logo Helse Nord

Utredning av sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset

I foretaksmøtet 7. mars 2019 ga helseminister Bent Høie Helse Nord RHF i oppdrag å utrede en mulig sammenslåing av Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge. Utredningen er nå ferdig og er oversendt Helse- og Omsorgsdepartementet. Utredningen kan lastes ned i samisk og norsk versjon, se lenke under.

Colourbox.com

Les hele den ferdige rapportenLes rapporten på samisk

Les mer om bakgrunnen for utredningen på regjeringen.no

I den politiske plattformen (Granavolden-plattformen) for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti heter det:

"Skal gjennomføre en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialisthelsetjenestetilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der. I forbindelse med vurderingen av den nye regionreformens konsekvenser for inndelingen av helseforetaket, foreslå at Finnmarkssykehuset blir en del av UNN."

I foretaksmøtet for Helse Nord RHF 7. mars 2019 ble det vedtatt følgende:

"Foretaksmøtet ba Helse Nord RHF om å utrede en sammenslåing av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Finnmarkssykehuset HF og, herunder om dette kan bidra til å nå målet om et styrket pasienttilbud i Troms og Finnmark gjennom å videreutvikle og styrke både det desentraliserte tilbudet i Finnmark og Universitetssykehuset i Nord-Norge sin posisjon som regionssykehus og universitetssykehus. Effekter for faglig utvikling, forskning og rekruttering skal vurderes. Videre skal det vurderes om det nasjonale ansvaret for samisk helse kan ivaretas bedre gjennom en sammenslåing. Som del av utredningen skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse. Utredningen skal oversendes Helse- og omsorgsdepartementet innen 1. desember 2019, og samtidig sendes på høring til kommunene og andre sentrale aktører."

I protokoll fra foretaksmøtet heter det følgende om utredningen som skal gjennomføres:

"Foretaksmøtet viste til de spesielle utfordringer knyttet til tilbudet av spesialisthelsetjenester i de to nordligste fylkene. Store arealer som til dels er tynt befolket medfører behov for et desentralisert tilbud og omfattende prehospitale tjenester, spesielt i Finnmark. Universitetssykehuset Nord-Norge er det minste regionssykehuset i Norge, noe som gir ekstra utfordringer når det gjelder å tilby spesialiserte tjenester og ellers fylle rollen som universitetssykehus. Helsetilbudet i hele Nord-Norge er avhengig av et faglig sterkt UNN som har ressurser til å drive forskning og utvikling."
Nyheter

    Sist oppdatert 27.03.2023