logo Helse Nord

Vikarinnleie fra utlandet under koronapandemien

Stenging av enkelte landegrenser og karantene-situasjon hos eget personell utfordrer bemanningssituasjonen ved flere HF. Det er derfor gjort tiltak for å sikre grensepassering for vikarene, samt unntak for karantenebestemmelser. 

Publisert 18.03.2020
illustrasjonsfoto

Den enkelte foretaksdirektør beslutter hvorvidt foretaket skal benytte seg av vikarer fra utlandet. I Helse Nord er det relativt stor bruk av utenlandske lege- og sykepleiervikarer. På denne bakgrunn er det etablert noen strukturer for hvordan dette håndteres.

Inter-regionalt samarbeid og helhetlig tilnærming

De fire regionale helseforetakene har i samarbeid med Sykehusinnkjøp og Avinor etablert en «Dispatch ordning» som sluser inn utenlandsk innleiepersonell som ankommer Norge. Dette sikrer at vikarer som skal til helseforetakene blir tatt vel imot på Gardermoen og andre sentrale lufthavner i Norge med direkteankomst fra andre land i Norden.  Avinor sikrer et egnet eget område for vikarene, og sørger for at de trygt kan reise videre til det sykehuset de skal til.

Forutsetningen for at disse personene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på Gardermoen og andre lufthavner er at de kan dokumentere sitt oppdrag med en form for dokumentasjon (ID-kort, et skriv eller en e-post fra Vikarbyrået som de kan fremvise på kontrollpunktene). Avinor har bekreftet at vikarene kan gå uhindret gjennom kontrollpunktene på flyplassen dersom de har korrekt dokumentasjon på oppdraget med seg.

Vikarene får med seg en bekreftelse med seg fra sitt vikarbyrå i tillegg til et grensekontrollbevis utstedt av RHF-ene med kontaktopplysninger til HR direktørene i de fire regionale helseforetakene som kontaktperson for bekreftelse på deres oppdrag ved behov.

Ved ankomst med bakketransport over grensen til Norge gjelder samme regler og krav til dokumentasjon. 

Sykehusinnkjøp sender daglige oversikter til Avinor/Politi og RHF-ene

Sykehusinnkjøp oppdaterer daglig en oversikt til Avinor og RHF-ene fra de leverandører som har utenlandske vikarer som er på vei til norske helseforetak med følgende informasjon: 

  • Helseforetak/Sykehus
  • Navn
  • Flightnummer med dato for ankomst til Norge, samt flightnummer for eventuell videre innenlandsreise. 

Det vil i tiden framover avholdes faste nasjonale styringsgruppemøter mellom Sykehusinnkjøp og de fire RHF HR-direktørene hvor innmeldt behov for kritisk personell vil bli prioritert basert på felles nasjonale prioriteringskriterier. Denne gruppen har møter tirsdag og torsdag kl. 1200 og skal sikre en helhetlig tilnærming til for bruk av innleid personell. Dersom situasjonen krever det vil det gjennomføres en flåtestyring av tilgjengelig vikarressurser på tvers av regionene.  

Målsettingen må være en tydelig kommunikasjon både internt i foretakene og opp mot Helse Nord RHF som koordinerer foretakenes behov inn i den nasjonale tilnærmingen for fordeling av dette personellet, slik at vi ikke kommer i en situasjon hvor vikarer som er bestilt enten blir sendt i retur eller satt rett i karantene ved ankomst.

Unntak fra karantene

Med hensyn til karantenebestemmelser, må den enkelte virksomhetsleder ved helseforetaket foreta en vurdering av unntak fra karantenebestemmelsene. Vikarer tilfredsstiller kriteriene som er oversendt vikarbyråene, bør unntas fra karantenebestemmelsene. 

Følgende melding er oversendt vikarbyråene:

«Vikar som formidles skal ikke ha symptomer på smitte eller komme fra risikoområder, eller ha luftveissymptomer. Utenlandske vikarer som tilfredsstiller smittekravene og som reiser via Gardermoen, og eventuelt direktefly fra Norden til andre flyplasser i Norge, vil ikke bli satt i karantene. 

I samarbeid med Avinor er det etablert en Dispatch ordning som sikrer at vikarer som skal til helseforetakene blir tatt vel imot på ved ankomst.  Vi vil også sørge for at vikarene skal reise trygt videre til det sykehuset de skal til. Vikarer som skal videre til helseforetak i Oslo-området vil bli ivaretatt av representanter for Helse Sør-Øst. 

Leverandørene oppgir flightnummer på bookete vikarer, som videreformidles til grensekontrollmyndigheter»


Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19