logo Helse Nord

Høring: Regional utviklingsplan 2023–2038

Regional utviklingsplan er det regionale helseforetakets øverste strategiske dokument som viser hvordan foretaksgruppen - Helse Nord – skal utvikle sin virksomhet frem mot 2038. Helse Nord RHF iverksetter nasjonal helsepolitikk i tråd med medisinsk utvikling og forbedringer av helsetjenesten for å gi befolkningen likeverdige tjenester, tilpasset landsdelen. 

Publisert 30.09.2022
Sist oppdatert 08.04.2024
Nordkapp

​Regional utviklingsplan: 

  • legger grunnlag for utviklingen i spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge
  • angir ønsket utviklingsretning og nødvendige grep for å møte fremtidens utfordringer
  • understøtter realisering av vår felles helsetjeneste på en bærekraftig måte 

Gjeldende regional utviklingsplan skal oppdateres innen 31. desember 2022, og prosjektarbeidet pågår. 


Regional utviklingsplan angir både strategisk retning på lang sikt, mot 2038 og for de første fire årene. Strategi for Helse Nord RHF (2021–2024), vedtatt 24. februar 2021 vil i denne sammenheng dekke første del av planperioden. 
Høringsutkastet kan lastes ned på Helse Nords nettside for styresaker (styresak 121-2022 Regional utviklingsplan 2023–2038 – høringsutkast) og ble godkjent i styremøtet 28. september 2022. Planen består av to deler. 


Del 1 beskriver helseregionens særpreg og særegne utfordringer, behovet for omstilling og målområder for utviklingsplanen. Under hvert målområde skisseres en overordnet retning mot 2038.  Del 1 dekker det veilederen omtaler som analyse og veivalg og svarer således ut strategiske retningsvalg mot 2038 som i planperioden følges opp gjennom videre utredninger og handlingsplaner.


I del 2 beskrives oppdraget, det helhetlige utfordringsbildet, Helse Nords samfunnsansvar, bærekraftforutsetninger, framskrivninger og øvrig planverk som Nasjonal helse- og sykehusplan, Helse Nord RHFs strategi og regionale delstrategier. I del 2 er det også tatt inn en oversikt over målbilder og strategisk utvikling for de nasjonale helseforetakene som de fire RHF-ene eier sammen.
Slik bidrar du med innspill

Fremtidens helsevesen angår oss alle og vi har derfor valgt å holde høringen åpen for alle som ønsker å gi innspill. Flere er direkte invitert til å avgi høringssvar, men alle er velkommen til å uttale seg.

Høringsuttalelser sendes til postmottak@helse-nord.no og merkes «Høringsuttalelse regional utviklingsplan 2038».

Høringsfristen er 10. november 2022.Forslag til endelig plan legges frem for Helse Nord-styret 14. desember 2022.  
Lenke til høringsbrev​ (PDF)
Lenke til mottakerliste  (PDF)
Lenke til styresak 121-2022 Regional utviklingsplan 2023–2038 – høringsutkast (PDF)​Høringsutkast (PDF)​​​

Mottatte høringssvar legges fortløpende ut her:

​​Høringssvar