logo Helse Nord

Å ta vare på ungdommene våre, er å ta vare på fremtiden

Pandemien har påvirket oss alle i løpet av det siste året, og særlig utfordrende er det at henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien har økt betraktelig. For å unngå lengre ventetid for denne pasientgruppen, iverksetter Helse Nord nå flere tiltak, skriver Cecilie Daae i denne utgaven av Her og Daae.

Publisert 26.03.2021
Sist oppdatert 21.04.2021
Ensom jente korona

«Det er de unge som skal skape fremtiden og gjøre verden til et bedre sted å leve i.» Sitatet tilhører Fritjof Nansen, og er like relevant i dag. Derfor er det også så viktig å ta tak i den problematikken vi ser nå rundt behandling av psykiske lidelser hos dem som skal, som Nansen sier, skape fremtiden vår.

Det aller meste har vært annerledes for de unge siden pandemien slo inn over oss. Tiden hvor de skal blomstre, utforske, utfordre og oppdage har i stor grad vært preget av strenge restriksjoner, og med det begrensede muligheter til å gjøre det ungdommer skal. Det kan være vanskelig å takle for mange, og noen unge er mer sårbare enn andre.

Et økt antall barn og unge lider under skiftende forhold med hjemmeskole, stengte fritidsaktiviteter, vanskelige familieforhold, dårligere økonomi, økt konfliktnivå i hjemmet, mer angst/depresjon, skolevegring, ensomhet og isolasjon. I tillegg er mer alvorlig problematikk som spiseforstyrrelser, villet egenskade, psykose og suicidalitet blant virkningene vi nå ser. Denne utviklingen er vi nødt til å snu.

Ungdommen er den tiden du velger masken du skal bære resten av livetUngdommen er den tiden du velger masken du skal bære resten av livet

Aksel Sandemose

Psykisk helsevern for barn og unge gir i all hovedsak et poliklinisk tilbud, og bare 2-3 % av pasientene mottar døgnbehandling. I løpet av 2020 har ventetiden variert fra rundt 40 dager til ca. 60 dager. Ved utgangen av februar er den 53 dager. Antall ventende er høyere enn på samme tid i 2019 og 2020. Vi er bekymret for at økt antall pasienter skal gi oss enda lengre ventetid, og helseforetakene i regionen har derfor iverksatt en rekke tiltak for å styrke behandlingskapasiteten.

Blant tiltakene er etablering av et spesialisert team for å øke behandlingskapasiteten for barn og unge som henvises til poliklinisk behandling av spiseforstyrrelser. Øke den samlede døgnkapasiteten i PHBU sommeren 2021 ved at planlagt lavdriftsperiode ikke gjennomføres. Det ansettes sommervikarer for å redusere behovet for å bruke overtid og ekstravakter. Vi styrker bemanningen i poliklinikkene ved å lyse ut engasjementer. Alle stillinger holdes besatt – om så med innleie fra byrå. Det etableres tettere samarbeid mellom PHBU, Barnehabilitering og Barneavdelingen med fokus på kapasitet og overganger mellom tjenestene, for å nevne noen av tiltakene.

I tillegg er kommunene bedt om å skjerme helsesøstertjeneste og skolehelsetjeneste slik at barn og ungdom ikke rammes. Dette er tatt opp i møte med Statsforvalteren og kommunene. Den store variasjonen i tilbudene mellom ulike kommuner stiller større krav til spesialisthelsetjenesten. Vi har i dag ingen god oversikt over hvordan kommunale tilbud til barn og unge i kommunene er blitt påvirket under pandemien, men vi får tilbakemeldinger på at noen kommunale tilbud er påvirket. Tema vil bli fulgt opp i våre dialogmøter med statsforvalteren i Nordland og Troms/Finnmark.

Jeg avslutter med ønske om en god påske, og et sitat signert forfatter Aksel Sandemose: «Ungdommen er den tiden du velger masken du skal bære resten av livet». Det sier noe om hvor viktig det er for oss å ta vare på de som sliter. Det er den beste investeringen vi kan gjøre.

Tidligere Her og Daae