logo Helse Nord

Ambulansefly i regi av EU etableres i Nord-Norge

Etableringen er en del av rescEU-ordningen og kan brukes til transport av pasienter med alvorlig smittsomme sykdommer mellom land i Europa. Når det ikke er på oppdrag for EU, skal flyet inngå i ordinær nasjonal luftambulansetjeneste.

Publisert 03.03.2021
Ambulansefly

Høsten 2020 inngikk Norge avtale med EU-kommisjonen gjennom the Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations (DG ECHO) om å etablere og drifte et ambulansefly for transport av pasienter i Europa med høy-risiko for smitte. Ambulanseflyet er en del av rescEU-ordningen, og det skal være stasjonert i Norge i perioden 2021 til 2027. 

– Covid-19 pandemien viser hvor viktig samarbeid på tvers av myndighets- og landegrensene er når en alvorlig krisesituasjon treffer mange land samtidig, sier Helse Nord RHFs administrerende direktør Cecilie Daae.

Koordinerer oppdraget med innføring

Oppdraget med å realisere ambulanseflykonseptet ivaretas av Helse Nord RHF på vegne av de fire helseregionene. Helsedirektoratet ivaretar dialogen med EU. Anskaffelse, utrustning og beredskap for flyet finansieres av EU. Ambulanseflyet skal utstyres og bemannes slik at det kan transportere en pasient i Europa med høy-risiko for smitte. Flyet skal bemannes med helsepersonell med spesialkompetanse, og det skal ha særskilt medisinsk utrustning for transport av nevnte kategori pasienter. 

Flyet er ifølge Norges søknad til EU planlagt til å inngå som en del av den ordinære norske luftambulanseflåten når det ikke er i oppdrag for EU. Når flyet brukes i ordinært transportoppdrag i Norge er det norske myndigheter som skal betale for bruken.

Helse Nord RHF ansetter koordinator for oppdraget

Hans Kristian Madsen, er engasjert som prosjektdirektør av Helse Nord RHF til å koordinere arbeidet i forbindelse med innføringen. Madsen har i perioden permisjon fra sin stilling som fagdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  Han har vært ansatt i direktoratet siden 1990, og har lang erfaring som leder.

– Jeg er veldig glad for at Norge har fått til en avtale med EU om å etablere den kapasiteten som dette særskilt utrustede og bemannede ambulanseflyet vil være, og Madsens oppgave som prosjektdirektør er å bidra til at de ulike delene blir til en helhet, sier Cecilie Daae. 

Inngår som en del av særskilte kapasiteter for rask respons 

Bakgrunnen for etableringen er at EU kommisjonen har besluttet å opprette særskilte kapasiteter som en tilleggsreserve for rask respons til alvorlige katastrofer og kriser i Europa. Ordningen er kalt rescEU, og dreier seg om felles kapasiteter som eksempelvis medisinsk utstyr, fly for MEDEVAC, mobile sykehus og skogbrannslokkefly og -helikoptre. Kapasitetene skal kunne settes inn ved alvorlige helsesituasjoner, kriser, store skogbranner, hendelser som involverer kjemiske, nukleære, biologiske eller radiologiske substanser, og ved andre alvorlige krise- og katastrofesituasjoner. 

Les mer om rescEU

Gjennom EUs sivile beskyttelsesmekanisme, The European Union Civil Protection Mechanism (UCPM), vil det i programperioden 2021 – 2027 derfor, som et felles styrket sikkerhetsnett, tilbys flere ulike kapasiteter dedikert for støtte til håndtering av alvorlige hendelser i medlemslandene og andre deltakende land. (Norge kan gjennom samarbeidet med EU søke støtte fra disse kapasitetene).

Godt samarbeid mellom Norge, EU og de nordiske landene

Norge er i tillegg til beredskapssamarbeidet med EU, delaktig i et langt og godt nordisk samarbeid, og i et beredskapsspor er dialogen om tiltak og ordninger mellom de nordiske landene viktig. Også når det gjelder samhandling med EU. Helsedirektoratet har samarbeidet med DSB om å posisjonere Norge inn i rescEU-ordningen. Den inngåtte avtalen mellom norske helsemyndigheter og EU er et bevis på hvor viktig samarbeid på tvers av myndighets- og landegrenser kan være når det gjelder det å etablere spissede beredskapskapasiteter.