logo Helse Nord

Evalueringen av invasiv kardiologitilbud (PCI)

Helse Nord RHF skal gjennomføre en evaluering av invasiv kardiologitilbud til pasienter med hjerteinfarkt i Helse Nord.

Det er i forbindelse med evalueringa opprettet ei prosjektgruppe for å utarbeide et mandat for evalueringen. Prosjektgruppa består av representanter fra Helse Nord RHF, UNN og Nordlandssykehuset, samt av representanter fra regionalt brukerutvalg (RBU) og konserntillitsvalgte. 

Prosjektgruppa er nå i gang med å utarbeide et mandat som beskriver følgende: 

 • At evalueringen skal gjennomføres av ei ekstern ekspertgruppe (altså fagpersoner fra andre helseregioner enn Helse Nord).

 • Medlemmer til ekspertgruppen er foreslått av UNN og Nordlandssykehuset. 

 • Mandatet skal også beskrive hva evalueringen skal svare på.


Evalueringen skal se på hvordan etableringen i Bodø har endret tilbudet til pasienter med hjerteinfarkt fra Nordland og om det har påvirket tilbudet til pasienter i resten av regionen.

Evalueringen fra ekspertgruppa skal oppsummeres i en rapport til administrerende direktør. Rapporten skal presenteres for ledergruppen i Helse Nord RHF, behandles i Regionalt brukerutvalg og drøftes med konserntillitsvalgte og -verneombud. Deretter skal saken behandles i styret. Etter planen vil dette skje tidlig i 2024.

Hva som da skjer videre, vil avhenge av konklusjoner i rapporten og hvordan styret i Helse Nord ønsker å følge opp saken.

Evalueringen av invasiv kardiologitilbud til pasienter med hjerteinfarkt i Helse Nord vil bli gjennomført som en egen prosess. I hvilken grad resultatet vil påvirke arbeidet med

oppgave

- og funksjonsdeling i Helse Nord er det for tidlig å si noe om.

  Prosjektleder HN RHF, Jon Tomas Finnsson, avdelingsdirektør

  Sekretariat HN RHF, Synøve Kalstad, medisinsk rådgiver 

  Sekretariat HN RHF, Bente Mietinen, rådgiver

  Kommunikasjon HN RHF, Ingrid Bredesen Hangaas

  UNN, Marte Lødemel Henriksen, fagsjef

  UNN, Kristian Bartnes, klinikksjef

  NLSH, Beate Sørslett, viseadministrerende direktør

  NLSH, Gro Marith Karlsen, klinikksjef

  Regionalt brukerutvalg, Ernly Eriksen

  Konserntillitsvalgt, Sissel Alterskjær

  Konserntillitsvalgt, Martin Øien Jenssen

  • Rune Wiseth, St. Olavs hospital                                       
  • Svein Rotevatn, Helse Bergen                                                   
  • Alf Inge Larsen, Stavanger universitetssykehus   
  • Slobodan Calic, Arendal sykehus                                                                               

   Vedlegg til referater

    Styresak 131-2016 Rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon (PCI). Et likeverdig tilbud i Helse Nord? 

    Vedlegg rapport Hjerteinfarkt og perkutan koronar intervensjon.

    Styremøte 23.11.2016 Presseprotokoll 

    Styresak 108-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord.

    Styresak 121-2017-6 Protokoll fra drøftingsmøte 200KT 2017 sak om PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord 

    Styresak 121-2017-10 Brev fra Troms fylkeskommune ad. behandling av sak vedrørende hjerteinfarkt og PCI i Helse Nord

    Styresak 121-2017-11 E-post fra Finnmark Fylkesutvalg ad. PCI saken – nytt hjertemedisinsenter i Bodø

    Styremøte 25.10.2017 Presseprotokoll

    Styresak 137-2017 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord - risikovurdering og supplerende informasjon, oppfølging av styresak 108-2017

    Vedlegg 1 PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord

    Vedlegg 2 Risikoanalyse av etablering av et PCI- tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø

    Vedlegg 3 Økonomiske konsekvenser av å etablere et PCI-tilbud ved
    Nordlandssykehuset 

    Vedlegg 4 Oversikt over antall koronare angiografier og PCI-er utført på bosatte i Helse Nord 2014 -2016 

    Styresak 144-2017-1 Protokoll fra drøftingsmøte 12. desember 2017 ad. PCI i behandling av hjerteinfarkt i Helse Nord

    Styresak 144 -2017-4 Brev fra Tromsø-områdets regionråd ad. eventuell opprettelses av egen PCI-enhet

    Styresak 144-2017-5 Åpent brev fra leger på UNN til styreleder Marianne Telle ad. besinnelse, nå! 

    Styremøte 20171213 Presseprotokoll

    Styresak 148-2018 Budsjett 2019 - tilleggsbevilgning til styrking av det hjertemedisinske miljøet og til Universitetssykehuset Nord-Norge HF for fagnettverk i Helse Nord

    Styremøte 21.11.2018 Presseprotokoll 

     

    Regionale prosedyrer

    Behandling av akutt koronar syndrom i Helse Nord - [PR53116] 

    RL 8490 Overføring av akutt koronar syndrom pasienter fra Helgelandssykehusene til koronar angiografi; Fordeling mellom NLSH, Bodø og UNN, Tromsø 

    Sist oppdatert 26.06.2023