logo Helse Nord

Helseforetakene bes iverksette tiltak for å sikre tilstrekkelig behandlingskapasitet

Utsettelse av planlagte behandlinger og opplæringstiltak av helsepersonell som kan settes til andre oppgaver, er blant tiltakene.

Publisert 12.03.2020
Et par kirurger i et rom
​Helsedirektoratet anmoder i et brev sendt til de regionale helseforetakene, om at det iverksettes tiltak for å sikre behandlingskapasiteten. Helse Nord RHF har hatt møter med alle helseforetakene i regionen, og er godt i gang med jobben.
Bakgrunnen for oppdraget bunner i den forventede økningen av innleggelse av pasienter med covid-19 i helseforetakene, slik man har sett det i andre land.
Prioritering av pasienter
Helseforetakene må også være forberedt på å kunne håndtere mange pasienter som har behov for intensivbehandling.
Helsedirektoratet har derfor bedt om at helseforetakene iverksetter sine beredskapsplaner slik at nødvendig kapasitet kan frigjøres for å behandle pasienter, som etter en helhetlig vurdering er de som vil kunne tilbys helsehjelp i en mulig situasjon med begrenset kapasitet i helseforetakene."Prioritering av pasienter som vil motta helsehjelp vil følge generelle prinsipper for prioritering slik Stortinget har vedtatt. Helsedirektoratet vil komme nærmere tilbake til mer detaljert veiledning om prioriteringer i helsetjenesten i denne situasjonen", heter det i brevet.Regional plan
Utsettelse av planlagte behandlinger, samt særskilt å vurdere om enkelte planlagte kirurgiske inngrep som kan belaste intensivkapasiteten kan utsettes, er noe helseforetakenes bes kartlegge og iverksette tiltak for.Helseforetakene bes også i samarbeid med tillitsvalgte og helsepersonell om å iverksette undervisnings- og opplæringstiltak for å gjøre helsepersonell i stand å yte forsvarlig helsehjelp med tilpassede oppgaver som er utenfor deres kjernekompetanse. En regional plan for dette arbeidet er under arbeid, og mer informasjon om dette vil komme så snart som mulig.

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus