logo Helse Nord

«Dette er ikke en oppgave hver enkelt løser alene»

Landet vårt står midt i en svært krevende situasjon. Tiltakene regjeringen har iverksatt er noe vi alle kjenner på kroppen. Samtidig er vi mange i helsevesenet som jobber nær døgnet rundt for å forberede oss på det som kommer.

Publisert 27.03.2020
Sist oppdatert 08.04.2020
Cecilie Daae i beredskapsledelsesmøte

Folkehelseinstituttet ber myndighetene planlegge for at så mange som 733 000 mennesker blir syke av koronaviruset i Norge, og at 5 500 av disse vil trenge intensivbehandling på sykehus. Dette er en krevende oppgave. For Helse Nords del betyr dette mellom 60 og 120 intensivpasienter i sykehus under toppen av pandemien.

Et slikt løft krever lagspill og samordning. Dette er ikke en oppgave hver enkelt løser alene. Som regionalt helseforetak, og eier av sykehusene i regionen, jobber vi etter tre overordnede prinsipper: felles situasjonsforståelse, informasjonsdeling og samordning og koordinering. Her har alle foretakene våre et ansvar for at vi til en hver tid skal stå best mulig rustet til det som måtte komme som følge av pandemien.
Beredskapsarbeidet i Helse Nord handler om å forberede et stort innrykk av pasienter, og da særlig intensivpasienter.
Cecilie Daae

Foreløpig opplever vi her i nord en forsinkelse av smitten som kjøper oss litt tid med tanke på å planlegge og å iverksette nødvendige tiltak. Samtidig vet vi at vi har noen ekstra utfordringer, som lange transportlinjer, lange avstander og spredt befolkning. Vi har også en sårbarhet knyttet til kapasiteten ved våre gode, men mindre sykehus.

Beredskapsarbeidet i Helse Nord handler om å forberede et stort innrykk av pasienter, og da særlig intensivpasienter. Det handler om hvordan vi skal rigge oss for å kunne transportere syke på en tryggest mulig måte på land, vann og i lufta. Vi må forberede oss godt på en situasjon hvor vi må transportere alvorlig syke pasienter med smitte i langt større utstrekning enn hva vi evner i dag. Vi har for eksempel kjøpt inn ekstra kuvøser til bruk i fly og helikopter for transport av pasienter som et ledd i disse forberedelsene. Beredskapsarbeidet handler også om å sørge for at vi har det utstyret helsevesenet trenger. Det være seg smittevernutstyr, medisinskteknisk utstyr eller legemidler. På IKT-siden gjøres det en stor jobb i det å opprettholde driftsstabilitet og service for å sikre sykehusenes behov. Det å sørge for at vi har nok personell på jobb til å håndtere stadig flere pasienter er også en stor oppgave. Mange ansatte i sykehusene kan bli syke samtidig, og derfor jobbes det med å mobilisere folk med helsefaglig bakgrunn, inkludert pensjonister, for å kunne bidra ved behov.

Vi har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for regionen. Dette er et levende dokument som vi vil videreutvikle hele veien, og dele med helseforetakene våre for innspill og tilbakemeldinger i en situasjon som hele tiden er i endring. Vi har også laget en regional koronaplan, og begge disse vil være svært nyttige i den videre beredskapsplanleggingen og håndteringen.

I situasjonen vi nå står i, er det viktig at vi snakker sammen. Derfor har vi mange og veldig gode møteplasser. Jeg snakker jevnlig med nasjonale myndigheter, regionale og lokale helseforetak, fylkeskommunene og Forsvaret for å nevne noen. Disse møteplassene tar mye av tiden min om dagen, men de er viktige og konstruktive, og gjør at vi får tatt ned flere store problemstillinger hver eneste dag. Det å håndtere en pandemisituasjon er i høyeste grad et lagspill.

Parallelt med alt det overordnede vi jobber med, gjøres det en imponerende jobb ute i sykehusene og i kommunene. Dere fortjener en stor takk for det gode arbeidet dere legger ned i en veldig vanskelig situasjon. Nå kan vi ikke si sikkert hvordan de neste ukene kommer til å se ut, men sammen gjør vi alt vi kan for å forberede oss best mulig på det som måtte komme.
Cecilie

Beredskap koronavirus

Helse Nord RHF er i beredskap på grunn av utviklingen rundt utbruddet av det nye koronaviruset (coronaviruset).
Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon til innbyggere, ansatte og media.
Koronavirus