logo Helse Nord

Vi rigger oss for kunstig intelligens

Som første regionale helseforetak skal Helse Nord RHF vedta en strategi for å ta i bruk kunstig intelligens. Vi har også åpnet et eget senter for pasientnær kunstig intelligens i Tromsø, skriver Cecilie Daae i denne utgaven av Her og Daae.

Publisert 16.06.2021
Sist oppdatert 29.08.2022
Illustrasjonsfoto fra AdobeStock

​Visjonen for denne satsingen er at Helse Nord skal legge aktivt til rette for utvikling og god klinisk bruk av kvalitetssikrede og validerte løsninger for kunstig intelligens (KI), med sikte på å forbedre kvaliteten og effektivisere ressursbruken i helsetjenestene. Og Helse Nord, med alle våre sykehus, skal bli gode til å ta i bruk KI-løsninger. Her er Senter for pasientnær kunstig intelligens (SPKI) ​vår viktigste medspiller. 

Sammen om kunstig intelligens

Forskningsmiljøene ved Norges arktiske universitet (UiT) og Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har i snart ti år gjennomført prosjekter innrettet mot kunstig intelligens i helsetjenesten, og SPKI har kommet i stand gjennom samarbeid. Helse Nord får et godt utgangspunkt for å ta de neste stegene mot produktutvikling, implementering og praktisk bruk av KI-løsninger i klinikken. I vår strategi for kunstig intelligens legger vi til rette for internt samarbeid i regionen, og nasjonalt og internasjonalt samarbeid med ledende fagmiljøer. Innenfor fag- og forskningsmiljøene har vi en god kultur for kunnskapsdeling – også det må vi bygge videre på.

Status i Helse Nord er at KI-prosjekter hittil har vært begrenset til forskning. Samtidig som forskningsaktiviteten skal videreføres, må en strategi for kunstig intelligens primært innrettes mot de neste steg på veien for å kunne ta slike løsninger i klinisk bruk. Senter for pasientnær kunstig intelligens skal fungere som en brobygger mellom forskningsmiljøet ved UiT og klinisk miljø ved sykehuset.

Teknologi og e-helse gjør at folk og helsetjenesten kommer tettere på hverandre. Vi løser geografi med teknologi.

Det er viktig at strategien så sterkt vektlegger kvalitetssikring og validering av KI-løsninger før de tas i klinisk bruk. Visjonen for den overordnede strategien for Helse Nord RHF ​er «Sammen om helse i nord». Denne visjonen skal også følges opp i KI-satsingen, gjennom inkluderende samarbeid mellom helseforetakene og deling av kompetanse.

KI i radiologi?

Et av de fagområdene som ligger nærmest til å ta i bruk kunstig intelligens er radiologi. Det har i mange år vært stor entusiasme og høye forventninger til at KI kan utføre rutineoppgaver, og på annen måte være beslutningsstøtte. Gjennom nylig vedtatte lovendringer, er det nå åpnet for å ta i bruk KI som beslutningsstøtte, noe som betyr at kunstig intelligens kan brukes som en del av beslutningsunderlaget for å diagnostisere og behandle pasienter. 

Jeg ser det likevel som betryggende at det – i denne innledende fase for å ta denne teknologien i bruk – fortsatt er fagfolk som skal ta beslutninger, basert på en samlet og helhetlig vurdering. 

Vi forbereder oss

Det er all mulig grunn til å være stolt over at vi har denne strategien og dette senteret på plass. Dette er viktig for å kunne gjennomføre nødvendige forberedende og tilretteleggende tiltak for å møte den akselererende utviklingen på dette feltet. I Helse Nord er det mange som bor langt fra nærmeste sykehus. Avstandene mellom folk, mellom tettstedene og mellom sykehusene, klarer vi likevel å gjøre mindre. Teknologi og e-helse gjør at folk og helsetjenesten kommer tettere på hverandre. Vi løser geografi med teknologi. Denne satsingen er et eksempel på dette.

Tidligere Her og Daae