logo

Driftstilskudd til incest- og voldtektssentre

Helse Nord RHF delte i 2023 ut 260 000 kroner til drift av sentre mot incest og seksuelle overgrep i Nord-Norge.

Tilskudd ble gitt til sentre mot incest og seksuelle overgrep som har sin virksomhet i Nord-Norge og Svalbard, og som omfattes av ordningen for statlig finansiering som forvaltes via Bufdir. 


Les mer om tilskuddsordningen fra Bufdir.

Krav til rapportering:

Søkere som mottar tilskudd er pliktig til å rapportere hvordan midlene er anvendt etter krav fra Helse Nord RHF. Tilskudd fra Bufdir må fremgå av regnskapet.
 
Helse Nord RHF kan kreve midlene refundert dersom de ikke er brukt i samsvar med formål angitt i søknad, og kan kreve at ubrukte midler refunderes.
 
Vesentlige endringer, herunder beskrivelse av aktiviteter og kostnads- og finansieringsplan skal meldes skriftlig til Helse Nord RHF. Endringer krever skriftlig godkjenning av Helse Nord RHF. 

Les mer om brukermedvirkning og Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt

Brukermedvirkning
En mann og en kvinne som smiler
Sist oppdatert 10.07.2023