logo Helse Nord

Styremøte

Styremøte i Helse Nord RHF 15. oktober 2020

Opptak av styremøtet er lagt ut. Det samme er protokoll (referat) med vedtak.

Passert
15.
oktober
2020
  1. 15. okt. 2020, 14:00 - 15:00

Tid og sted

Når

  1. 15. okt. 2020, 14:00 - 15:00

Type arrangement

Styremøte

Hvor

Vi hadde dessverre tekniske problemer under strømmingen av møtet, med lydproblemer. Det er lagt ut et opptak av møtet, med god lyd, hvor administrerende direktør Cecilie Daaes innledning ikke er med. Opptaket begynner etter Daaes innledning. Hele diskusjonen i styret er med i opptaket. Saksdokumenter og protokoll fra møtet finnes nederst i denne artikkelen.

Se opptak av styremøtet på Helse Nords YouTube-kanal

Her er Cecilie Daaes innledning i skriftlig versjon:

Styret i Helse Nord RHF har bedt om regelmessig oppdatering på status i saken om tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset begrunnet i betydelig uro og diskusjoner omkring kvalitetsarbeid og organisering på området.

Det er nå innkalt til ekstraordinært styremøte for å drøfte et sett av tiltak som sikrer Helse Nord RHFs «sørge for»-ansvar, som vi som eier utøver gjennom våre helseforetak. Det viktigste i dette ansvaret er å oppfylle pasientenes rett til øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp. Dette omfatter å sørge for et trygt og forutsigbart tilbud for pasienter og pårørende.

La meg først få understreke at Helgelandssykehuset samlet sett hver dag, og natt, håndteres befolkningens ulike behov for spesialisthelsetjenester på de områdene som tilligger helseforetaket både innenfor somatikk og psykisk helse og rus. Det skjer gjennom de gode fagmiljøene, de kompetente og engasjerte ansatte og ledere i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten. Brukermedvirkning står sterkt.

Vi skal videreutvikle og investere betydelig i fremtidens Helgelandssykehus både i Mo i Rana og Sandnessjøen og omegn og andre deler av Helgelandssykehuset. Både ledelsen i Helgelandsykehuset og Helse Nord RHF har vært tydelige på at kreftkirurgisaken må skilles fra prosessen med Nye Helgelandssykehuset. Det har likevel vært betydelig oppmerksomhet både i media og i befolkningen rundt ulike forhold relatert til tarmkreftkirurgi der disse to sakene knyttes sammen. De henger ikke sammen.

Beslutningen i Helgelandssykehuset om å samle operasjonene i Mo i Rana skapte ikke ro og svarte ikke på mange spørsmål pasienter, pårørende og befolkningen for øvrig på Helgeland har, blant annet spørsmål om samarbeidet mellom fagmiljøene i Mo i Rana og Sandnessjøen. For pasienter og pårørende er det nå behov for et tydelig og forutsigbart kreftkirurgitilbud. Helse Nord må sørge for å ta bort denne usikkerheten, og det gjør vi med forslaget om midlertidig å flytte tarmkreftkirurgien til Nordlandssykehuset Bodø. Dette vil gi pasientene ro og forutsigbarhet.

Saksfremlegget beskriver forslag til tiltak av midlertidig karakter med hovedfokus på å sikre forutsigbare tjenester på tarmkreftområdet på Helgeland. Videre gir de samlede forslagene til tiltak mulighet for fagmiljøene og ledelsen på området rom for å ha hovedfokus på oppfølging av de 12 tiltak/handlingsplan man har blitt enige om, oppfølging av prosessen med eksterne fagekspertene som ventelig også vil resultere i nye forslag til tiltak og oppfølging av foreløpige funn fra Helsetilsynets tilsyn med tarmkreftkirurgiområdet.

Dette er en meget vanskelig sak og en rekke hensyn må vektes og balanseres. Jeg har tillit til at de utviklingsprosesser som er skissert og tiltak som skal implementeres vil gi resultater, men det vil ta tid. På tarmkreftområdet i Helgelandssykehuset har det vært betydelig diskusjon og uro over tid. En rekke ulike og uforutsette hendelser sammen med stort mediefokus bidrar til å skape usikkerhet og utrygghet i befolkningen, pasienter og pårørende som skal håndtere en alvorlig sykdomssituasjon. Saksfremlegget vekter hensynet til vårt, dvs. RHF-ets ansvar for å sørge for trygge, forutsigbare og likeverdige tjenester tyngst.

Takk.Saksdokumenter