logo Helse Nord

Legemiddelsamstemming

Feilmedisinering og overmedisinering er et betydelig problem i helsetjenesten. Nå har Helse Nord gjennomført et regionalt prosjekt som skal gi bedre oversikt over pasientenes legemiddelbruk.

Samstemming av legemiddellister i Helse Nord

Hva er legemiddelsamstemming?

 • Legemiddelsamstemming (LMS) er en metode der helsepersonell i samarbeid med pasienten sikrer fullstendig informasjon om pasientens legemiddelbruk. Man ønsker å få et riktig bilde av pasientens faktiske legemiddelbruk.

 • Ufullstendig legemiddelinformasjon kan føre til avbrutt, endret eller ufullstendig legemiddelbehandling i løpet av og etter sykehusoppholdet. Beslutninger rundt sykdomsforløpet gjøres på feil grunnlag siden utgangspunktet er mangelfullt og/eller inneholder feil. Dette kan medføre fare for pasientene og merkostnader for helsevesenet. 

 • Legemiddelsamstemming ansees som et svært viktig tiltak for å bedre kvaliteten i helsetjenestene og ivareta god pasientbehandling.

Regionalt prosjekt i Helse Nord

 • Prosjektet Samstemming av legemiddellister i Helse Nord har som mål å øke andelen samstemte legemiddellister. En samstemt legemiddelliste inneholder de legemidlene pasienten faktisk bruker. 

 • I Helse Nords kvalitetsstrategi er legemiddelsikkerhet et satsingsområde, der blant annet legemiddelsamstemming inngår. Legemiddelsamstemming er også ett innsatsområde i det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet.

 • Etter å ha vært prøvd ut i fem avdelinger ved flere av landsdelens sykehus over en periode på to måneder, tok 300 avdelinger i Helse Nord i april 2018 i bruk nye prosedyrer for legemiddelsamstemming.
 
 

Hvor omfattende er feilene? 

 • En studie i Helse Nord viser at det er feil i hele 60 prosent av alle legemiddellistene, og det har tidligere vist seg å mangle samsvar mellom legemiddellistene hos 60 – 90 prosent av pasientene på landsbasis. Det er altså mer vanlig at legemiddellistene inneholder feil enn at de er riktige. Selv om det sjelden er snakk om alvorlige feil, er dette noe vi må ta på alvor. Den feilen som forekommer hyppigst er at pasienten bruker et annet legemiddel i tillegg.

 • Feil bruk av legemidler er en av de hyppigste årsakende til uønskede hendelser og pasientskader i helsetjenesten.

 • Viktige årsaker til feilmedisinering er at helsepersonell mangler oversikt over den enkeltes faktiske legemiddelbruk og at det er for dårlig kommunikasjon om endringer i legemiddellisten mellom ulike nivåer i helsetjenesten.

 • Det finnes i dag ikke én oppdatert liste som følger pasienten. Fastlegen, hjemmetjenesten og sykehusene opererer alle med ulike legemiddellister og det er ingen automatikk i at de stemmer overens med hverandre. 

Pasientens legemiddelliste

 

De nye regionale prosedyrene som er innført i alle helseforetakene i Helse Nord er som følger:

 • Regionale prosedyrer for legemiddelsamstemming:
  • Felles regional metode for samstemming av legemiddellister
  • Elektronisk registrering av legemidler i bruk/rydiing i reseptformidleren
  • Registrering av CAVE/legemiddelallergier i legemiddelmodulen i DIPS 
 • Nye legemiddelavsnitt i dokumentmaler i DIPS
 • Elektronisk registrering og rapportering av legemiddelsamstemming ved hjelp av tjenestekoder. 

Samtidig oppfordres fastlegene til å:
 
  • Rydde i reseptformidleren
  • Sende med pasientene riktig legemiddelliste når de henviser
  • Forvente samstemte legemiddellister tilbake fra sykehuset, helst sammen med epikrisen

 

Slik skal helsevesenet unngå feilmedisinering av pasienter

– Legemiddelfeil er en av de hyppigste årsakene til uønskede hendelser og pasientskader i helsetjenesten, sier kvalitetssjef i Helse Nord RHF, Hanne Frøyshov.
Les hele saken
Hanne Frøyshov, kvalitetssjef i Helse Nord, vil feilmedisineringen til livs. Her sammen med Arild Leknessund ved Universitetssykehuset Nord-Norge, en av legene som har jobbet med prosjektet.
Sist oppdatert 03.09.2018