logo Helse Nord

Tilbud innen psykisk helse og rus under covid-19

Det polikliniske tilbudet til pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er nå tilnærmet normalt. Polikliniske konsultasjoner kan også framover skje ved bruk av telefon og video.  

Publisert 18.03.2020
Sist oppdatert 03.09.2020
Colourbox.com

I startfasen av korona-pandemien ble store deler av den planlagte aktiviteten i helseforetakene utsatt for å forberede helsevesenet på pandemien. 

- Det innebar at helseforetakene i Helse Nord innrettet sin virksomhet i tråd med Helsedirektoratets veileder for prioriteringer. Selv om omleggingen ga et fall i elektiv (planlagt) aktivitet, omstilte tjenesten raskt virksomheten over til konsultasjoner per telefon og video, sier seksjonsleder for psykisk helse og rus i Helse Nord RHF, Jon Tomas Finnsson. 

Jon Tomas Finnsson

Jon Tomas Finnson, seksjonsleder for psykisk helse og rus i Helse Nord RHF

Tilnærmet normal døgnbehandling

Smittevernhensynet har hatt større innvirkning på elektiv døgnbehandling ettersom reglene om avstand gjorde at antall senger måtte reduseres. Fra i mai har helseforetakene arbeidet parallelt med å forberede en ny smittebølge og samtidig gjenopptatt ordinær pasientbehandling. 

- Fra sommeren har helseforetakenes aktivitet innen psykisk helsevern og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) vært tilnærmet normal, understreker Finnson. 

Økt ventetid og flere fristbrudd

Etter pandemiens inntreden ble få nye pasienter tatt inn. Det har gitt økt ventetid og flere fristbrudd. 

- Helse Nord RHF vil følge nøye med på hvilke konsekvenser den reduserte elektive døgnkapasiteten har for pasienttilbudet på sikt. Alternativ behandling som poliklinikk, dagbehandling eller intensiv ambulant oppfølging kompenserer for noe av reduksjonen i døgnkapasitet, understreker Finnson.

All øyeblikkelig hjelp håndteres som tidligere 

Alle pasienter som har behov for øyeblikkelig hjelp innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling prioriteres som tidligere.

- Våre aktivitetstall viser at akuttilbudet har holdt tilnærmet normal kapasitet under pandemien så langt, poengterer Jon Tomas Finnson.

Status fra Helgelandssykehuset - psykisk helse og rus 


Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus