logo Helse Nord

Søk jobb i forvaltningssenteret for én journal i nord!

Nylig fikk elleve sykehus i Helse Nord én felles journal, og det innebærer at 15.000 journalbrukere i helseregionen nå skal bruke journalen på samme måte. Dette fordrer felles forvaltning av journalsystemet DIPS og av de felles prosedyrene for bruk av journalen som er innført i helseregionen. I tillegg skal opplæringen av de mange DIPS-brukerne ved sykehusene i Nord-Norge ivaretas på en god måte. Nå kan du søke jobb i forvaltningssenteret!

Publisert 21.06.2016
Sist oppdatert 27.07.2016
Hanne-Therese Ridderseth: nyansatt leder ved Helse Nords Forvaltningssenter EPJ
​Ved slutten av året er FIKS-programmet i Helse Nord ved veis ende, og helseforetakene i nord har i løpet av programmets levetid fått en rekke felles kliniske systemer. Nordlandssykehuset, Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har i tur og orden fått felles DIPS, og til høsten tar Universitetssykehuset Nord-Norge i bruk de regionale rutinene som er vedtatt innført i helseregionen. Da er tida kommet for å avklare hvem som skal ”passe på” de nye journalsystemene videre. De første byggesteinene til et regionalt forvaltningssenter ble nylig lagt, da Hanne-Therese Ridderseth i begynnelsen av juni tiltrådte rollen som leder av det nye senteret.​

Hvorfor trenger vi et forvaltningssenter?

​Det nyopprettede forvaltningssenteret skal i første omgang drifte journalsystemet DIPS, som brukes av rundt 15.000 journalbrukere fra Hammerfest i Nord til Mosjøen i sør. Hanne-Therese Ridderseth har store forventninger til det regionale senteret:

– Forvaltingssenteret skal ivareta funksjonell forvaltning av journalsystemet DIPS. Til forskjell for teknisk forvaltning – der man måles på oppetid, redundans og at journalsystemene skal være tilgjengelige for helsepersonell, innebærer funksjonell forvaltning ivaretakelse av den såkalte ”standardiseringshåndboka” som har blitt utarbeidet i regi av HOS-prosjektet i FIKS.

– Forvaltningssenteret har med andre ord ansvar for at den regionale standarden for oppsett og bruk av journalen ivaretas videre, forklarer Hanne-Therese. Blant annet skal senteret passe på at prosedyrene som er vedtatt innført i helseregionen virkelig tas i bruk av sykehuspersonell. Samtidig har senteret ansvar for videre utvikling av journalsystemet, endringsønsker som måtte komme fra de mange journalbrukerne i regionen og systemoppgraderinger ​i samarbeid med Helse Nord IKT.

– Etter omlegging til én felles journal i helseregionen er det viktig å huske på at endringer i journalsystemet nå vil påvirke alle brukerne, påpeker senterlederen. Endringene som gjøres underveis er derfor basert på veloverveide vurderinger der mange instanser er involvert før iverksettelse.

Et godt grunnlag for å etablere det regionale ​forvaltningssenteret

Hanne-Therese har flere års fartstid fra Helse Nord, og har blant annet opparbeidet seg viktig erfaring som teknisk prosjektleder i HOS-prosjektet. Kvalitets- og utviklingssjef Einar Bugge har følgende å si om den nyansatte senterlederen:

– Hanne-Therese har ledet en stor og viktig prosess i Helse Nord IKT, og har blant annet fått på plass gode rutiner og funksjonalitet for å håndtere tekniske endringsprosesser. Dette har vært svært vellykket, og helseforetakene nyter nå godt av en stabil teknisk drift av den regionale plattformen.

Gjennom sin engasjerte og motiverende stil har den nye senterlederen blant annet vist at hun kan få medarbeidere i regionen til å dra i samme retning, og hun har et stort nettverk gjennom sitt arbeid i HOS-prosjektet. – Med dette har Hanne-Therese gode forutsetninger for å lede etableringen av det nye regionale forvaltningssentret for EPJ, sier Einar Bugge.​

Hovedfokus på rekruttering

Den nye senterlederen går spennende tider i møte: De første månedene er arbeidet organisert som et prosjekt som skal munne ut i etableringen av et regionalt forvaltningssenter. – Det er ikke realistisk å få alt på plass med én gang, vi må velge ut noen fokusområder som vi prioriterer, sier Hanne-Therese. En stor del av arbeidet nå i starten er å finne de rette ressursene som forvaltningssenteret har behov for. Forvaltningssenteret har fått en ramme på inntil 32 årsverk. Rekrutteringen startet allerede på forsommeren, med stillingsutlysninger der senteret blant annet søker etter flere EPJ-rådgivere. Ta gjerne kontakt for mer informasjon, oppfordrer senterlederen: hanne-therese.ridderseth@unn.no