logo Helse Nord

Slik håndteres mistanke om koronasmitte på Svalbard

Helse- og omsorgsdepartementet har sammen med Justisdepartementet utarbeidet informasjon om hvordan en slik situasjon ivaretas.

Publisert 05.03.2020
Sist oppdatert 12.03.2020
En gruppe mennesker som står i snøen

Departementene legger til grunn at individuell helsefaglig/medisinskfaglig oppfølgning av antatt koronasmittede på Svalbard, også utenfor sykehus, vil være Longyearbyen sykehus sitt ansvar.

Longyearbyen sykehus vil slik sett være ansvarlig for helsefaglig/medisinskfaglig tilsyn og oppfølging av personer som er isolert hjemme. I den forbindelse bør det være daglig kontakt mellom sykehuset og personen/pasienten for å vurdere hvordan den kliniske tilstanden utvikler seg, om det oppstår forverringer i helsetilstanden og om dette har betydning for hvilken helsehjelp som skal tilbys. 

Omfang og hyppighet av slik kontakt må avklares konkret sett hen til alvorligheten av aktuell sykdom og den smittedes helsetilstand.

Her kan du lese hele informasjonsbrevet fra departementene

Ekstraordinær situasjon

Etter helseforskriften er det imidlertid slik at hverken Longyearbyen lokalstyre eller Longyearbyen sykehus har plikt til å tilby eller sørge for omsorgstjenester til befolkningen på Svalbard.

Når det nå i denne ekstraordinære situasjonen kan oppstå behov for å yte slike tjenester, nødvendiggjør dette at man så godt det lar seg gjøre finner praktiske og pragmatiske løsninger. 

Departementene henstiller lokale aktører om å bidra til dette, samtidig som vi understeker at de løsninger man måtte komme frem til ikke danner noen form for presedens eller legger føringer for hvordan dette skal løses i fremtiden, hverken permanent eller i eventuelle fremtidige situasjoner.

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus