logo Helse Nord

Fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak

Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet har gitt de regionale helseforetakene og Sykehusinnkjøp i oppgave å sørge for nasjonale innkjøp, slik at spesialisthelsetjenesten også kan bidra med smittevernutstyr til den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Publisert 26.03.2020
Sist oppdatert 31.03.2020
Dame med munnbind

Oppdatert 30.mars 2020: 

Innkjøpene koordineres av Helse Sør-Øst RHF som har et nasjonalt lager over smittevernutstyr som nå anskaffes av Sykehusinnkjøp. 

Bakgrunnen er en spesiell situasjon i verdensmarkedet med enorm etterspørsel og problemer med produksjon, logistikk, stengte grenser og mindre kapasitet i lufttrafikken.

Helse Nord har opprettet et regionalt beredskapslager hvor alle leveranser fra nasjonalt lager blir samlet. Der blir de gjenstand for prioritering internt mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og videre prioritering mellom de enkelte kommunene, før det blir klargjort for distribusjon videre ut i regionen. Det er satt ned en regional, operativ beredskapsgruppe for kritisk driftsmateriell og utstyr, som skal ha ansvaret for fordeling av det utstyret til spesialisthelsetjenesten mens Fylkesmennene i Nordland og i Troms og Finnmark har ansvaret for prioritering av den delen av utstyret som skal til kommunene i regionen.

Smittevern til avtalespesialister

Fylkesmennene skal i sine prioriteringer også hensynta private aktører i den enkelte kommune slik som private sykehjem, begravelsesbyråer osv, mens Helse Nord RHF vil ha ansvaret for forsyning til private institusjoner som har avtale med Helse Nord RHF og avtalespesialister i de enkelte kommuner.

I Helse Nord ledes arbeidet med innkjøp og fordeling av smittevernutstyr av innkjøpssjef Rune Sætermo.
Kontaktinformasjon for Rune Sætermo

Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak

Ved mangel på smittevernutstyr ligger det i første omgang til kommunene å selv undersøke om det finnes lokale løsninger som kan løse utstyrsbehovet. Dette kan eksempelvis dreie seg om utstyr hos andre aktører i kommunen eller i en nabokommune.

Dersom det ikke er mulig å etablere lokale løsninger melder kommunene behov for smittevernutstyr gjennom egen portal for kommunene i Altinn. Her skal kommunens samlede behov meldes inn. Det skal meldes lagerbeholdning, forbruk siste uke og behov fremover.

Fylkesmennene vil motta kopi av skjema med akkumulerte data for kommunene i sitt område.

Deretter hentes disse dataene ut av Helsedirektoratet to ganger per uke, og behovet tas opp i den nasjonale koordineringsgruppen for utstyr og fordeling (KUF). KUF har deltagelse fra Helsedirektoratet og alle de regionale helseforetakene og fordeler utstyr til regionene.

I vurderingen av hvordan ressursene skal fordeles benyttes befolkningstall og eventuelt også andre forhold som lagerstatus og behov.


Hva gjøres for å skaffe nok smittevernutstyr?

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus