logo Helse Nord

«En god debatt skjerper engasjementet og viljen til å utvikle spesialisthelsetjenesten på en faglig god måte»

Vi skal utvikle helsetilbudet til hver enkelt pasient, vi skal sikre likeverdig tilgjengelighet til gode spesialisthelsetjenester for befolkningen, og vi skal ha en sunn økonomi. Mange av beslutningene våre skaper engasjement og debatt. På godt og vondt.

Publisert 11.03.2021
Sist oppdatert 21.04.2021
Cecilie Daae

En erfaring som er blitt veldig tydelig for meg etter ett år i jobben som administrerende direktør i Helse Nord kan summeres opp i slagordet «her betyr du mer». Sitatet er hentet fra et rekrutteringsprosjekt i Finnmarkssykehuset, og henspiller på at ingen steder i landet er den enkelte helsearbeider viktigere. For meg er det lett å forstå spesialhelsetjenestens betydning både for pasienter og samfunn under et utvidet slagord: «Her betyr du og spesialisthelsetjenesten mer.» Ingen steder er en tilstedeværende spesialisthelsetjeneste viktigere. Folk bor spredt, det er lange avstander, og reise- og transportmuligheter til alternative tilbud er få. Befolkningen får mellom 65 og 70 prosent av sine kontakter med spesialisthelsetjenesten ved sitt nærmeste sykehus. Skal du ha et høyspesialisert tilbud er Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) garantisten i nord. For samfunnet er sykehusene ofte den største arbeidsplassen, og gir en svært kompetent arbeidsstokk som preger sine lokalmiljø og det har betydning for å beholde og rekruttere ungdom.  

I perspektivet «her betyr du og spesialisthelsetjenesten mer» tolker jeg også den engasjerte debatten om helsetilbud i samfunnet. Med nordlendingens klare tale får vi, «makta», høre hva som menes både om forslag som er fremmet og karikerte beskrivelser. Her er det både saklige debatter, reelle interessemotsetninger og sterke meningsbrytninger. Gustav Peter Blom, medlem av riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814 og forfatter av boken «Bemerkninger paa en reise i Nordlandene 1827» skrev: «Noe av det mest påfallende er nordlendingens tydelighetsevne.» Det er det vanskelig å være uenig i!

Noen ganger blir debatten polarisert, motivene mistenkeliggjøres, og det blir vanskelig å diskutere. Folk drives inn i hjørner. Det fremmer sjelden de beste løsningene.  

Vi har mange krevende saker foran oss om fag- og funksjonsdeling, kvalitet og pasientsikkerhet i nord. Sett fra mitt ståsted skjerper en god debatt engasjementet og viljen til å utvikle spesialisthelsetjenesten på en faglig god måte. Skal vi få en konstruktiv debatt som også er basert på kunnskap, må vi lage åpne og transparente prosesser og beslutningsgrunnlag. Noen ganger blir debatten polarisert, motivene mistenkeliggjøres, og det blir vanskelig å diskutere. Folk drives inn i hjørner. Det fremmer sjelden de beste løsningene.  

Nord-Norge er en landsdel full av broer, et godt bilde på at vi henger sammen. Vår ambisjon må være å fortsette å bygge broer i samfunnet, i spesialisthelsetjenesten. Skal vi lykkes må vi også styrke broen mellom det regionale og det nasjonale. Vi må øke forståelsen for våre utfordringer i det nasjonale bildet. Jeg lover å være synlig i det videre ordskiftet, og bringe slike perspektiver av betydning for oss her nord til torgs. Vårt arbeid står på tre pilarer. Vi skal utvikle spesialisthelsetilbudet til hver enkelt pasient, vi skal sikre likeverdig tilgjengelighet til gode spesialisthelsetjenester for befolkningen, og vi skal ha en sunn økonomi. 

Det skal vi få til sammen – i nord.

Tidligere Her og Daae