logo Helse Nord

Bedre behandling i Helse Nord

Pasientene i Helse Nord får stadig bedre behandling, viser årlig melding fra Helse Nord.

Publisert 12.04.2016
Sist oppdatert 15.03.2017
Helse Nord har i 2015 innfridd mange av de krav som settes fra Helse- og omsorgsdepartementet. Årlig melding for 2015, viser at pasientene får god kvalitet på behandlingen og at behandlingstilbudet utvikles og forbedres. 

Økonomien er solid, noe som gjør at Helse Nord fortsatt kan forbedre pasientbehandlingen, bygge nytt og kjøpe inn utstyr.

– De ansatte gir pasientene i regionen et stadig bedre tilbud. Vi fikk et godt økonomiske resultat også i 2015. Dette gir oss evne til å gjennomføre de ambisiøse planene for bygging av sykehus og investeringer i medisinskteknisk utstyr. Jeg er stolt og glad over hva vi har fått til i 2015, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland.​

Bedre pasientbehandling​

Eksempler som Vorland vil trekke fram, er kreftpakkeforløpene som ble innført i sykehusene i 2015. Kreftpasientene får nå raskere og mer standardisert behandling. I Helse Nord er det også etablert to prostatasentere som sikrer kvalitet i den kirurgiske kreftbehandlingen.

– Sykehusene har gjort en enorm innsats for å innføre kreftpakkeforløpene. Det er svært gledelig å vite at pasienter kan få behandling bare noen uker etter første mistanke om kreft, sier Vorland.

Innen psykisk helse, trekker Vorland fram utdanningsprogrammet i psykiske traumer.

– Mange pasienter med psykiske helseproblemer har opplevd traumer. For oss er det viktig at kompetansen som mange har behov for, finnes nært der folk bor. Utdanningsprogrammet innen psykiske traumer har stor oppslutning fra vårt helsepersonell, og denne økte kunnskapen kommer pasientene til gode, sier Vorland.

I 2015 satte Helse Nord også i drift det nye ambulansehelikopteret stasjonert på Evenes. Dette har gitt befolkningen i Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms enda bedre akuttjenester.

– Samtidig har ambulansehelikopteret ført til fast ansatte anestesileger ved sykehusene området. Nå unngår vi for mange dyre vikarstafetter, og vi får bedre kvalitet, sier Vorland.

Digital pasientjournal

Som første region i Norge, ga Helse Nord pasienter digital tilgang til sin sykehusjournal. Ved å logge seg på nett, får pasientene bedre informasjon om sin helse og de kan bli mer delaktige i egen helse.

– At vi er de første i Norge, og langt framme i verden, i å tilby slike tjenester, viser at vi bygger pasientens helsetjeneste, og har meget kompetente medarbeidere, sier Vorland.​

Ventetid og fristbrudd

Vorland er derimot ikke fornøyd med at Helse Nord har for lange ventetider. Antall fristbrudd har gått mye ned. Universitetssykehuset Nord-Norge og Helgelandssykehuset er nede i én prosent fristbrudd.

– Jeg har tro på at vi vil se resultater også i form av kortere ventetider og enda færre fristbrudd. Dette jobber vi hardt med, sier Vorland.​

Bedre bygg og IKT

Helse Nord har siden 2009 hatt økonomien under kontroll. De pengene som er planlagt brukt til å bygge og investere i utstyr og IKT, har vi stort sett klart å sette av. Det har aldri vært bygd og renovert mer i sykehusbygg i Nord-Norge enn nå. Det kjøpes inn nytt medisinsk utstyr i en takt og etter en plan ingen tidligere har klart å gjennomføre. I tillegg ligger vi langt framme i å få moderne og velfungerende IKT-systemer.​

Solid økonomi

Foretaksgruppa fikk et samlet økonomiske resultat på 617 millioner kroner i 2015. Det er nesten 200 millioner kroner mer enn planlagt. Dette handlingsrommet gir oss mulighet til å forbedre pasientbehandlingen, kjøpe utstyr og å investere i bygg.

De viktigste årsakene til at resultatet ble bedre enn planlagt er:

  • Lavere kostnader til luftambulanse fordi oppstarten av ambulansehelikopteret på Evenes ble 1. april og ikke 1. januar.
  • Lavere kostnader til nytt nødnett, dels som følge av forsinket framdrift.
  • Lavere kjøp av helsetjenester fra private.
  • Lavere utbetalinger enn budsjettert til Norsk Pasientskadeerstatning.
  • Diverse mindre besparelser og merinntekter.​

Helhet og samhandling
– En samlet planlegging gjør at vi klarer mer enn om hvert helseforetak hadde stått alene. Vi forbedrer oss fordi vi samarbeider. Det gir oss bedre IKT-systemer, bedre bygg og mer avansert utstyr. Sammen med det viktigste, nemlig faglig gode helsearbeidere, gir dette bedre pasientbehandling, sier Vorland.​

Kontaktinformasjon

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør i Helse Nord RHF, Siw Sandvik, mob. 947 93 075.​

Les årlig melding Styringskrav fra Helse Nord RHF til helseforetakene som ikke rapporteres til HOD​​​