logo Helse Nord

Fritt behandlingsvalg for habilitering og rehabilitering

Fra 1. juli, 2017 ble private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak en del av fritt behandlingsvalg.

Publisert 01.09.2017
Sist oppdatert 13.03.2018
Colourbox.com

​Alle pasienter som får rett til habilitering eller rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, kan nå velge fritt mellom å motta helsehjelpen ved et offentlig tilbud eller en privat rehabiliteringsinstitusjon som har avtale med et regionalt helseforetak. 

Pasientenes rettigheter og valgfrihet vil med dette styrkes. Endringen kan samtidig bidra til bedre utnyttelse av ressursene og kortere ventetid.

Store valgmuligheter

I tillegg til det offentlige tilbudet ved helseforetakene kan pasienter nå velge mellom 50 ulike private rehabiliteringsinstitusjoner i hele landet. Det er en forutsetning at den institusjonen som velges kan gi pasienten det tilbudet som spesialisthelsetjenesten har vurdert at pasienten har behov for. 

På helsenorge.no ligger informasjon om hvilke virksomheter pasienten kan velge mellom. 

Informasjon på nett og telefon

I tillegg til informasjon på nettstedet Velg behandlingsted, kan pasienter ringe ReHabiliteringstelefonen i helseregion Nord på følgende nummer: 800 30 061 for ytterligere råd og veiledning. 

ReHabiliteringstelefonen er betjent av rehabiliterings/-pasientrådgivere med lang kompetanse innenfor ReHabiliteringsfeltet og kan bistå både pasienter, pårørende, fastleger, annet helsepersonell og andre med å finne et behandlingssted på bakgrunn av pasientens individuelle behov.

Henvisningen

Henvisning må fortsatt sendes til et behandlingssted som har vurderingskompetanse, det vil si som det regionale helseforetaket har gitt fullmakt til å vurdere om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, eller ikke. 

Alle offentlige og noen private behandlingssteder har en slik fullmakt. Innenfor ReHabilitering er det egne vurderingsenheter i hver helseregion som rettighetsvurderer de fleste henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. I Helse Nord er denne oppgaven gitt til Regional Vurderingsenhet ved Universitetssykehuset Nord Norge. 

Nasjonalt 

Pasientens valgrett gjelder i utgangspunktet for hele landet. Helseforetak og private rehabiliteringsinstitusjoner kan derfor som hovedregel ikke avvise henvisninger fra andre helseregioner, med mindre det å motta pasienten innebærer at regionen risikerer å ikke kunne oppfylle sitt sørge-for-ansvar for egen befolkningen, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a. Pasienter som benytter fritt behandlingsvalg og velger behandlingssted i en annen helseregion får dekket reiseutgifter, men betaler forhøyet egenandel for reisen, jf. syketransportforskriften § 14.

Når det gjelder spørsmål og informasjon vedrørende andre tilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, kan «Informasjonstjenesten - Velg behandlingssted» (tidligere «Fritt sykehusvalg») kontaktes av pasienter og helsepersonell på telefon: 800 41 004 for individuelt tilrettelagt veiledning og råd.