logo Helse Nord

Hvordan skal innføringen skje?

- Starten på implementeringsarbeidet har tatt lengre tid enn ønskelig. Vi har nå fått det første nøkkelpersonellet på plass og er i gang med planleggingsarbeidet for den største IKT-installasjonen i Nord-Norge noen gang, sier leder for styringsgruppen Hilde Rolandsen, eierdirektør i Helse Nord RHF.

Publisert 10.01.2013
Sist oppdatert 12.08.2016

Konkurransen ble lyst ut høsten 2010 og avtaler med leverandørene ble inngått sommeren 2011. Nå planlegges gjennomføringen av det videre arbeid.

Arbeidet nå går i tre faser som delvis gjennomføres parallelt.

Planleggingsfasen

Gjennomføres før forprosjekt og implementeringsprosjekt igangsettes. Denne fasen forventes å vare fra 4 - 6 måneder

Forprosjektfasen

Gjennomføres for å oppnå ønsket standardisering, ikke minst når det gjelder pasientforløp, innenfor de enkelte helseforetak og på tvers av helseforetak. Denne fasen innebærer en funksjonell, organisatorisk og teknisk klargjøring for implementering. Dette vil være aktiviteter som forventes å bli spredd ut over en periode på ca. 1 år.

Implementeringsfasen

Selve innføringen av valgte løsning på det enkelte helseforetak, og for Helse Nord samlet. Mulighet for å opprettholde størst mulig grad av normal drift i implementeringsfasen skal prioriteres.

- Ikke noe arbeid vi gjør i Helse Nord framover, utover den daglige pasientbehandlingen, er viktigere enn å sikre at det blir organiseringen av pasientbehandlingen som ligger til grunn for de nye datasystemene. Pasientene i landsdelen skal, blant annet som følge av måten de nye systemene implementeres på, være sikret at de i størst mulig grad har lik sjanse til å oppnå et god behandlingsresultat. Med den målsettingen er ikke en måned fra eller til avgjørende, men vi må ha høyt trykk på gjennomføringen, understreker Hilde Rolandsen.

Denne nettsaken ble første gang publisert 10.01.2012

Arbeidet er beregnet sluttført i løpet av 2015.