logo Helse Nord

Anskaffer rehabiliteringstjenester 2023

Helse Nord informerer relevante aktører i samfunnet om at anskaffelse av spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester i helseregion nord er kunngjort.

Publisert 14.02.2023
En lege som holder en utklippstavle

​Anskaffelsen er publisert i databasen for offentlige innkjøp: 

DOFFIN og TED​.

Konkurransen lyses ut på nytt etter at forrige konkurranse ble avlyst. 

Helse Nords sørge-for-ansvar 

Helse Nord tilbyr hovedsakelig behandling gjennom egne helseforetak, men også gjennom avtaler med private leverandører. I tråd med helsepolitiske føringer skal tjenester fra private supplere tjenesteproduksjon i egne helseforetak. Avtaler med private leverandører som leverer spesialiserte habiliterings- og rehabiliteringstjenester bidrar til å oppfylle Helse Nords sørge-for-ansvar for spesialisthelsetjenester.

Spesialiserte rehabiliteringstjenester skal ha en intensitet, kompleksitet og spesialisering av en slik grad at tilbudet ikke kan gis i kommunehelsetjenesten.​​

Kvalitet, kompetanse og tilgjengelighet

Kravene som stilles finnes i sin helhet i DOFFIN, og her er noen utdrag av enkelte elementer som Helse Nord RHF etterspør i anskaffelsen: 

  • god kompetanse i det tverrfaglige tilbudet
  • krav til utstyr tilpasset de ulike ytelser
  • sekvensielle og/eller opphold som kombinerer fysiske og digitale opphold/oppfølging
  • kartleggings- og vurderingsopphold (3–5 dager)
  • geografisk spredning av tilbudene, samtidig som noen av ytelsene må ha en viss spesialisering

Det gjøres ikke store endringer fra forrige anskaffelse i hvilke målgrupper som inngår i anskaffelsen. 

Forskrift om habilitering og rehabilitering § 3, definerer habilitering og rehabilitering. 

Ber om tilbud

Helse Nord RHF ser frem til å motta tilbud fra leverandører som ønsker å levere og bidra til å utvikle spesialisthelsetjenestetilbudet i Nord-Norge.

Nye avtaler innen spesialiserte somatiske habiliterings- og rehabiliteringstjenester har planlagt oppstart 1. juli 2023, og det økonomiske omfanget er anslått til inntil 297 millioner kroner per år. Avtaleperioden skal være på 4 år, med inntil 2 + 2 års opsjon for forlengelse.

Tilbudsfrist: 15. mars 2023 kl. 12:00.