logo Helse Nord

Disse har fått Helse Nords forskningsmidler for 2019

Helse Nord har tildelt nærmere 104 millioner kroner til forskningsprosjekter for 2019 etter utlysning i juni. Slik er midlene fordelt.

Publisert 30.11.2018
Sist oppdatert 06.12.2018
Diagram
73,5 millioner kroner til pågående prosjekter
30,2 millioner kroner til 46 ordinære nye prosjekter 
I tillegg kommer 5,3 millioner kroner til 2 prosjekter i kategorien Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning (KlinReg) 

Det vil frigjøres midler grunnet forsinkelser i noen prosjekt, og disse vil tildeles omsøkte korttidsprosjekter etter prioritert innstilling, jf. vedtak i Tildelingsutvalget. Øvrige forsknings- og innovasjonsmidler over RHFs budsjett går blant annet til behovsidentifisert forskning, faste tiltak som regional forskningsinfrastruktur ved UNN og tilskudd til Forskningslaboratoriet ved Nordlandssykehuset. Vi har også noen strategiske tildelinger som medfinansiering av Tromsøundersøkelsen ved UiT, miljøstøtte psykisk helse, forskning på pasient- og pårørendeopplæring, og e-helseforskning. Se vedlagt budsjett for oversikt over alle finansierte tiltak innen forskning og innovasjon fra Helse Nord RHF (vedtatt i USAM – samarbeidsorganet med universitetet 9. november 2018).Høy innvilgelsesprosent

I år mottok Helse Nord 129 søknader, noe som er færre enn de to siste årene med henholdsvis 163 og 151 søknader. Det tildeles midler til totalt 48 søknader, noe som gir en innvilgelsesprosent på 37,2. Dette er en betydelig høyere andel enn det som har vært de siste årene. 

De fleste nye tildelingene i år går til Universitetssykehuset Nord-Norge (28), deretter Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT) (8), Nordlandssykehuset (7), Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) (2), Helgelandssykehuset (1), Finnmarkssykehuset (1) og Sykehusapotek Nord (1). 

– Alle helseforetakene våre har aktive forskningsmiljøer, i godt samarbeid med UiT og Nord universitet, og mange kommer godt ut av denne tildelingen, ut fra størrelse og antall søknader. Det er gledelig, sier Tove Klæboe Nilsen, forskningssjef i Helse Nord.

Regionalt samarbeid innen pasientnær klinisk forskning og/eller helsetjenesteforskning (KlinReg)

To søkere fikk midler innen den nye søknadstypen på større prosjekt i kategorien KlinReg.  USAM (samarbeidsorganet med universitetet) har satt av 4 millioner til søknadstypen, i tillegg har styret i RHF satt av inntil 1,5 millioner. Denne ekstrabevilgningen fra RHF-styret har muliggjort finansiering av to KlinReg-prosjekter.

– Engasjementet for søknadstypen i fagmiljøene i regionen har vært gledelig stort. Å kunne finansiere to store prosjekter med klinisk relevante problemstillinger og helsetjenesteforskning der også regionalt forskningssamarbeid og bygging av forskningskompetanse i våre mindre helseforetak er sentralt, er helt etter intensjonene med søknadstypen, avslutter Klæboe Nilsen.

De to prosjektene som får KlinReg-finansiering er:
Likeverdige helsetjenester – uansett hvor du bor? – Et regionalt forskningssamarbeid for å forstå geografisk og uberettiget variasjon i helsetjenestebruk, medisinsk praksis og behandlingsresultater med Barthold Vonen som prosjektleder. Prosjektet er forankret ved SKDE med Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset som partnere som mottar finansiering, samt Finnmarkssykehuset og UiT som partnere uten ekstra finansiering. 

Farmasøyt i akuttmottak med Renate Elenjord som prosjektleder. Prosjektet skal se på om det blir bedre pasientsikkerhet og påvirker legemiddelbehandling i hele pasientforløpet ved å inkludere klinisk farmasøyt som del av tverrfaglig team i akuttmottak i sykehus. Prosjektet er forankret ved Sykehusapotek Nord med Nordlandssykehuset, UiT og UNN som partnere, hvor alle mottar finansiering. 

Informasjon til søkere

Søkere som får tildeling av midler vil motta brev – på epost til prosjektleder - i løpet av desember 2018. Brevet vil inneholde en oversikt over tildelte midler og informasjon om forpliktelser tilknyttet bruk av midlene. I tillegg oversendes søknadens karakterer og en kort skriftlig kommentar til søknaden ut fra de gitte vurderingskriteriene, kvalitet og nytte. 

Øvrige søkere vil motta brev i løpet av desember/januar med informasjon om søknadens karakterer og en kort skriftlig kommentar til søknaden ut fra de gitte vurderingskriteriene, kvalitet og nytte, eventuelt grunn til avvisning. 

Institusjonene v/forskningsleder får deretter oversikt over hvordan det gikk med prosjektene innsøkt fra egen institusjon, med karakter og kommentarer.


• Helen Sagerup, seniorrådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, tlf. 77 62 82 14 / 99 47 28 73

• Vidar Anderssen, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, tlf. 77 75 58 86 / 92 43 03 43

• Veronika Nordskag, rådgiver, sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler, tlf. 77 75 40 28 / 92 61 21 88 

• For spørsmål på e-post, send til: forskningsmidler@unn.no (sekretariatet for Helse Nords utlyste forskningsmidler behandler alle e-posthenvendelser samlet her)