logo Helse Nord

Mot 2040: Revidert framskrivningsmodell for somatiske helsetjenester

Det er ventet en økning på ca. 20 prosent i behovet for liggedøgn i sykehusene og ca. 25 prosent i polikliniske konsultasjoner fram til 2040. Dette viser nye beregninger, når de regionale helseforetakene nå har revidert modellen for framskrivningen for somatiske tjenester.

Helse Vest RHF
Publisert 29.11.2023
Illustrasjonsbilde Colourbox
Illustrasjon: Colourbox

En felles modell

- Vi trenger en felles modell for beregninger for å planlegge for de gode sykehustjenestene, også fremover, sier Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest RHF.

- Framskrivning handler i denne sammenhengen om å beregne utviklingen av sykehustjenester, ut fra utviklingen så langt og tendenser fremover. Framskrivingsmodellen benyttes sammen med andre kunnskapskilder til analyser for å ivareta sørge-for-ansvaret vi har. Det vil si ansvaret vi har for å tilby spesialisthelsetjenester til befolkningen, også ved dimensjonering av nye sykehusbygg.

I revideringen som nå er gjort er det tatt høyde for sentrale forutsetninger på tvers av regionene. Det er etablert et felles fagnettverk og kompetansemiljø for utvikling og forvaltning av modellene.

Om modellen

I 2014 utviklet Helse Sør-Øst og Sintef en framskrivningsmodell for somatiske spesialisthelsetjenester i Norge, basert på data fra 2012. Sykehusbygg HF har forvaltet modellen.

Etter ti år med betydelig faglig og driftsmessig utvikling, har det vært et behov for en systematisk gjennomgang og revisjon av modellen. I 2019 ga Helse- og omsorgsdepartementet de fire helseregionene i oppdrag å revidere framskrivningsmodellene, ledet av Helse Sør-Øst RHF. Prosjektet ble da forsinket på grunn av koronapandemien. Nå foreligger den reviderte modellen.

Nye beregninger

Modellen for beregninger tar utgangspunkt i aktiviteten ved innleggelser og poliklinisk behandling i 2022.

Her anslås det en økning på 21,4 prosent i behovet for liggedøgn nasjonalt fram til 2040 til et totalt behov på 3,66 millioner liggedøgn. I samme periode er det beregnet en økning på 25,6 prosent i polikliniske konsultasjoner. Disse anslagene tar hensyn til forskjellige faktorer som friskere aldring, spesielle forhold rundt kreftbehandling, og forventet effektivisering i helsevesenet.

Modellen forutsetter at aktiviteten i 2022 reflekterer det reelle behov for sykehustjenester i opptaksområdene til helseforetakene. Derfor anbefales det at modellen oppdateres og revideres jevnlig, for å holde tritt med endringer og usikkerheter i spesialisthelsetjenesten, og spesielt med tanke på ettervirkningene etter pandemien.

Den reviderte framskrivningsmodellen skal behandles i styrene for alle de fire regionale helseforetakene.

Faktaboks

  • De regionale helseforetakene har revidert framskrivningsmodellen for somatiske helsetjenester, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og ledet av Helse Sør-Øst RHF.

  • Modellen er et verktøy i planleggingen av fremtidige sykehustjenester. Den tar hensyn til endrede behov og forutsetninger i helsevesenet, inkludert demografiske endringer, teknologisk utvikling, og endringer i behandlingsmetoder og pasientstrømmer.

  • Modellen antar en økning i behovet for både liggedøgn og polikliniske konsultasjoner i spesialisthelsetjenesten fram mot 2040. Dette gjenspeiler en forventning om demografiske endringer med en økende eldre befolkning, samt de kontinuerlige forbedringene som gjøres i helsetjenestene.