logo Helse Nord

Disse får forskningsmidler for 2020

Helse Nord har tildelt 112,3 millioner kroner til forskningsprosjekter for 2020 etter utlysning i juni. 

Publisert 29.11.2019
Sist oppdatert 03.12.2021
Diagram
Midlene er fordelt på følgende måte:
• 81,9 millioner kroner til pågående prosjekter
• 30,3 millioner kroner til 44 nye prosjekter 

Gode forskningsprosjekter

Alle prosjektene har god kvalitet og god nytte. Dette er sikret gjennom ekstern evaluering av søknadene. 

De fleste nye tildelinger går til Universitetssykehuset Nord-Norge (23), deretter Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) (12), Nordlandssykehuset (5), Finnmarkssykehuset (1), Helgelandssykehuset (1), Nord universitet (1) og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) (1).

Det tildes midler til ulike typer prosjekt. Ni flerårige forskningsprosjekt som omfatter flere forskere og ni korttidsprosjekter får tildeling. Ph.d.-stipend er fortsatt den enkeltkategorien som er flest i antall med hele 12 prosjekter. Samtidig tildeles det nå midler til totalt 14 stipendprosjekter til forskere, elleve postdoktorstipend og tre forskerstipend. Dette er betydelig flere enn tidligere år, og en ønsket utvikling gjennom strategiperioden vi nå er inne i, sier Trine Olsen, kvalitets- og forskningsdirektør og leder av Tildelingsutvalget. 

- Vi er veldig glade for den økte andelen postdoktor- og forskerstipend. Økningen i disse stipendtypene viser at vi har gode og etablerte forskningsmiljø i regionen, poengterer Olsen. 

Informasjon til søkere

Tildelingsbrev: Søkere som får tildeling av midler vil motta brev i løpet av desember 2019. Brevet vil inneholde en oversikt over tildelte midler og informasjon om forpliktelser tilknyttet bruk av midlene. I tillegg oversendes søknadens karakterer og en kort skriftlig kommentar til søknaden ut fra de gitte vurderingskriteriene, kvalitet og nytte. 

Avslagsbrev: Øvrige søkere vil motta brev i løpet av desember/januar med informasjon om søknadens karakterer og en kort skriftlig kommentar til søknaden ut fra de gitte vurderingskriteriene, kvalitet og nytte. 

Institusjonene v/forskningsleder får deretter oversikt over hvordan det gikk med prosjektene innsøkt fra egen institusjon, med karakter og kommentarer.- I tillegg ser vi en økning i antall søknader som har inkludert brukermedvirkning på en god måte i sine prosjekter. Dette er vi veldig fornøyd med, understreker hun. 

Her er tildelingslisten for 2020

Utfordringer

Vurderingskomiteene melder en bekymring over en negativ utvikling i antall kliniske søknader og en lav andel klinikere (som deltakere) i de planlagte forskningsprosjektene. 
- Vi er bekymret for en svak tendens til fallende andel søknader som er tett koblet til klinisk virksomhet, sier Olsen. Vi ser et behov for å gå i dialog med noen miljø for å få opp andelen slike støtteverdige søknader. 

Innspillene fra vurderingskomiteene og Tildelingsutvalget er gode og konstruktive, synes Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef i Helse Nord RHF og leder i samarbeidsorganet med universitetene om forskning og innovasjon (USAM). 
- USAM vil drøfte de skisserte utfordringene tilknyttet arbeidet med neste års utlysning av forskningsmidler, bekrefter Nilsen. 


Kontaktpersoner
 • Helen Sagerup, seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, tlf. 77 62 82 14 / 99 47 28 73
 • Vidar Anderssen, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, tlf. 77 75 58 86 / 92 43 03 43
 • Veronika Nordskag, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, tlf. 77 75 40 28 / 92 61 21 88 
 • For spørsmål på e-post, send til: forskningsmidler@unn.no (sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler behandler alle e-posthenvendelser samlet her)


 • Relaterte vedlegg
  Referat Tildelingsutvalget 27.11.2019
  Totalbudsjett forskning 2020, etter vedtak i USAM og Tildelingsutvalget
  Referat USAM 07.11.2019
  Tildelingsliste prosjekttildelinger Helse Nord for 2020 
  Lenke til utlysningen for 2020