logo Helse Nord

Én felles løsning for patologilaboratoriene i Tromsø og Bodø

Patologilaboratoriene i Helse Nord fikk i 2013 én felles løsning. Innføringen var et viktig ledd i arbeidet frem mot felles journalsystemer i helseregionen.

Et nærbilde av en blå flis

Patologiprosjektets målsetning var å lage en mer effektiv administrativ støtte for patologiavdelingene i Helse Nord: Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø og Nordlandssykehuset i Bodø.

Felles IKT-løsning tilpasset patologifaget

Prosjektet startet opp i 2012 med et grundig kartleggingsarbeid. Systemleverandøren Tieto ble deretter hyret inn for å bistå i den tekniske sammenslåingen.

I mars 2013 ble den nye løsningen innført, og de to patologilaboratoriene i landsdelen fikk da felles drift, forvaltning og IKT-system.

Patologiløsningen ble levert i henhold til den gjeldende lovgivningen i 2012. Prøvesvarene er likevel delt i to adskilte databaser, én for UNN Tromsø og én for Nordlandssykehuset Bodø. Til grunn for disse to databasene ligger ett felles kodeverk.

Bedre arbeidsflyt og samhandling

En felles løsning for patologilaboratoriene i Tromsø og Bodø har mange fordeler for både arbeidsflyt og samhandling mellom de to laboratoriemiljøene, og er samtidig et viktig ledd i arbeidet frem mot felles kliniske systemer i Helse Nord.

Kommunikasjon med andre kliniske systemer

Etter at en felles løsning for patologilaboratoriene ble satt i drift fortsatte prosjektet arbeidet med å lage integrasjoner mot andre systemer, samt utvikling av ny funksjonalitet i patologisystemet SymPathy. I prosjektet gjenstår innføringen av rekvirerings- og svarmodulen, som har avhengigheter i forhold til HOS-prosjektet til FIKS, og som etter planen skal avsluttes høsten 2016.

Patologiløsningen forvaltes av IT-konsulent Inger Tranung ved UNN. Tranung var også prosjektleder ved innføringen av felles patologiløsning i regi av FIKS-programmet i Helse Nord.

Spørsmål? Kontakt gjerne IT-konsulent Inger Tranung

  • Elektronisk utveksling av patologisvar til primærhelsetjenesten og   sykehusene i Nord-Norge
  • Bedre arbeidsflyt og samhandling mellom patologilaboratoriene i landsdelen
  • Felles begreper og kodeverk for laboratoriene
  • Felles løsning gir et bedre grunnlag for innføring av ny IKT-funksjonalitet fremover
Sist oppdatert 07.06.2016