logo Helse Nord
En gruppe paraplyer er plassert på bakken

Driftstilskudd til paraplyorganisasjoner

Paraplyorganisasjoner til brukerorganisasjoner i Nord-Norge kan søke om tilskudd til drift i 2024 fra Helse Nord. Her finner du veiledning til hvordan du går frem. Søknadsfristen er 10. januar 2024 klokken 14.00.

Formålet med Helse Nord RHFs tilskuddsordning er å støtte brukerorganisasjonenes arbeid for å øke brukermedvirkningen i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. Dette gjelder på tjeneste og systemnivå og på samarbeidsarenaer mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten (f.eks.helsefelleskap). 

Ordningen er i tillegg et virkemiddel for å sikre tilstrekkelig og riktig brukerrepresentasjon i viktige utviklingsprosesser.

Driftstilskudd til paraplyorganisasjoner gis for å støtte brukerorganisasjonens arbeid, gjennom opplæring, informasjonsformidling, nettverksarbeid o.l. Med paraplyorganisasjoner menes organisasjoner som har andre organisasjoner som medlemmer (gjelder ikke lokallag, fylkeslag o.l. tilknyttet samme organisasjon).

(OBS! Ordinære brukerorganisasjoner skal ikke søke om dette tilskuddet, men kan søke om aktivitetstilskudd (se egen utlysning).)

Søker skal være en paraplyorganisasjon for brukerorganisasjoner.

Organisasjonen skal være demokratisk organisert, ha valgt styre, og være registrert med eget organisasjonsnummer i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret).

Organisasjonen må ha aktivitet i Nord-Norge, og bruk av midlene skal kommer pasient- og brukerorganisasjoner i landsdelen til gode. 

Helse Nord RHF vil som hovedregel prioritere støtte til organisasjoner som driver virksomhet og har registrert adresse i Nord-Norge.

Organisasjoner som ikke er paraplyer for brukerorganisasjoner kan ikke søke.

Det kan søkes om inntil 300 000,- kroner i støtte per paraplyorganisasjon.

Det kan søkes om tilskudd til drift av paraplyorganisasjonen. Det er forventet at paraplyorganisasjonene gjennom sin virksomhet bidrar til:

 • Rekruttering av brukerrepresentanter til brukerutvalg og ungdomsråd i spesialisthelsetjenesten.
 • Opplæring av brukerrepresentanter som kan bidra på system- og tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten, gjerne felles undervisningsopplegg.
 • Videreformidling av informasjon fra Helse Nord til regionens pasient- og brukerorganisasjoner
 •  Være kontaktpunkt for medlemsorganisasjoner og for Helse Nords kontakt med medlemsorganisasjonene.

Samarbeid med andre organisasjoner, kommuner og helseforetak anses som positivt.

Helse Nord RHF ønsker særlig å støtte den delen av brukerorganisasjonenes virksomhet som bidrar til prioriterte områder i Helse Nord RHF, og overordnede føringer. 

Paraplyorganisasjoner som har medlemmer i flere fylker i Nord-Norge, vil i særskilte tilfeller vil kunne søke om tilskudd ut over maksgrensen.

Det kan sendes én søknad per organisasjonsnummer. 

Søknadsskjema

Søknad om driftstilskudd til paraplyorganisasjoner for brukerorganisasjoner sendes inn elektronisk via søkerportalen Questback:

Søknadsskjema for driftstilskudd til paraplyorganisasjoner.

Søkerportalen Questback sender automatisk en kopi av mottatt søknad til e-postadressen til den som er oppgitt som kontaktperson i søknaden. 

NB! Questback tillater ikke at søknadsskjemaet lagres underveis.For å bruke tid til forberede søknaden, kan du bruke dette kladdeskjemaet: Kladdeskjema driftstilskudd 2024. Vi gjør oppmerksom på at søknaden må sendes inn via Questback, og at kladdeskjemaet ikke godkjennes som en søknad. 

Søknadsskjema skal fylles ut på norsk, unntaksvis på engelsk. 

Søknadsfrist:

Søknadsportalen stenges automatisk den 10. januar kl. 14.00. Søknader kan verken sendes inn eller endres etter denne søknadsfristen. Vedlegg til søknaden må også sendes innen fristen, og lastes opp i søknadsskjemaet. Søknader som ikke overholder søknadsfristen vil bli avvist.

Type vedlegg

Kommentar 

Årsmelding for foregående år 

Årsmelding fra foregående år på søketidspunktet. For søknader om midler for drift/aktivitet i 2024, må siste årsmelding for 2022 leveres. Dette med bakgrunn i at årsmelding fra året før normalt ikke er ferdigstilt på søknadstidspunktet.

Årsmeldinger fra tidligere år enn dette vil ikke godkjennes.

Regnskap og revisjonsberetning, undertegnet av uavhengig revisor 

Sendes separat dersom det ikke inngår i årsmeldingen. Det stilles ingen formelle kompetansekrav til «Revisor», men «uavhengig» betyr at revisor ikke skal være medlem av styret. 

Generelt om vedlegg til søknaden:

 • Obligatoriske vedlegg lastes opp i søknadsskjemaet.
 • Obligatoriske vedlegg regnes som en del av søknaden og er en del av vurderingsgrunnlaget. Søknader som ikke inneholder etterspurte vedlegg vil ikke bli behandlet. 
 • Vedlegg skal være godt lesbare.
 • Vedlegg sendes som PDF- eller i wordformat. Dersom vedlegget allerede finnes publisert på nett (f.eks. en årsrapport), vil et dokument der nettadressen fremgår være tilstrekkelig.
 • Send ett vedlegg for hver dokumenttype, f.eks. 1 fullstendig fil som inneholder årsmeldingen.
 • Navngi vedlegg slik at det er lett for saksbehandler å finne riktige opplysninger. Eksempelvis Årsmelding 2022 med revisjonsberetning.
 • Dersom større deler av et vedlagt dokument ikke er relevant for saksbehandlingen (f.eks. dersom lokallagsregnskapet inngår i et større konsernregnskap) må det beskrives hvor i dokumentet relevant informasjon fremgår. Sidetall angis i dokumenttittelen.
 • Helse Nord RHF vil ikke vurdere andre vedlegg enn det som er etterspurt.

Krav om organisasjonsnummer: Helse Nord RHF stiller som krav at søkere må ha eget organisasjonsnummer i enhetsregisteret. Organisasjonsnummer må oppgis i alle henvendelser til oss angående tilskuddsordningen.

Brev til søkere sendes via den digitale posttjenesten SvarUt. Søkerorganisasjonen vil motta brev i organisasjonens AltInn-postkasse. Helse Nord RHF sender ikke brev via e-post. 

Søkere er selv ansvarlige for å sørge for at organisasjonens kontaktinformasjon i enhetsregisteret er oppdatert, og at den digitale postkassen i AltInn sjekkes regelmessig i perioden mellom søknadsfristen og til søknadene er ferdig behandlet tentativt 31. mars 2024.  

Ved henvendelser fra organisasjonen til Helse Nord RHF

Henvendelser til Helse Nord RHF sendes til postmottak@helse-nord.no. Henvendelsen merkes med: «Brukertilskudd 2024 - driftstilskudd» og eget organisasjonsnummer. 

Alle søknadene vil bli vurdert samlet og tilskudd fordelt etter krav og kriterier oppgitt for de ulike ordningene.

Det er lyst ut en total ramme til brukertilskudd på inntil 4 700 000,- kroner. Utlysningen av brukertilskudd har to søkbare tilskuddstyper som deler denne rammen: Aktivitetstilskudd til brukerorganisasjoner og Driftstilskudd til paraplyorganisasjoner. 

Etter at søknadsfrister har gått ut vurderes søknader av saksbehandlere i en tildelingskomité i Helse Nord RHF, og godkjennes av administrerende direktør i Helse Nord RHF. Forslaget til fordeling baseres på følgende kriterier:

A: Ordinært tilskudd til alle godkjente søknader 
Alle godkjente søknader tildeles et tilskudd á 10 000 kroner (gjelder søknader om aktivitetstilskudd til brukerorganisasjoner – se egen side med informasjon om denne tilskuddstypen på våre nettsider).

B: Søkere som er paraplyorganisasjoner deler et tilskudd tilsvarende ca. 15 % av summen av den totalt utlyste rammen, basert på krav og kriterier for driftstilskudd. Det gjøres en skjønnsmessig vurdering av tildelinger til paraplyorganisasjonene, basert på antall søkere, aktivitet, søkerorganisasjonens medlemstall, og øvrig innsendt informasjon som er påkrevd. 

C: Aktivitetstilskudd til prioriterte områder
Resterende midler fordeles som aktivitetstilskudd til brukerorganisasjoner.

Andre vurderinger som hensyntas i saksbehandlingen

Helse Nord RHF gjør en skjønnsvurdering av behovet for tildeling. Vurdering gjøres basert på innsendt søknad og dokumentasjon innenfor fristen i utlysningen. 

Dersom kvaliteten på søknadene viser seg å ikke kunne forsvare en tildeling av den totale rammen som er lyst ut, vil restmidler tilbakeføres til budsjettet for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF.

Helse Nord RHF vil kunne publisere navn på organisasjoner som har fått tilskudd og tildelt beløp på sine nettsider uten godkjenning fra organisasjonene.

Søknader kan avvises på følgende grunnlag:

 • Søker er ikke i målgruppen for driftstilskudd til paraplyorganisasjoner.
 • Etter innsendingsfrist har søknaden formelle feil eller mangler. Det er organisasjonenes eget ansvar å følge med på frister og levere påkrevd dokumentasjon før fristen går ut.
 • Beskrivelse i søknad/dokumentasjon viser ikke til at organisasjonen driver aktivitet i tråd med formål med tilskuddsordningen.

Avvisning kan også skje dersom formelle feil først oppdages på et senere tidspunkt. Informasjon om avvisning sendes normalt ut samtidig som informasjon om tildeling. 

Tilskuddsordningen har ikke alminnelig klageadgang

Tildeling av brukermidler er ikke å anse som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Komiteens skjønn kan ikke påklages, og det er ikke etablert en klageordning for tilskuddet. 

Søkere kan klage dersom de mener søknaden er avvist på feil grunnlag. Fristen for å klage er tre uker etter mottak av avgjørelsen om avvisning/avslag. Klagen skal være skriftlig og begrunnet, og sendes til Helse Nord RHF. Helse Nord RHF vurderer om klagen bør tas til følge og om avgjørelsen om avvisning omgjøres. Klager underrettes om avgjørelsen.

Definisjon av skjønn:
Med skjønn menes den faglige vurderingen av søknadens kvalitet opp mot angitte kriterier for prioritering som ligger til grunn for Helse Nord RHFs tildelinger

Det stilles krav til regnskap og rapportering av tilskudd som tildeles.

Krav vil fremgå i et eventuelt tildelingsbrev. Dersom aktivitet det er gitt tilskudd til ikke blir gjennomført eller ved manglende rapportering, kan Helse Nord RHF kreve utbetalte tilskudd tilbakebetalt.

 

Cecilie Henriksen, Helse Nord RHF 

Telefon: 97 54 07 10

E-post: postmottak@helse-nord.no (Husk å merk med eget organisasjonsnummer og tittel "Brukermidler 2024 - driftstilskudd")

 

 

Regionalt brukerutvalg

Brukermedvirkning er et av de beste midlene for å sikre at pasienter og pårørendes stemmer blir hørt. For å sikre god brukermedvirkning, er det etablert brukerutvalg både på regionalt nivå og i alle helseforetakene i Helse Nord.​
Les mer om brukerutvalg og brukermedvirkning i Helse Nord
regionalt brukerutvalg 2023
Sist oppdatert 09.01.2024