logo Helse Nord

FIKS ferdig: Innføringen av "én journal i nord" ved veis ende

FIKS-programmet i Helse Nord har hatt ansvaret for innføringen av felles journalsystemer for de elleve sykehusene i Nord-Norge. 31. mars er moroa over. Store ting er likevel på trappene på journalsiden i helseregionen.

Publisert 29.03.2017
Sist oppdatert 21.08.2019
En person som kysser en gutt
For de elleve sykehusene i Nord-Norge betød arbeidet frem mot "én journal i nord" innføringen av regionale fagsystemer og ikke minst felles rutiner for de samme systemene: patologi, elektronisk pasientjournal (EPJ), laboratoriesystem (LAB), elektronisk rekvirering av laboratorietjenester (ERL), samt to røntgensystemer kom på plass siden programmet startet høsten 2011.

FIKS-programmet i Helse Nord har dessuten hatt ansvar for etableringen av et regionalt testregime, et pasientforløpsprosjekt har sett dagens lys i løpet av programmets levetid (planlegging og utredning), i tillegg til prosjektet Elektronisk kurve og medikasjon (kun planlegging/forprosjekt).

Tryggere for pasienten med én regional journal

Siden 2013 har en stor del av prosjektressursene jobbet med sammenslåing av sykehusenes største og viktigste journalsystemer, og Helse Nord har beveget seg fra ni lokale journalsystemer til én felles installasjon av journal- og radiologisystemer i regionen. Resultatet er blant annet at både pasienter og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge nå har fått elektronisk tilgang til én regional journal (mot tidligere ett fagsystem pr. sykehus), og ikke minst at det er slutt på å sende journaler mellom sykehusene i helseregionen ved overflytting av én pasient for videre oppfølging og behandling.

Innføringen av én journal er støttet av et omfattende felles prosedyreverk som er utarbeidet i en regional dugnad i HOS-prosjektet (Harmonisering, optimalisering og sammenslåing av journalsystemet DIPS). Felles prosedyrer og rutiner gir et godt grunnlag for lik opplæring og felles journalbruk framover.

Solid innsats - og uten budsjettsprekk

– I tillegg til programorganisasjonen i FIKS, som har bestått av nærmere tretti medarbeidere i perioden, så har et stort antall medarbeidere fra sykehusene bidratt til at programmet er gjennomført ca 75 millioner lavere enn budsjettet på 517 millioner, sier Hilde Rolandsen, eierdirektør i Helse Nord RHF.

Det utgjør en kostnadsramme på hele 15 % lavere enn opprinnelig budsjett, en stor prestasjon i seg selv. Med små justeringer i tidsplanen, avsluttes samtlige milepæler dessuten innenfor planlagte rammer.

– På vegne av Helse Nord vil jeg takke alle involverte for en meget solid innsats, avslutter en fornøyd eierdirektør.

Berømmer godt lederskap

I FIKS-leiren vil vi benytte anledningen til å berømme godt lederskap, noe som har bidratt til å dra en kompleks og langvarig omlegging i sykehusene vel i havn. Som programleder i FIKS har Bengt Flygel Nilsfors bidratt til å få skuta vel i havn. Etter fem år i opprørt hav, og med mange knuter og stikk å lære seg på veien for å komme i mål med en lang rekke milepæler, er Nilsfors' utrettelige innsats uten tvil en prestasjon å skryte av! Vi som har vært tett på programledelsen benytter anledningen til å takke for samarbeidet med en god, engasjerende og inspirerende leder!

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

FIKS FERDIG: En del av FIKSerne på fagseminaret "FIKS ferdig" 17. februar 2017. Programleder Bengt Flygel Nilsfors nr. to fra høyre.

Nytt program med bl.a. Elektronisk kurve og DIPS Arena

Arbeidet med videreføring av Elektronisk kurve og medikasjon (EK) og DIPS Arena pågår. Styrene i helseforetakene behandler EK i april, endelig beslutning er ventet i Helse Nord RHF i mai. Deler av organisasjonen fra FIKS vil gå inn i et nytt program hvor EK og innføring av DIPS Arena blir de største prosjektene.