logo Helse Nord

Andre samling gjennomført

Arbeidet med utredning av en mulig sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset er godt i gang. 24. og 25. juni hadde prosjektgruppen sitt andre møte.

Publisert 04.07.2019
Sist oppdatert 15.07.2019
Gruppebilde
- Vi er i en fase hvor vi samler inn, systematiserer- og analyserer data. I tillegg innhenter vi nye data som vi ser vi trenger for å svare på spørsmål som oppstår, sier prosjektleder Liz Tandberg etter møtet som denne gangen var lagt til Hammerfest.

Innhenting av dokumentasjon

Prosjektgruppa som er sammensatt for å utrede en mulig sammenslåing av Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset består av 29 medlemmer, og deltakerne brukte blant annet mye tid på å gå igjennom tall som viser hvor befolkningen bosatt i opptaksområdet til de to helseforetakene, får sine sykehustjenester. For å innhente informasjon brukes flere kilder, blant annet Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), som har laget en analyse av pasientstrømmer og kvalitetsmål for akutte innleggelser ved de to nordligste helseforetakene.

Flere av presentasjonene dannet bakgrunn for diskusjoner i plenum. UNN og Finnmarkssykehuset presenterte også egne vurderinger av en sammenslåing, og det er klart at synspunktene i de to helseforetakene i stor grad er sammenfallende. Som en arbeidsmetode brukes også gruppearbeid, der prosjektgruppa deles inn mindre grupper, som skal drøfte og svare ut konkrete problemstillinger underveis i samlingen. Arbeidet vektlegger både positive og negativer sider knyttet til en sammenslåing.

Tilgjengelighet

Tilgjengeligheten for allmennheten ble også diskutert, og prosjektgruppa er bevisst på at utredningen om mulige endringer i strukturen i spesialisthelsetjenesten er av offentlighetens interesse. Det legges derfor opp til en åpen kommunikasjon, der referater og relevant innhold fra møtene legges ut på en egen nettside . Det er laget en egen kommunikasjonsplan for utredningsarbeidet, med flere tiltak for å tilgjengeliggjøre informasjon om arbeidet, med referater, dagsorden, presentasjoner og øvrige fakta.

- Gode diskusjoner

Prosjektleder Liz Tandberg er fornøyd med fremdriften i arbeidet.
- Vi har hatt gode diskusjoner, deltakerne i prosjektgruppa er engasjerte, og underveis dukker det også opp nye spørsmål som vi trenger å avklare for å svare ut, sier hun. 

Neste møte er i Tromsø 21. og 22. august. Da skal prosjektgruppa drøfte styrking av helsetilbudet til den samiske befolkningen, hva som skal til for å styrke faglig utvikling, rekruttering og utdanning av helsepersonell, samt erfaringer fra tidligere fusjoner og fjernledelse.

I tillegg skal prosjektgruppa drøfte hva en sammenslåing vil bety for pasientene, og hva som skal til for å styrke og utvikle samarbeidet med universitetet.

Prosjektgruppa skal levere en rapport til styringsgruppa med anbefaling til Helse Nord som prosjekteier, den 30. oktober. Deretter skal rapporten på høring, før den oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet.