logo Helse Nord

Brukerne våre har kunnskap som vi trenger

– Jeg lar meg stadig imponere av de dyktige brukerrepresentantene jeg møter, og jeg ser at de utgjør en forskjell i arbeid de deltar i, skriver adm. direktør i Helse Nord, Cecilie Daae, i dette blogginnlegget.

Publisert 10.09.2021
Sist oppdatert 01.03.2023
Cecilie i møte med brukerrepresentanter

Mer og bedre brukermedvirkning har vært et mål for og krav til helsetjenesten. Det gjelder både brukermedvirkning på individ-, tjeneste- og systemnivå. Utgangspunktet for dette er erkjennelsen av at det bare er pasienten og deres pårørende som kan si noe om hva de ønsker og hvordan de opplever kvaliteten på tjenestene vi gir. Dette gjelder i hvert enkelt behandlingsforløp, på alle enheter og ved brukerrepresentasjon i faste råd og utvalg. 

Når jeg spør mer erfarne kollegaer om deres synspunkter på brukermedvirkningen i spesialisthelsetjenesten, har jeg merket meg en tilbakemelding som går igjen: Det tar tid å endre kulturer, og det har gått sakte, men de senere årene har helsetjenesten tatt flere steg for å omsette ord til handling. Jeg tør påstå at vi har blitt bedre på brukermedvirkning, men at vi fortsatt har en vei å gå.

Involvering av brukere er helt sentralt ved utvikling og evaluering av helsetjenestene våre. For Helse Nords del nevner jeg to eksempler på viktige steg de siste årene. På individnivå har pasienten fått enkel tilgang til sin pasientjournal. På systemnivå har helseforetakene opprettet ungdomsråd som bidrar med viktig kunnskap. Helse Nord har også som første regionale helseforetak krav om ungdomsrepresentasjon inn i vårt regionale brukerutvalg. Det er jeg glad for. 

Gjennom kontakt med, og støtte til, pasient- og brukerorganisasjonene i Helse Nord håper vi å bidra til at stadig flere ønsker å benytte sine erfaringer til å gjøre våre tjenester bedre. ​

Cecilie Daae

Jeg møter brukerrepresentanter på mange arenaer og i mange forumer. Dette viser at brukerne får sin naturlige plass på steder de bør være representert. For min egen del kan jeg nevne Beslutningsforum for nye metoder, et krevende beslutningsorgan hvor brukerrepresentanten som møter med talerett i alle møter har påtatt seg og utfører en enorm oppgave. 

I forskningen skal brukerne tas med, og dette har utviklet seg raskt de siste årene. I Helse Nords strategi for forskning og innovasjon sier vi at pasienter og pårørende i størst mulig grad skal delta i alle faser av forskningen, og både brukere og forskere skal tilbys opplæring. Vi har nå en treårig satsing der to brukere er ansatt i 50 % prosjektstillinger ved UNN. De skal bidra til brukermedvirkning i forskning i hele regionen, og vi har forventninger til dette arbeidet. 

Å involvere brukere og gi dem innflytelse er en forutsetning for god kvalitet. Vi ønsker derfor å innhente brukerkompetanse i arbeid på stadig flere områder. Det fordrer at det er brukerrepresentanter tilgjengelig. I Helse Nord ser vi at våre representanter i Regionalt brukerutvalg deltar i mye. Det gjør også representantene i helseforetakenes brukerutvalg og ungdomsråd. Vi har en jobb å gjøre for å sikre at representantene som bidrar opplever seg tilstrekkelig ivaretatt, har god opplæring og riktig kompensering for arbeidet de gjør for oss. Gjennom kontakt med, og støtte til, pasient- og brukerorganisasjonene i Helse Nord håper vi å bidra til at stadig flere ønsker å benytte sine erfaringer til å gjøre våre tjenester bedre. 

Gjennom pandemien har jeg hatt jevnlige digitale møter med brukerorganisasjonene i Nord-Norge. Jeg opplever møtene som svært nyttige, med gode spørsmål og kloke innspill. Disse møtene vil jeg fortsette med, og innføre på fast basis.

Vår visjon er «sammen om helse i nord». For å utvikle og å få til kontinuerlig forbedring av helsetjenestene våre, må vi arbeide sammen. Det innebærer å lytte til og å etterspørre erfaringene fra våre pasienter, pårørende og brukere. De har kunnskap som vi trenger.​

Tidligere Her og Daae