logo Helse Nord

Beredskapshåndtering i flyambulansetjenesten

God kommunikasjon i krisehåndtering er svært viktig for å oppnå felles situasjonsforståelse mellom ulike aktører, for vurdering av tiltak og koordinering av ressurser, og for informasjon til befolkningen.

Publisert 09.01.2020
Sist oppdatert 17.12.2021
Anita Schumacher og Lars Vorland

På denne bakgrunn ble det 6. januar avholdt et møte mellom Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Helse Nord RHF der vi gjennomgikk kommunikasjonsutfordringer vi har opplevd i håndteringen av situasjonen i ambulanseflytjenesten.

I dette møtet deltok luftambulanseleger, AMK-leger og Flykoordineringssentralen (FKS) i tillegg til ledelsen i UNN og Helse Nord RHF. Det ble i fellesskap drøftet hvordan vi kan styrke kommunikasjonen fremover.

Operatørskiftet i flyambulansetjenesten har siden sommeren 2019 gitt utfordringer, spesielt i Nord-Norge, som er mest avhengig av denne tjenesten. Av ulike årsaker har tilgjengeligheten til fly tidvis vært lite forutsigbar. Helse Nord har derfor helt siden operatørskiftet 1. juli 2019 hatt økt oppmerksomhet på ambulanseflysituasjonen (såkalt grønn beredskap). UNN har i samme periode erfart at det har vært veldig krevende å ha det medisinske ansvaret for transportkoordinering av pasienter som på ulike måter har vært berørt av en ustabil tilgang til ambulansefly i nord.

Lørdag 7. desember, da tekniske problemer på ambulanseflyene satte fem fly på bakken, økte Helse Nord beredskapsnivået til gul og innførte flere beredskapstiltak for å håndtere situasjonen. For regional AMK på UNN og Flykoordineringssentralen, ble det ekstra vanskelig å koordinere luftambulanseoppdragene den nevnte helga i desember. De medisinskfaglige vurderingene som AMK-personellet gjør, og den innsatsen som har vært lagt ned for å sikre best mulig luftambulanse, har krevd mye av dem som står nær pasientene. Disse fagfolkenes kompetanse er av avgjørende betydning, og vi takker for den tryggheten de gir oss.

Vi ser i media at det kan oppfattes som om Helse Nord RHF og regional AMK ved UNN har ulik oppfatning av tilgjengeligheten til fly til enhver tid. Dette kan forklares ved at Helse Nord RHF har lagt til grunn den daglige statistikk over hvilke fly som er operativt tilgjengelig og hvor de befinner seg. Regional AMKs vurdering er basert på det samme, men i tillegg tas det hensyn til om aktuelle fly kan benyttes ut fra en helhetlig vurdering av pasientenes behov, beredskapsmessige utfordringer i den samlede akuttmedisinske kjede, samt andre forhold av betydning. Tilgjengelige fly på ett tidspunkt er derfor bare ett av kriteriene som legens avgjørelse må bygge på. Det er derfor viktig på nytt å understreke forståelse for det gode, faglige arbeidet våre fagfolk gjør for å håndtere situasjonen.

Møtet vi hadde 6. januar var nyttig og konstruktivt. Vi fikk belyst viktige problemstillinger, og det ble et godt grunnlag for å styrke kommunikasjonen i beredskapssituasjoner.

Lars Vorland, adm. direktør Helse Nord RHF

Anita Schumacher, adm. direktør UNN