logo Helse Nord

Villedende om PCI for helgelendinger

I et debattinnlegg i Helgelendingen 7. juni kommer helikopterpilot Anders Nordgaard Dahle med påstander som det er nødvendig å korrigere.

Geir Tollåli, fagdirektør i Helse Nord RHF
Publisert 11.06.2024
Geir Tollåli

Den mest uheldige påstanden går fram i innleggets avslutning: «For at helgelendingen i framtiden skal kunne ha et PCI-tilbud tilsvarende som for resten av Norge, er det med de avstandene som er i Nord-Norge avgjørende med fortsatt PCI-tilbud i Bodø. Kun med et slikt tilbud i Bodø kan man nå den helsepolitiske målsetningen om rimelig lik tilgjengelighet til akuttmedisinske tjenester og spesialiserte behandlingstilbud.»

Påstanden er feil

Påstanden til Dahle er feil. Med likeverdige helsetjenester mener vi at samme tilstand skal behandles likt, med samme forventning til resultat. Sammenlignet med resten av landet hadde alle pasienter i Helse Nord bedre resultater i behandlingen av hjerteinfarkt enn resten av landet, både før og etter opprettelsen av PCI-senteret i Bodø. Det er svært uheldig at det settes fram påstander som er villedende, i en tid der vi mest av alt trenger saklige og innsiktsfulle bidrag i det offentlige ordskiftet. Vi må igjen benytte anledningen til å presisere at vår nordligste landsdel har og har hatt et likeverdig helsetjenestetilbud i forhold til resten av landet, når vi ser på akutte hjerteinfarkt.

Dahle sammenligner hvordan man blir håndtert som pasient med akutt hjerteinfarkt i de to industristedene Odda og Mo i Rana. En slik sammenligning er bare relevant dersom de viktigste fakta legges på bordet. Per befolkningsenhet er det ti ganger så mange ressurser innen flybåren transport i Helse Nord, sammenlignet med resten av landet. De meget gode resultatene vi har i Helse Nord med behandlingen av akutt hjerteinfarkt, skyldes i veldig stor grad at pasientene blir transportert i luften og ikke langs bakken når akutte problemer oppstår. Behandlingsresultatene i Odda er ikke bedre enn behandlingsresultatene i Mo i Rana, på tross av svært ulik avstand til nærmeste PCI-senter. I Helse Nord har det vært satset massivt på ambulansetjenestene, det er en svært klok satsning, som sikrer helsemessig trygghet i hele regionen, for alle fagområder.

Styrke ambulansetjenestene

Sett ut fra et faglig ståsted vil helgelendingene som rammes av store hjerteinfarkt (STEMI, der kransarterien til hjertet er helt eller omtrent helt tett), som for alle slike pasienter i Norge, ha størst potensiale for økt helsegevinst ved å styrke ambulansetjenestene. Altfor få starter behandlingen av store og akutte hjerteinfarkt medikamentelt i ambulanse. Det aktuelle medikamentet er trombolyse - blodproppoppløsende behandling.

Det faglige argumentet for å opprette et PCI-senter i Bodø var at pasientene fra den sørlige delen av regionen i mindre grad fikk tilgang til invasive undersøkelser (PCI) enn pasientene lenger nord, ved mindre infarkt. Mindre infarkt omtales som NSTEMI, det er hjerteinfarkt der kransarterien til hjertet fremdeles er åpen. Ved slike mindre infarkt er det anbefalt at tilstanden undersøkes enten ved billeddiagnostikk (CT) eller ved hjelp av PCI, innen 72 timer etter symptomdebut. PCI undersøkelse og eventuelt behandling av mindre infarkt har man med andre ord ganske god tid til å få gjennomført. Den ulike tilgangen til PCI i regionen kunne ha blitt forbedret gjennom en mer effektiv logistikk.

Det som taler for et PCI-senter i Bodø, er kortere reiser og mindre bruk av fly. Det sparer miljøet, og det sparer pasientene for lange reiser.

Avslutningsvis vil vi sterkt anbefale både Dahle og andre som ønsker å ytre seg om PCI og invasiv kardioogi i vår nordligste region, å lese rapporten fra Ekspertgruppen før debattinnleggene skrives. Den er lett tilgjengelig via våre hjemmesider.