logo Helse Nord

Evalueringen av invasiv kardiologitilbud (PCI)

12. april 2024 fikk Helse Nord RHF overlevert evalueringsrapporten fra ekspertgruppen som har vurdert etableringen av PCI-tilbudet i Nordlandsykehuset jamfør mandatet.

Om evalueringen

 • I desember 2017 besluttet styret i Helse Nord RHF å styrke tilbudet til pasienter med hjerteinfarkt i Helse Nord. Et av tiltakene var å opprette et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø med planlagt oppstart i 2019.

 • Samtidig som at styret vedtok å opprette tilbudet ved Nordlandssykehuset i 2017, vedtok de også at det nye pasienttilbudet skulle evalueres. 

 • Våren 2023 ble det opprettet ei prosjektgruppe for å utarbeide et mandat for evalueringen. Prosjektgruppa har bestått av representanter fra Helse Nord RHF, UNN og Nordlandssykehuset, samt av representanter fra regionalt brukerutvalg (RBU) og konserntillitsvalgte.

 • Prosjektgruppa har utarbeidet et mandat som beskriver at evalueringen skal gjennomføres av ei ekstern ekspertgruppe (altså fagpersoner fra andre helseregioner enn Helse Nord), samt en beskrivelse av hva evalueringen skal svare på. Medlemmer til ekspertgruppen er foreslått av UNN og Nordlandssykehuset. Mandatet er godkjent av styret i Helse Nord.

 • 12. april får Helse Nord RHF overlevert evalueringsrapporten fra ekspertgruppen som har vurdert etableringen av PCI-tilbudet i Nordlandsykehuset jamfør mandatet.

 • Helse Nord RHF vil etter mottak av evalueringsrapporten gjennomgå denne grundig. Den vil legges til grunn for en egen styresak hvor det skal tas stilling til hvordan PCI-tilbudet i regionen skal organiseres/gis fremover.

 • Helse Nord RHF har også invitert de fire sykehusforetakene i regionen til å komme med kommentarer til rapporten, og gi tilbakemelding om det er faktaopplysninger som eventuelt bør korrigeres.

 • Helse Nord RHF vil ikke uttale seg om innholdet i evalueringsrapporten frem til saken er behandlet i styret. Det planlegges for styrebehandling av saken på styremøtet 19. juni.

 

  Helse Nord RHF har inviterte de fire sykehusforetakene i regionen til å komme med kommentarer til rapporten, og gi tilbakemelding om det er faktaopplysninger som eventuelt bør korrigeres.

  Vi bad dem også om å kommentere vurderingene i rapporten og gi innspill som gjelder videre oppfølging. Dette står også beskrevet i mandatet.

  Helseforetakene hadde frist til tirsdag 30. april med å gi sine tilbakemeldinger. Helse Nord RHF vil legge fram evalueringsrapporten med forslag til videre plan for fagområdet for styret i Helse Nord RHF 29. mai. 

  Se alle tilbakemeldingene her: 

   Finnmarkssykehuset HF har gitt tilbakemelding at de støtter konklusjonen i rapporten.

   Ekspertgruppen som har evaluert det invasive kardiologitilbudet i Helse Nord har gitt følgende tilbakemelding på innspillene fra helseforetakene:

   Ekspertgruppens tilsvar på tilbakemeldingene fra helseforetakene.pdf

    • Prosjektleder HN RHF, Jon Tomas Finnsson, avdelingsdirektør

    • Sekretariat HN RHF, Synøve Kalstad, medisinsk rådgiver 

    • Sekretariat HN RHF, Bente Mietinen, rådgiver

    • Kommunikasjon HN RHF, Ingrid Bredesen Hangaas

    • UNN, Marte Lødemel Henriksen, fagsjef

    • UNN, Kristian Bartnes, klinikksjef

    • NLSH, Beate Sørslett, viseadministrerende direktør

    • NLSH, Gro Marith Karlsen, klinikksjef

    • Regionalt brukerutvalg, Ernly Eriksen

    • Konserntillitsvalgt, Sissel Alterskjær

    • Konserntillitsvalgt, Martin Øien Jenssen

    • Rune Wiseth (leder), invasiv kardiolog, klinikksjef ved hjertemedisinsk avdeling og konstituert klinikksjef ved thoraxmedisinsk avdeling, St Olavs hospital. Professor ved NTNU.

    • Svein Rotevatn, invasiv kardiolog, overlege ved hjarteavdelinga, Helse Bergen og leder for Norsk register for invasiv kardiologi.

    • Alf Inge Larsen, invasiv kardiolog, seksjonsoverlege ved kardiologisk avdeling, Stavanger universitetssykehus og professor ved UiB.
      
    • Jorid Kalseth,seniorforsker ved SINTEF digital helse.                                                                      

     Vedlegg til referater

      Styresak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? 

      Vedlegg rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon.

      Styremøte 23.11.2016 Presseprotokoll 

      Styresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.

      Styresak 121-2017-6 Protokoll fra drøftingsmøte 200KT 2017 sak om PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord 

      Styresak 121-2017-10 Brev fra Troms fylkeskommune ad. behandling av sak vedrørende hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord

      Styresak 121-2017-11 E-post fra Finnmark Fylkesutvalg ad. PCI saken – nytt hjertemedisinsenter i Bodø

      Styremøte 25.10.2017 Presseprotokoll

      Styresak 137-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord - risikovurdering og supplerende informasjon, oppfølging av styresak 108-2017

      Vedlegg 1 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord

      Vedlegg 2 Risikoanalyse av etablering av et PCI- tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø

      Vedlegg 3 Økonomiske konsekvenser av å etablere et PCI-tilbud ved
      Nordlandssykehuset 

      Vedlegg 4 Oversikt over antall koronare angiografier og PCI-er utført på bosatte i Helse Nord 2014 -2016 

      Styresak 144-2017-1 Protokoll fra drøftingsmøte 12. desember 2017 ad. PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord

      Styresak 144 -2017-4 Brev fra Tromsø-områdets regionråd ad. eventuell opprettelses av egen PCI-enhet

      Styresak 144-2017-5 Åpent brev fra leger på UNN til styreleder Marianne Telle ad. besinnelse, nå! 

      Styremøte 20171213 Presseprotokoll

      Styresak 148-2018 Budsjett 2019 - tilleggsbevilgning til styrking av det hjertemedisinske miljøet og til Universitetssykehuset Nord-Norge HF for fagnettverk i Helse Nord

      Styremøte 21.11.2018 Presseprotokoll 

       

      Regionale prosedyrer

      Behandling av akutt koronar syndrom i Helse Nord - [PR53116] 

      RL 8490 Overføring av akutt koronar syndrom pasienter fra Helgelandssykehusene til koronar angiografi; Fordeling mellom NLSH, Bodø og UNN, Tromsø 

      Aktuelt

       Sist oppdatert 24.05.2024