logo Helse Nord

Utlysing av helseforskningsmidler for 2020

Helse Nord lyser ut midler til helseforskning for 2020, med søknadsfrist 1. september 2019.

Publisert 14.06.2019
Sist oppdatert 15.05.2020
Diagram
Utlysningen gjelder primært klinisk forskning, translasjonsforskning, samt epidemiologiske studier og helsetjenesteforskning. Forskning skal ha relevans for innhold i og organisering av helsetjenesten, samt underbygge god klinisk virksomhet i foretakene og dermed bidra til et bedre helsetjenestetilbud til befolkningen.

Nede på siden finner du lenke til søknadsskjema samt søknadsveileder og alle tilhørende vedlegg til søknad om forskningsmidler i Helse Nord for 2020.

Brukermedvirkning i helseforskning

Det er krav om brukermedvirkning i forskningsprosjekter i spesialisthelsetjenesten.  Formålet er å bedre forskningens kvalitet og relevans. Det er fastsatt nasjonale retningslinjer med tilhørende veileder. Veilederen er et hjelpemiddel som konkretiserer hva brukermedvirkning i helseforskning i spesialisthelsetjenesten innebærer, og tydeliggjør/forenkler de nasjonale retningslinjene. 

For å muliggjøre innhenting av informasjon direkte fra brukere i forskningsprosjektet, innfører Helse Nord nå krav om at brukere skal navngis i søknaden. Brukere registreres i søknadsskjemaet, under deltakere, slik at han/hun kan bekrefte/avkrefte sin deltakelse i prosjektet. Kun i særskilte tilfeller kan det gis aksept for anonymitet.

Brukerrepresentant i USAM (universitetssamarbeidet), Gunnhild Berglen, har laget en video om brukermedvirkning i forskning. Vi anbefaler at alle søkere ser denne for å få flere gode råd om hvordan man kan ta med brukere i forskningen. Utgifter til å ha med brukere i forskningsprosjektene dekkes av RHF, og skal legges inn i driftsbudsjettet i søknaden.

Ekstra driftsmidler

Vi oppfordrer alle til å vurdere nødvendigheten av å budsjettere med driftsmidler for å kunne gjennomføre det skisserte prosjektet. Vi gjør spesielt oppmerksom på at flere laboratorier og andre fasiliteter har innført betaling av tjenester. Dette gjelder blant andre Forskningsposten ved UNN, Forskningslaboratoriet ved Nordlandssykehuset og ANILAB ved Nord universitet. Slike kostnader skal inngå i budsjettet. 

Færre obligatoriske vedlegg – fortsatt like viktig at alle formelle krav oppfylles! 

Kravet om at dokumentasjon fra REK skal følge ved søknaden er frafalt (og dermed også kravet om avlagt kurs i helseforskningsloven). Det understrekes at krav om REK-godkjenning før oppstart av studien/prosjektet er uendret. 

Vi ber søker være oppmerksom på formelle krav og obligatoriske vedlegg til søknaden. Mangler vil føre til at søknaden ikke vil bli vurdert i vitenskapelig komité. Les søknadsveilederen nøye, spesielt kapittel 1 om formelle krav og kapittel 4 om de enkelte søknadstypene herunder obligatoriske vedlegg. 

Her finner du søknadsskjema


Søknadsfrist søndag 1. september, kl. 1600
Vi gjør spesielt oppmerksom på at årets søknadsfrist er på en søndag. 

Vi oppfordrer til deltakelse på årets informasjonsmøter i uke 25 (lenke opp), og sekretariatet svarer på aktuelle spørsmål både i plenum og  i etterkant av møtene. Sekretariatet er tilgjengelig for spørsmål i juni og august (se kontaktinformasjon i vedlegg). 

Det oppfordres til innlevering av søknad i god tid før søknadsfrist.  Vaktplan for svartjeneste på epost og telefon for de to siste dagene før søknadsfristen: Lørdag 31. august, 0900–1600, Helen Sagerup. Søndag 1. september, 0900–1600, Vidar Anderssen. 

Vi minner om:

  • Maksimal støtte pr. søknad pr. år er 1,3 mill. kr, ved tilsvarende fullt årsverk (noen få unntak er angitt i søknadsveilederen).
  • Hver søker kan maksimalt sende inn, og få vurdert, 2 søknader. 
  • Eventuell avhengighet mellom søknader må angis i prosjektsammendraget i eSøknad. Eventuelle prioriteringer mellom søknadene må også angis.
  • Øvre grense for årlig tildelingsbeløp pr. prosjektleder er totalt 4 mill. kr i støtte, inkludert pågående og nye prosjekter. Ordningen gjelder midler som lyses ut i åpen konkurranse. Tildeling til søknadstypen KlinReg inngår ikke i beregningen. 
  • Krav når universitet/private institusjoner er søker: Samarbeid med helseforetak i Helse Nord skal dokumenteres med eget vedlegg. Klinikksjef til samarbeidende forsker i helseforetak skal forankre søknaden i dokument som kort sier noe om hvordan samarbeidet arter seg og om prosjektet inngår i klinikkens budsjett.
  • Ved Nord universitet er det kun universitetets fakultet/avdelinger/ansatte som geografisk har hovedarbeidssted innenfor Helse Nords område, som kan søke om forskningsmidler.

Alle søkere bes lese søknadsveileder nøye. 

Søknadsfrist: 1. september 2019 kl. 1600 på vårt elektroniske søknadssystem (eSøknad).
________________________________________

Spørsmål på e-post sendes til forskningsmidler@unn.no

For spørsmål knyttet til utlysning (faglig, kriterier m.m.):

Helen Sagerup, seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, Tlf. 776 28214 (kontor), 99 47 28 73 (mobil)

Kristina Lindstrøm, rådgiver, Helse Nord RHF, Tlf. 934 83 077 (kontor)


For spørsmål knyttet til søknadsprosess (teknisk – eSøknad m.m.):

Vidar Anderssen, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, tlf. 77 75 58 86 (kontor), 92 43 03 43 (mobil)

Veronika Nordskag, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, tlf. 77 75 40 28 (kontor), 92 61 21 88 (mobil)