logo Helse Nord

Nye resultater fra kvalitetsregistrene

Finn ut hvilket sykehus som har en imponerende fremgang i oppfølging av hjertesviktpasienter, hvilket register som har suksess med innføring av elektronisk registrering og hvem som kan melde om færre postoperative operasjoner. 

Randi Solhaug
Publisert 21.06.2024
Grafisk brukergrensesnitt, applikasjon
De medisinske kvalitetsregistrene i Norge har nylig publisert resultater for 2023 i sine årsrapporter.

I juni hvert år publiserer de medisinske kvalitetsregistrene i Norge sine årsrapporter. Disse rapportene inneholder nøkkeltall om kvalitetsforbedring, forskning, datakvalitet og pasientrapporterte data.  

Årsrapportene for 2023 er nå klare og kan blant annet gi sammenligninger mellom ulike helseforetakene eller regionene. Det kan hjelpe helseforetakene med å identifisere områder der de kan forbedre seg. Norge har gjennom sine nasjonale registerløsninger en unik mulighet til å gjøre enda mer bruk av medisinske kvalitetsregistre, både til arbeid med kvalitetsforbedring og forskning. 

I rapportene finnes det mange spennende funn, og du kan se alle årsrapportene for 2023 her. 

Under følger noen høydepunkter fra et par av registrene. 

Stor fremgang for Finnmarksykehuset  

Norsk hjertesviktregister (NHSR) viser at Finnmarksykehuset HF har hatt en stor forbedring i antall pasienter som får oppfølging ved en Hjertesviktpoliklinikk. I 2022 var det 18 personer per 100 000 innbyggere som fikk oppfølging ved en Hjertesviktpoliklinikk. I 2023 var antallet økt til 255 personer per 100 000 innbyggere og Finnmarksykehuset hadde dermed det beste resultat av alle HF i 2023.  

Nasjonalt var det samlet kun 76 per 100 000 innbyggere som møtte på en Hjertesviktpoliklinikk, og høy måloppnåelse er satt til 100 personer per 100 000 innbygger. 

I 2021 hadde ikke Finnmarksykehuset HF en eneste Hjertesviktpoliklinikk. Det ble etablert en Hjertesviktpoliklinikk i Kirkenes i 2022 og en Hjertesviktpoliklinikk både i Hammerfest og i Alta i 2023.  

Suksess med elektronisk registrering 

Elektronisk registrering har forbedret svarprosenten i Gastronet markant. Det viser registerets årsrapport for 2023. Nå svarer over 70 prosent av pasientene på pasientspørreskjemaet etter en koloskopi, sammenlignet med litt over 50 prosent da registreringen var papirbasert.  

Den økte svarprosenten er et viktig bidrag for å sikre god pasientbehandling, påpeker registerets ledelse. 

Færre postoperative infeksjoner 

Norsk gynekologisk endoskopiregister skriver i årsrapporten sin at noen sykehus viser en tydelig reduksjon i forekomsten av postoperative infeksjoner etter hysterektomier, mens andre fortsatt har en nokså uendret høy forekomst.  

Ifølge registeret indikerer dette at det finnes potensial for forbedring ved å samle informasjon og lære av sykehusene som har lykkes i å redusere sine komplikasjoner. 

Norsk porfyriregister melder om at stadig flere med akutt porfyrisykdom blir henvist til bildeundersøkelse av lever som anbefalt. Akutte porfyrisykdommer gir økt risiko for primær leverkreft, og fra 50-årsalder anbefales bildeundersøkelse av lever hver sjette måned.

FAKTA

  • Informasjon om utredning, behandling, oppfølging og resultat av behandlingen gir kunnskap om uberettiget variasjon i helsetilbudet og kvalitet i helsetjenesten.   
  • Hovedformålet med de medisinske kvalitetsregistrene er å bidra til bedre kvalitet på pasientbehandlingen.