logo Helse Nord

Disse får forskningsmidler for 2024

Helse Nord har tildelt nærmere 102 millioner kroner til forskningsprosjekter for 2024.

Publisert 13.12.2023
En mann iført blå skjorte

Forskningsmidlene fordeles slik:

  • 22,5 millioner kroner til 29 nye prosjekter
  • 79,2 millioner kroner til pågående prosjekter

Her kan du se hvem som er tildelt forskningsmidler


Tildelingen gir støtte til 101 pågående og 29 nye prosjekter. Den nye tildelingen støtter seks ettårige prosjekter og 23 flerårige prosjekter, hvorav 16 ph.d.-stipend, tre postdoktorstipend og ett forskerstipend. Cirka halvparten av de som mottar stipend skal dele sin arbeidstid mellom klinisk arbeid og forskning.

- Vi tildeler mange ph.d.-stipend til våre ansatte. Dette bidrar til å heve det kollektive kunnskapsnivået i helsesektoren og er inngangsporten til videre forskning. Neste år håper vi å få finansiert flere prosjekter for de som ønsker å fortsette den akademiske karrieren i helseforetakene som postdoktor eller forsker, sier Tove Klæboe Nilsen, forskningsdirektør i Helse Nord RHF.


Prioriterer klinisk forskning

Kliniske behandlingsstudier har hatt hovedfokus de siste årene, og det nasjonale målet er at antall kliniske studier skal være doblet i perioden 2021–2025 og andelen pasienter som deltar i kliniske behandlingsstudier skal være fem prosent i 2025. Underveismålinger viser en for svak utvikling i Helse Nord på disse to indikatorene. Tildelingsutvalget har derfor prioritert alle søknader om kliniske behandlingsstudier med god nok karakter i årets tildeling. 

-  Vi må fortsatt jobbe sammen for å styrke den kliniske forskningen i hele regionen, og særlig viktig blir det å legge til rette for større kliniske prosjekter. Deltakelse i forskning gir tilgang til ny diagnostikk og utprøvende behandling, og er en del av et helhetlig og likeverdig tilbud til pasientene som må styrkes, avslutter Klæboe Nilsen. 

Tildelingen gir nye forskningsprosjekter i alle helseforetak, samt noen til søkere fra universitet. Prosjektene omfatter alle prioriterte pasientgrupper, har god tematisk bredde, og god fordeling mellom kjønn hos prosjektledere og stipendmottakere.

Ny utlysning av forskningsmidler i januar 2024

Helse Nord RHF vil åpne en ny utlysning av prosjektetableringsstøtte i januar. Her kan det søkes om lønnsmidler eller driftsmidler for å utforme søknad om ekstern finansiering. Formålet er å legge til rette for økt ekstern finansiering av klinisk forskning i regionen. Søknaden om prosjektetableringsstøtte må være forankret i et helseforetak eller SKDE. 

Aktuelle eksterne finansieringskilder kan for eksempel være KLINBEFORSK, Forskningsrådet eller EU. Mer informasjon kommer i den planlagte utlysningen. 

Se hvem som fikk prosjektetableringsstøtte i 2023 

Brev om tildeling sendes til forskningsansvarlig i løpet av desember. Brevet vil inneholde informasjon om tildelte midler og hvilke forpliktelser som er knyttet til bruk av midlene. I tillegg følger informasjon om søknadens karakterer og en kort skriftlig kommentar til søknaden ut fra gitte vurderingskriterier, kvalitet og nytte. 

Brev om avslag sendes til søkeinstitusjon i løpet av desember/januar med informasjon om søknadens karakterer og en kort skriftlig kommentar til søknaden ut fra gitte vurderingskriterier, kvalitet og nytte. 

Institusjonene v/forskningsleder får deretter oversikt over hvordan søknadene fra egen institusjon er vurdert.

For spørsmål: send e-post til forskningsmidler@unn.no (sekretariatet for Helse Nord RHFs forskningsmidler)