logo Helse Nord

Korona: Informasjon til avtalespesialister

I forbindelse med spredning av korona (Covid-19) informerer Helse Nord RHF avtalespesialistene i regionen om situasjonen og tiltak.

Publisert 13.03.2020
tastatur

Regjeringen la i sin pressekonferanse torsdag 12. mars 2020 fram sterke virkemidler for å stanse spredningen av Covid-19. Tiltakene er satt i verk for å unngå at eldre og voksne med andre alvorlige sykdommer blir smittet, og gjennom det øker risikoen for dødelig sykdom. Det mest spesielle med dette viruset er at det smitter langt raskere enn for eksempel vanlige influensavirus. Det er viktig å vite at helsefaren for unge og friske personer er om lag på nivå med vanlig influensa.

Avtalespesialister skal få tilbud til egne barn i barnehagealder

Det er en klar målsetting å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Tiltakene som ble presentert vil få konsekvenser for alle som arbeider i spesialisthelsetjenesten. Det er viktig å merke seg at regjeringen presiserer:

«Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.»

Avtalespesialister er i den kategorien som skal få et tilbud når det gjelder tilgang til barnehage, SFO og skole. Det er den enkelte kommune som har ansvar for å rigge dette.

Vi viser til informasjonsbrevet som PSL 12. mars 2020 sendte til sine medlemmer i Legeforeningen, og legger dette som vedlegg. I brevet er smittevern, beredskap, tjenesteplikt og økonomi omtalt, og vi er enige i de vurderingene som kommer fram i medlemsbrevet. Vi er også informert om at Psykologforeningen utarbeider et lignende informasjonsbrev. Helse Nord setter stor pris på samarbeidet med PSL og Psykologforeningen i denne krevende situasjonen. 

Vi presiserer at eventuelt fravær eller redusert drift grunna smitte, smittefare eller karantene ikke vil føre til avkortning av driftstilskuddet, jamfør medlemsbrevet til PSL.

Helse Nord ber om at avtalespesialistene ser over Rammeavtalen mellom foreningene og RHF-ene, samt samarbeidsavtalen med lokalt helseforetak. I tillegg ber vi om at alle avtalespesialister tar kontakt med sin mest naturlige samarbeidspart i helseforetaket for å planlegge best mulig samarbeid under epidemien.

Utfordringer med smittevern

Både RHF-ene og profesjonsforeningene har de siste dagene tatt imot mange henvendelser fra avtalespesialister som særlig gjelder smittevern. Vi må alle forholde oss til den løpende informasjonen fra Folkehelseinstituttet, samt fra smittevernansvarlig i den enkelte kommune.

Vi vil samtidig spesielt understreke og oppfordre alle avtalespesialistene til følgende:

 • Oppdatert informasjon til pasientene på nettsidene, samt på døra inn til praksisen 
 • Ha lett tilgjengelig hand-desinfeksjon på venterom
 • Pasienter som har symptomer på luftveissykdom skal ikke møte til time
 • Pasienter som har vært på reise utenfor Norden de siste to ukene, eller som har hatt kontakt med smitta eller mistenkt smitta personer de siste to ukene, skal heller ikke møte til time (skal være i karantene)
 • Pasienter som har tydelige symptomer på øvre luftveissykdom, bør få utdelt munnbind dersom de allikevel møter opp på venterommet. Vanlige kirurgiske munnbind er tilstrekkelig, poenget er at det reduserer faren for å smitte andre i vesentlig grad.
 • Forsøk å organisere driften slik at det er så få pasienter som mulig på venterommet samtidig
 • Vurder om det er mulig å erstatte fysisk oppmøte med telefon- eller videokonsultasjon. Norsk helsenett tilbyr dette via sine sider, og de fleste/alle leverandørene kan bidra med å få dette på plass. Løsningene må ivareta pasientsensitive opplysninger og være krypterte. Både Legeforeningen og RHF-ene har kontaktet Helsedirektoratet for å få på plass en videokonsultasjonstakst for avtalespesialistene. Fastlegene og psykologene har allerede en slik takst i Normaltariffen. 
 • Start prosessen med å planlegge for redusert drift eller stenging, dersom det av ulike årsaker kan bli behov for å ta inn pasienter for å avhjelpe sykehusene, eller dersom sykehuset trenger deg som en del av sin beredskap. 
 • Vi anbefaler alle å gjennomgå sin pasientlistene for å vurdere om kontroller kan utsettes (for eksempel årskontroller, mindre alvorlige tilstander etc.) slik at det samlede trykket i praksisen blir mindre. Dette både for å redusere antall pasienter i praksisen og dermed ev. smittespredning, samt gjøre plass til ev. pasienter som overføres fra helseforetakene. Den enkelte avtalespesialist vil måtte gjøre dette ut i fra god prioritering og ivaretakelse av forsvarligheten overfor den enkelte pasient
 • Start planlegging av hvordan det er mulig å være tilgjengelig for pasienter og samarbeidsparter dersom det skulle bli påkrevd med karantene
 • Dersom noen avtalespesialister må stenge sine kontorer, ber vi andre spesialistpraksiser vurdere om de kan være behjelpelige til å gi et pasienttilbud

Avslutningsvis ber vi alle avtalespesialistene om å melde tilbake en kort status per 20 mars 2020 til Helse Nord RHF sitt postmottak: postmottak@helse-nord.no 


Medlemsbrev 2020 PSL medlemsbrev viktig informasjon Korona.pdf

Privat psykologtilbud i forbindelse med koronapandemi - mars 2020.pdf