logo Helse Nord

Driftstilskudd til sentre mot incest- og seksuelle overgrep

Sentre mot incest og seksuelle overgrep kan søke om tilskudd til drift i 2024 fra Helse Nord. Her finner du veiledning til hvordan du går frem. Søknadsfristen er 10. januar 2024 klokken 14.00.

En gruppe hender på et bord

Tilskudd kan gis til sentre mot incest og seksuelle overgrep som har sin virksomhet i Nord-Norge og Svalbard, og som omfattes av ordningen for statlig finansiering som forvaltes via Bufdir. Helse Nord RHF tildeler etter føringer fra Helse- og omsorgsdepartementet tilskudd til drift av incestsenter.

Midlene kan benyttes i 2024. Tildelingen av tilskudd for 2024 er på totalt 250 000 kroner.

Fordeling av tilskuddsmidler:

Midlene deles mellom fylkene i landsdelen. Det betyr at mindre sentre i samme fylke vil dele potten for fylket. Søkere som fyller formelle krav vil kunne tildeles et tilskudd inntil 100 000 kroner. 

Dersom kun én søker fra ett av fylkene fyller kravene, tildeles denne søkeren 100 000 kroner i driftstilskudd.

Dersom flere søkere fra ett fylke fyller kravene, fordeles inntil 100 000 kroner mellom søkere basert på innbyggere i nedslagsområdet.

Dersom ingen søkere fyller kriteriene i ett fylke eller midler refunderes til Helse Nord RHF, tilfaller midlene tilskuddsordningen for brukerorganisasjoner.

Krav til søknad: 

Søknadsskjema

Søknad om driftstilskudd til sentre mot incest- og seksuelle overgrep sendes inn elektronisk via søkerportalen Questback:

Søknadsskjema for driftstilskudd til sentre mot incest og seksuelle overgrep.

Søkerportalen Questback sender automatisk en kopi av mottatt søknad til e-postadressen til den som er oppgitt som kontaktperson i søknaden.

Søknadsskjemaet kan ikke lagres underveis. Vi har laget et kladdeskjema som kan brukes i forberedelsen til søknaden: Kladdeskjema driftstilskudd sentre mot incest og seksuelle overgrep. NB! Gyldig søknad kan kun sendes elektronisk, via lenken som er oppgitt ovenfor.

Søknadsskjema skal fylles ut på norsk, unntaksvis på engelsk.

Søknadsfrist

Søknadsportalen stenges automatisk den 10. januar 2024 kl. 14.00. Søknader kan verken sendes inn eller endres etter denne fristen. Vedlegg til søknaden må også sendes inn innen fristen, og lastes opp i søknadsskjemaet. Søknader som ikke overholder søknadsfristen vil bli avvist.

Krav til vedlegg i søknaden

Vedlegg lastes opp sammen med søknaden i Questback. Søknader som ikke oppfyller intensjonen med utlysningen og krav til søknad, vil kunne bli avvist.

Tilskuddsordningen har ikke klageadgang.

Krav om organisasjonsnummer: Helse Nord RHF stiller som krav at søkere må ha eget organisasjonsnummer i enhetsregisteret. Organisasjonsnummer må oppgis i alle henvendelser til oss angående tilskuddsordningen.

Brev til søkere sendes via den digitale posttjenesten SvarUt. Søkerorganisasjonen vil motta brev i organisasjonens AltInn-postkasse. Helse Nord RHF sender ikke brev via e-post. 

Søkere er selv ansvarlige for å sørge for at organisasjonens kontaktinformasjon i enhetsregisteret er oppdatert, og at den digitale postkassen i AltInn sjekkes regelmessig i perioden mellom søknadsfristen og til søknadene er ferdig behandlet tentativt 19. februar 2024.  

Ved henvendelser fra organisasjonen til Helse Nord RHF
Henvendelser til Helse Nord RHF sendes til postmottak@helse-nord.no. Henvendelsen merkes med: «Arkivnr. 2023/1533 - Tilskudd 2024 - incest- og voldtektssentre» og eget organisasjonsnummer. 

Sentre som mottar tilskudd er pliktig til å rapportere hvordan midlene er anvendt i henhold til krav fra Helse Nord RHF. Tilskudd fra Bufdir må fremgå av regnskapet. 

Helse Nord RHF kan kreve midlene refundert dersom de ikke er brukt i samsvar med formål angitt i søknad, og kan kreve at ubrukte midler refunderes.

Vesentlige endringer som forekommer etter at søknaden er godkjent, skal meldes skriftlig til Helse Nord RHF. Endringer kan kreve skriftlig godkjenning av Helse Nord RHF.

Helse Nord RHF vil kunne publisere navn på tilskuddsmottaker og tildelt beløp på sine nettsider uten godkjenning fra tilskuddsmottaker. Videre ønsker Helse Nord RHF et samarbeid med mottakere av tilskudd dersom det skal lages nyhetssaker som har sammenheng med tildelinger fra tilskuddsordningen. 

Konfidensialitetshensyn vil bli ivaretatt.

Cecilie Henriksen, Helse Nord RHF 

Telefon: 97 54 07 10

Les mer om brukermedvirkning og Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt

Brukermedvirkning
En mann og en kvinne som smiler
Sist oppdatert 09.01.2024