logo Helse Nord
En person som holder en flaske

Jobbe i Helse Nord

Vi i Helse Nord er hele tiden på jakt etter nye medarbeidere. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver på svært mange ulike fagområder.

 

Ledige stillinger i Helse Nord RHF og helseforetakene finner du her

Sammen om helse i nord 


På Vega, ei øy på Helgelandskysten, skjer det et alvorlig arbeidsuhell. En ansatt får hodeskader, og det er behov for rask helsehjelp. Ambulansepersonell fra den lokale ambulansestasjonen rykker ut sammen med legevaktslegen. De stabiliserer den skadde, og avdekker raskt at skadene er så omfattende at de rekvirerer ambulansehelikopter.  Han flys til Helgelandssykehuset Sandnessjøen. På sykehuset blir skadene undersøkt, og legen fastslår at pasienten trenger behandling på et høyere behandlingsnivå. Han kjøres med ambulanse til Sandnessjøen lufthavn, hvor ambulanseflyet står klart. Ambulanseflyet flyr til Universitetssykehuset Nord-Norge, slik at han kan få avansert behandling for skadene.

Denne behandlingskjeden vi har beskrevet, hvor tjenester og flere sykehus samarbeider om pasienten, er vanlig i Helse Nord. Det gjelder ikke bare akutte skader, men også kroniske lidelser, psykisk helsehjelp og rusbehandling skjer ofte i samarbeid mellom flere. Helsetjenesten i nord skal være én tjeneste i de tilfellene pasienter har behov for det.

Når alle helseforetakene i Helse Nord jobber sammen, oppnår vi mer. Helse Nord er Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset, Sykehusapotek Nord, Helse Nord IKT – og det regionale helseforetaket, Helse Nord RHF. Det regionale helseforetaket eier helseforetakene, og samordner og koordinerer.

Vi løser oppdraget gjennom sykehusene, fagfolkene og det vi tør påstå; en enestående ambulansetjeneste. Ambulansetjenesten vår består av biler, båter, helikopter og fly. Vi gir innbyggerne den tryggheten de trenger for at hjelpen er der når det er behov for den. Vi i Nord-Norge bor på 45 prosent av landarealet i Norge, inkludert Svalbard. Ni prosent av Norges befolkning bor her. Å kjøre bil fra sør til nord tar 23 timer.

Avstandene mellom folk, mellom tettstedene og mellom sykehusene, klarer vi å gjøre mindre. Teknologi og e-helse gjør at folk og helsetjenesten kommer tettere på hverandre. Vi løser geografi med teknologi. Både ambulansetjenesten og våre sykehus er spekket med teknologi og omtanke for pasienten. Avstandene er store, og samarbeidet nært.

For noen tiår siden betydde innkalling til sykehus at pasienten fysisk måtte møte opp og gjerne også innlegges for utredning og behandling. Den medisinske og teknologiske utviklingen endrer dette. Nå gis helsetjenester i sykehus, i samarbeid med fastlegen, over internett eller hjemme hos pasienten. Og måten pasientene tilbys helsehjelp på kommer til å endre seg enda mer i fremtiden.

Det er bare pasienten og deres pårørende som kan si noe om hva de ønsker og hvordan de opplever kvaliteten på helsetjenestene de får. Når vi spør pasienten: «Hva er viktig for deg», blir helsehjelpen bedre. Når vi gjennomfører brukerundersøkelser og innhenter kunnskap fra brukerutvalg og ungdomsråd, sikrer vi at vi har med pasientens stemme i utvikling og evaluering av tilbudet ved sykehusene i Helse Nord. 

Våre kompetente fagfolk er vår største verdi. Ved sykehusene i Nord-Norge får fagfolk ta del i et større spekter av faglige utfordringer enn andre steder. Hver og en betyr mye for pasientene våre. Fagfolk får brukt og utviklet kompetansen sin, gjennom pasientbehandling, nytt utstyr og gode muligheter for forskning. 

For å gi den beste behandlingen samler vi fagfolkene i høykompetente miljøer. Den mest avanserte og spesialiserte behandlingen skjer ved vårt regionsykehus i Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge. Våre fagfolk samarbeider med kollegaer i andre sykehus. Spesialiserte nettverk skal finne løsninger og bistå hverandre i pasientbehandlingen, på tvers av geografi og de ulike sykehusene sine opptaksområder. I tillegg til å samarbeide, fordeler vi oppgaver mellom sykehusene, slik at pasienten får den beste behandlingen. I tråd med medisinsk utvikling samler vi helsetjenester når vi må, og gir dem nært når vi kan.

Vi styrer helhetlig og langsiktig. Det har gjort at det i Helse Nord bygges flere sykehusbygg enn noen gang. Dette får vi til fordi vi har god oversikt og planlegger godt. Vi har en samlet og forutsigbar styring av sykehusene i Nord-Norge. De seks helseforetakene i landsdelen drar lasset sammen. Derfor kan vi bygge og investere mye i regionen. Ikke samtidig, men etter tur.

Helse Nord er gitt et særskilt ansvar for samiske spesialisthelsetjenester. Vi er stolte av Finnmarkssykehuset, som utvikler samiske helsetjenester for hele landet, og også til samer bosatt i Finland og Sverige.

På Nordkalotten har sykehusene i Helse Nord et godt beredskapssamarbeid med spesialisthelsetjenestene i Russland, Finland og Sverige. Sammen skal vi være forberedt – i foretaksgruppa Helse Nord, sammen med kommunene, andre offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner og øvrige samfunnsaktører. Helse Nord verdsetter og er avhengig av samarbeid med landsdelens øvrige samfunnsaktører. Når vi sammen ser og forstår det helhetlige utfordringsbildet, blir løsningene best.

Helse Nord iverksetter nasjonal helsepolitikk og utvikler helsetjenesten. Dette skal sikre likeverdige tjenester, tilpasset vår landsdel. Sammen med pasientene, med medarbeiderne, med andre offentlige myndigheter og samfunnsaktører, forbedrer vi gjennom samarbeid – fordi sammen får vi til mer.  

Vårt lagspill skal medvirke i samfunnsutviklingen. Helsetjenesten bidrar til at folk kan bo over alt, slik at vi får benyttet hele landsdelens ressurser og muligheter. Hverdagen her nord er annerledes enn i andre deler av landet. Vårt klima betyr både nordlys og vinterstormer, midnattssol og snø i juni. Kontrastene gjør at vi elsker å bo her. Samtidig lever vi helt vanlige liv som alle andre i Norge. På noen områder må helsetjenesten jobbe på en annen måte der det er nødvendig. Buss hos oss er i mange tilfeller fly for å komme seg til sykehus. Vi kan helsetjenester i nordområdene. Vi finner andre løsninger, uten at det går ut over kvaliteten. Våre løsninger er tilpasset vår del av Norge.

Det gikk bra med pasienten fra Vega. Den sammenhengende behandlingskjeden, fra arbeidsuhellet på ei øy på Helgeland til avansert behandling av hodeskadene ved regionsykehuset i Tromsø, forteller oss:

Sammen om helse i nord – det gir bedre pasientbehandling.Ansatte i Helse Nord søker via Personalportalen på intranett. 

Alle andre søker ved å klikke på de aktuelle ledige stillingene. ​​​​

Her ser du en oversikt over ledige stillinger ​En av Helse Nords hovedoppgaver er utdanning av helsepersonell. 

Helse Nord satser på kompetanseheving av egne medarbeidere og utdanning av helsepersonell i praksis ved våre sykehus.​


Helse Nord RHF har inngått felles forsikringsavtale for ansatte og tilbyr gode pensjonsavtaler gjennom KLP. Sykehusapotek Nord HF har egne avtaler.

P
ensjon

Pensjonsordningen i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) omfatter sykepleiere i 20 % stilling eller mer.

Pensjonsordningen omfatter også faste og midlertidige sykepleiere som arbeider under 20 %, men som tar ekstravakter/ timer slik at gjennomsnittet pr. kvartal tilsvarer 20 % stilling.

Ordningen gjelder også dersom du har flere arbeidsgivere i Helse Nord og dette til sammen utgjør en stillingsandel på 20 % eller mer. 

For alle andre ansatte gjelder ordningen hvis du jobber 14 timer i snitt per uke i et kvartal. 

Midlertidig tilsatte er med i pensjonsordningen i KLP fra første arbeidsdag. Som medlem i KLPs offentlige tjenestepensjonsordning gjennom din arbeidsgiver, opparbeider du rett til alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon.

For AFP og særaldersgrenser vises det til egne regler.


Forsikringer​

Alle arbeidstakere i Helse Nord RHF og helseforetakene  omfattes av en egen forsikringsordning som omfatter:

 • Yrkesskadesskadeforsikring
 • Gruppelivsforsikring
 • Ulykkesforsikring for Ambulansepersonell​
 • Tjenestereiseforsikring
 • Ulykkesforsikring for skoleelever som er pasienter på sykehusene
 • Ulykkesforsikring for barn i barnehagene​

Ansatte i Helse Nord finner mer informasjon om pensjon og forsikring i Personalportalen på intranett.


I henhold til rammeavtale for de ulike vikartjenestene står følgende:

Leverandøren er ansvarlig for at vikaren ikke er bærer av smittsomme sykdommer (herunder MRSA og tuberkulose). Helsepersonell som i løpet av siste tre år har oppholdt seg sammenhengende over 3 måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, skal fremlegge resultat av gjennomgått tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse, i samsvar med krav i forskrift og veileder. Helsepersonell som i løpet av siste 12 måneder - har arbeidet som helsearbeider i land utenfor Norden, - vært innlagt i helseinstitusjon i land utenfor Norden RAMMEAVTALE // 22 - fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste i land utenfor Norden, - kan ha vært eksponert for MRSA-smitte slik det er utdypet i forskrift og veileder skal fremlegge negativt resultat av MRSA-screeningprøver før pasientrettet arbeid i sykehus. 

Enkelte helseforetak kan ha lokale bestemmelser som avviker fra ovennevnte rutine, som leverandøren er pliktig til å følge. Leverandøren må påse at fremtidige sentrale eller lokale bestemmelser om smittevern overholdes for de vikarer som tilbys iht. denne avtale. Det kan for eksempel gjelde krav om vaksine/tester. Leverandøren plikter å opplyse om helsemessige forhold som kan tenkes ha betydning for vikarens utføring av oppdraget, eller ville kunne pådra innleier ansvar. Skjema fra Oppdragsgiver skal brukes.


 

Ved tilsetting blir det stilt samme krav til utenlandske borgere som nordmenn:

 • Du må kunne kommunisere på norsk skriftlig og muntlig

 • Du må kunne vise fram gyldig oppholds- og arbeidstillatelse der dette er et krav

 • Du må framvise autorisasjon der dette er et krav

 • Du må ha politiattest til stillinger der dette er påkrevd, for eksempel i arbeid med barn og psykisk utviklingshemmede

 • Du må legge fram dokumentasjon på vaksinasjon


 • EØS/EFTA/EU-borgere trenger ikke søke om oppholdstillatelse (med unntak av Romania og Bulgaria)

 • Nordiske borgere har arbeidstillatelse i Norge

 • Faglærte arbeidstakere (eks. sykepleiere og leger) utenfor EØS får oppholdstillatelse i in​ntil 6 måneder (gjelder ikke visumpliktige land)

 • Har du midlertidig oppholds- og arbeidstillatelse må du opplyse om dette til din arbeidsgiver. Arbeidstillatelse må fornyest senest innen en måned før det løper ut

 • Alle har registreringsplikt – dette blir gjort via UDI sine hjemmesider. Skjemaer og avtaler for arbeid og opphold finner du her

 • Opplysinger og registreringsskjema om dokumentasjon i forbindelse med skattekort, D-nummer, fødselsnummer etc. får du via Ny i Norge sine nettsider

 • For å åpne bankkonto i Norge (krav for å få lønn) må du har norsk fødselsnummer. Også dette finner du informasjon om på nettsidene til Ny i Norge.

 • Skatteetaten har også god informasjon og rettledning.


De tilsatte er den viktigeste ressursen vår. Vi arbeider for å knytte til oss de beste fagfolkene, og vil legge til rette for at alle tilsatte skal trives og yte sitt beste.

Helseforetaket skal så langt som råd avspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder kjønn og alder, og å rekruttere kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn.

 

 

  Sist oppdatert 30.08.2022