logo Helse Nord

Fakta om FIKS og én journal i nord

FIKS-programmet i Helse Nord var en gigantisk e-helsesatsning uten sidestykke i nord-norsk målestokk. I perioden 2011-2016 bestod programmet etter hvert av ni prosjekter, og hadde et budsjett på over 800 millioner.

 

 

Om FIKS-programmet i Helse Nord (2011-17)
  

FIKS-programmet så dagens lys i 2011, etter at Helse Nord RHF vedtok å innføre felles kliniske systemer ved helseforetakene i Nord-Norge innen fagområdene elektronisk pasientjournal, lab, radiologi, patologi og elektronisk rekvirering av laboratorietjenester for legekontorene i Nord-Norge. Etterhvert ble også forprosjektene til Elektronisk kurve og medikasjon og Pasientforløp tatt inn i porteføljen som FIKS hadde ansvaret for, i tillegg til et prosjekt for utvikling av et regionalt testrammeverk i regionen. Fra å håndtere seks fagområder ved oppstarten, hadde FIKS-programmet på det meste ansvaret for hele ni omfattende prosjekter.

Information in English

skillelinje

Hva gjorde FIKS-programmet?

Innføring av felles kliniske systemer: Helse Nords IKT-satsning, der vi blant annet samlet sykdomshistorikken til pasienter ved de elleve sykehusene i Nord-Norge i felles elektroniske journalsystemer, utgjorde en milepæl i det nordnorske helsevesenet. Før denne satsningen i nord ble pasientjournalen igjen på sykehuset mens pasienten dro videre, eventuelt med utskrift av journalen og røntgenbilder under armen. Med tiden har man sett behovet for ett felles journalsystem som gir full oversikt.

Utvikling av nye journalsystemer: De nye journalsystemene under utvikling av systemleverandør skal gi kvalitative forbedringer i både pasientbehandlingen, kliniske beslutningsprosesser og i samhandlingen mellom sykehusene i helseregionen. Noe funksjonalitet er allerede innført ved enkelte avdelinger, andre moduler tas i bruk i løpet av de neste årene.

skillelinje

Prosjekter som inngikk i FIKS-programmet i Helse Nord:​​​​

Gjennom HOS-prosjektet (Harmonisering, Optimalisering og Standardisering) har pasienter innenfor ett og samme helseforetak i Nord-Norge fått én journal som inneholder alle relevante opplysninger om sitt behandlingsforløp. For ​helsepersonell betyr dette enklere tilgang til pasientens historikk og at det blir slutt på å sende journaler mellom sykehusene. Det betyr også felles rutiner for journalbruk i helseregionen.

Om innføringen av felles DIPS i Helse Nord

Helse Nord har i prosjektperioden innført en regional radiologiløsning ved de elleve sykehusene i helseregionen - løsningen består av én felles røntgenjournal (Sectra RIS) og ett felles bildearkiv (Sectra PACS).

Om innføringen av felles radiologisystemer i Helse Nord

Patologilaboratoriene i Tromsø og Bodø fikk i 2013 én felles løsning - en omlegging som utgjorde det aller første skrittet på veien mot felles kliniske systemer i regi av FIKS-programmet i Helse Nord.

Om innføringen av felles patologisystem i Helse Nord

Helse Nord har innført et nettbasert bestillingsverktøy der legekontorene i Nord-Norge kan rekvirere blodprøveanalyser og andre laboratorietjenester elektronisk fra sykehuslaboratoriene i regionen. Det store flertallet av legekontorene i Nord-Norge har tatt i bruk nettløsningen. Prosjektet er formelt avsluttet, men videreutvikling av løsningen ivaretas i regi av FRESK-programmet i Helse Nord.

 

Journalsystemet DIPS Arena utvikles av systemleverandøren DIPS AS, i samarbeid med helseregionene som i dag bruker forgjengeren DIPS Classic. Dette prosjektet var tidligere en del av FIKS-programmet, men videreføres nå i FRESK-programmet i Helse Nord.

 

Et nytt og mer prosessorientert laboratoriedatasystem skal de neste årene se dagens lys ved sykehusene i Nord-Norge. Den nye løsningen skal bidra til å gi sykehuslaboratoriene bedre interne arbeidsprosesser. Helse Nord RHF skal videreføre arbeidet og sørge for at dette fagområdet i programmet sluttføres.

 

Helse Nord har utviklet et regionalt testrammeverk for IKT-systemer som er i bruk ved spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge. Testrammeverket utgjør en form for "oppskrift" som skal følges når systemer innføres og oppgraderes ved sykehusene i helseregionen. Fra 1. januar 2016 ble prosjektet konstituert som en seksjon i Helse Nord IKT.

Veien videre

FIKS-programmet avsluttet formelt sitt mandat i 30. mars 2017. Helse Nord RHF skal videreføre arbeidet og sørge for at alle fagområdene i programmet sluttføres.

Sist oppdatert 15.05.2019