01.2020
Sist oppdatert 28.10.2022

Det overordnede målet i strategien for SKDE er å bidra til å skape en bedre og mer likeverdig fordelt helsetjeneste i Norge gjennom analyser av og forskning på omfang og kvalitet i helsetjenesten, og ved kunnskapsoverføring og beslutningsstøtte til forvaltning, helseledere, helsearbeidere og pasienter. Visjonen til SKDE er pasientens beste.

De strategiske områdene som er vektlagt i strategien er registerkompetanse, forskning og kunnskapsoverføring. En av suksessfaktorene som er lagt til grunn er nærhet til helsetjenesten.

SKDE fikk i 2016 tre nye oppdrag fra Helse Nord RHF. Det skulle utvikles forskning med utgangspunkt i avdelingens virksomhet med kvalitetsregistre, helseatlas og andre analyser utført for spesialisthelsetjenesten. Det interne samarbeidet i avdelingen skulle utvikles og internasjonalt samarbeid skulle prioriteres. Ett år senere formulerte avdelingen en overordnet og felles målsetting om å understøtte sørge-for ansvaret til spesialisthelsetjenesten. 

Våren 2019 ble behovet for en felles strategi formulert i felleskap. En arbeidsgruppe med representanter fra nasjonalt servicemiljø, analyseseksjonen, forskning og stab har gjennom høsten 2019 utviklet et forslag til strategi. Hele avdelingen har deltatt i prosessen, og SKDE kan nå presentere en strategien hele avdelingen er stolte av.

Ledergruppen har sluttet opp om strategien som ble oversendt administrerende direktør i Helse Nord desember 2019. Strategiarbeidet har vært ledet av SKDEs direktør Barthold Vonen.