logo Helse Nord

Høring av samarbeidsrutine - transport av psykisk syke med ambulansefly

Helse Nord har ute på høring samarbeidsrutine - transport av psykisk syke med ambulansefly. Høringsfristen er satt til 11. september 2023.

Publisert 22.06.2023
Sist oppdatert 08.04.2024
Et gult fly på en rullebane

Foto: Luftambulansetjenesten

Ett av Luftambulansetjenestens fly.

Vedlagt er prosedyre for risikovurdering og samarbeidsrutine for å sikre at psykisk syke pasienter som skal transporteres med ambulansefly, får et forsvarlig og likeverdig behandlingstilbud, samtidig som sikkerheten ivaretas under transport.

Dette er en oppfølging av Statens helsetilsyns rapport og Helse Nords strategi for prehospitale tjenester 2024-2027.

Arbeidet er gjennomført i samarbeid med personell fra helsetjenesten (somatikk og psykisk helsevern), politiet, Luftambulansetjenesten HF, brukerrepresentant, konserntillitsvalgte (KTV), konsernverneombud (KVO) og kommunehelsetjeneste (gjennom dialog med kommuneleger i Alta og Honningsvåg). Dette for å sikre at alle aktører som samarbeider rundt slike transporter er omforente. 

Arbeidet her har ledet fram til rapporten: Transport av psykisk syke med ambulansefly i Helse Nord (PDF)

Helse Nord RHF ønsker med dette å bedre samarbeidet rundt pasientforløpene mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.

Målgruppen for denne høringen er kommuneleger/fastleger/legevaktsleger, som har en sentral rolle i prosedyre og samarbeidsrutine som er på høring.

Vi ber om samlet innspill fra hver kommune for bredere forankring, med særskilt vekt på innspill til samarbeidsrutine og prosedyre for risikovurdering.

Høringens vedlegg:Høringssvar sendes til postmottak@helse-nord.no innen 11. september 2023.  

Høringssvar legges fortløpende ut her: