logo Helse Nord

Disse har fått innovasjonsmidler fra Helse Nord RHF i 2021

Seks prosjekter er til sammen tildelt 2.500.000 kroner i innovasjonsmidler for 2021.

Publisert 03.06.2021

Det kom inn 19 søknader i årets utlysning. Det antas at det relativt lave antallet har sammenheng med pandemisituasjonen. Særlig fra UNN var det få søknader sammenliknet med tidligere år. 

Nytt for 2021 er muligheten til å søke midler (inntil 200 000,-) til overføring av innovasjoner mellom helseforetak. I årets utlysning er det to prosjekter som tildeles midler innenfor denne kategorien. ​

Tildelte midler
Søknadstittel
​Søkers navn
Søkerinstitusjon
Søknadstype
Ny elektronisk løsning for håndtering og kontroll av narkotiske og vanedannende legemidler
​Kjell H. Halvorsen
​Sykehusapotek Nord

Innovasjon - nye prosjekter
​Tidlig integrasjon av pallativ behandling av barn og unge i Nordland
​Kristin Wasland
​Nordlandssykehuset - Barneklinikk
​Innovasjon - nye prosjekter

​IPS-IT - utvikling og innføring av nytt arbeidsverktøy i oppfølging av pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusproblematikk
​Beate Brinchmann
​Nordlandssykehuset - Psykisk helse og ruslsklinikk
​Innovasjon - nye prosjekter
​Self-sustaining speculum (SSS) and prefilled induction catheter (PIC)
​Hege Hansen
​Nordlandssykehuset - Kirurgisk klinikk
​Innovasjon - nye prosjekter
​Forebygging av fall intrahospitalt

Tora Svingen Larsen
​Helgelandssykehuset
​Overføring av innovasjon mellom foretak
​Video directly observed therapy (VDOT) - bruk av videosamtale i behandling av tuberkulose-pasienter i Nordland
​Katrine Gjelle Hugaas
​Nordlandssykehuset - Medisinsk klinikk
​Overføring av innovasjon mellom foretak

​Overordnede prioriteringer 

Vurderingskomiteen har i tråd med utlysningen vektlagt følgende prioriteringer ved behandling av årets søknader: 
 • Prosjektet gjør bruk av nye arbeidsformer og/eller bedre bruk av teknologi 
 • Prosjektet bidrar på nye måter til å redusere uønsket variasjon i kvalitet og tilgjengelighet i tjenestetilbudet og forbedrer pasientforløp
 • Prosjektet bidrar til nye og bedre samhandlingsformer mellom foretak, kommune og/eller brukere av helsetjenester  
 • Prosjektet retter seg særlig mot en eller flere av følgende pasientgrupper: skrøpelige eldre, personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, kronikere, barn og unge.
 • Søknadene er vurdert etter følgende hovedkriterier:
 • Innovasjonsgrad
 • Nytteverdi
 • Gjennomførbarhet
 • Organisering og samarbeid
Det vil bli sendt ut brev med mer detaljert informasjon til hver enkelt søker i løpet av juni 2021.

Vurderingskomitéen har bestått av følgende personer:

 • Marit Bratlie, rådgiver, Helse Midt-Norge RHF (leder av komitéen)  
 • Markus Rumpsfeldt, leder for E-helse, samhandling og innovasjon, UNN  
 • Beate Sørslett, medisinsk direktør, NLSH 
 • Herald Reiersen, forsknings- og innovasjonssjef, Helgelandssykehuset  
 • Ole Marius Johnsen, regionalt brukerutvalg  
 • Pål Vegar Storeheier, seksjonsleder forskning og utdanningskvalitet, Universitetet i Tromsø 
 • Wenche Poppe, ass.dir., Norinnova Technology Transfer  
 • Steinar Nyhus, avdeling for tjenesteutvikling, Helse Nord IKT  

Vurderingskomitéen har etter fullmakt fra USAM vurdert og rangert søknadene, og lagt frem sin innstilling for Helse Nord RHF.

Innstillingen er vurdert og besluttet godkjent av fungerende kvalitets- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF, Tove Klæboe Nilsen, på bakgrunn av komitéens mandat og budsjettramme til disposisjon.