logo Helse Nord

Høring - funksjonsdeling i Helse Nord

Utkast til veileder for funksjonsfordeling av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Nord ble lagt ut på høring med frist 20. januar 2019 for tilbakemelding.

Publisert 12.11.2018
Sist oppdatert 08.04.2024
Colourbox.com
Nord- Norge med Svalbard er den største helseregionen i geografisk utstrekning, men den minste i folketall.   Det gir spesielle utfordringer med å sørge for stabile distribuerte spesialisthelsetjenester av god kvalitet.  Lokalsykehusstrukturen er tilpasset et spredt bosettingsmønster.

 

Lokalsykehusene har en viktig funksjon i å gi spesialiserte helsetjenester nær der folk bor. Lokalsykehusenes antall og plasseringer har dels en historisk begrunnelse, samtidig som de bygger opp under et ønske om et desentralisert bosetningsmønster med likeverdige helsetjenester.  


Tjenester som er nære og tilgjengelige der folk bor, er høyt verdsatt. Særlig er to dimensjoner fremtredende: Hyppige innleggelser og tidskritiske tilstander. Lang reisetid kan redusere livskvalitet og også føre til lavere etterlevelse hos pasientene. Ved tidskritiske tilstander må helsehjelpen være nær nok.

Funksjonsfordeling er prosesser hvor en funksjon (diagnostikk, behandling og oppfølging innen et avgrenset område) fordeles til noen sykehus og ikke til andre. Funksjonsfordeling kan motiveres av et ønske om å samle visse typer behandling på et mindre antall helsepersonell, behov for teambasert kompetanse, introduksjon av spesielt utstyr eller spesielle prosedyrer eller av hensyn til organisatoriske og økonomiske forhold som mer effektiv bruk av helsepersonell og færre vaktordninger.

 

Veilederen beskriver dagens innhold i våre somatiske akuttsykehus, helseforetak og regionfunksjoner.  Den angir kriterier og saksgang ved forslag om endring i funksjonsdeling.


Høringsfristenb var 20. januar 2019.

UTKAST TIL VEILEDER: Deling av somatiske spesialisthelsetjenester i Helse Nord.pdf

Høringssvar